Tiedotteet: 1997

Oikeuskansleri kiinnittää huomiota yksilön perusoikeuksien huomioon ottamiseen valtuuslainsäädäntöä valmisteltaessa

2.12.1997

Ympäristöministeriön ehdotus ns. nitraattidirektiivin toimeenpanosta siltä osin kuin kysymys on orgaanisen lannoitteen ja kompostoimattoman kuivikelannan käytön ehdottomasta ja totaalikiellosta pohjavesialueella, ei ole sopusoinnussa eduskunnan antaman valtuutuksen, asiaan liittyvien perusoikeussäännösten ja vesilakiin jo aikaisemmin sisältyneen sanktioidun ja valvotun pohjavesien pilaamiskiellon kanssa. Oikeuskanslerin päätöksessä on pohdittu mainitun kiellon merkitystä omistusoikeuden suojaa sekä ...

Lue lisää »

Kiinan varapääprokuraattori vierailee Suomessa

31.10.1997

Kiinan kansantasavallan varapääprokuraattori Zhao Dengjuvierailee Suomessa 2. - 9.11.1997. Hänen johtamassaan valtuuskunnassa on kaksi alueellista pääprokuraattoria ja kaksi virkamiestä pääprokuraattorinvirastosta.

Vierailun isäntinä Suomessa toimivat oikeusministeriö, oikeuskanslerinvirasto ja valtakunnansyyttäjä. Vieraat tutustuvat lisäksi korkeimpaan oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaan. Valtuuskunta vierailee lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan virastoyksiköissä Vaasassa ja Tampereella ...

Lue lisää »

Kansalaisuushakemukset on valmisteltava joutuisasti, etenkin lapsen kansalaisuushakemus olisi käsiteltävä nopeutetussa järjestyksessä

20.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätökset 17.10.1997, dnro 1002/1/96 ja 1162/1/96

Oikeuskansleri on kiinnittänyt jo 4.11.1996 antamassaan päätöksessä huomiota kansalaisuushakemusten pitkiin käsittelyaikoihin ulkomaalaisvirastossa. Hakemukset ovat yhä lisääntyneet ja käsittelyajat ovat pitkiä, vaikka kansalaisuusyksikön henkilöstömäärää on lisätty.

Viivästymisestä on tullut lisää kantelukirjoituksia. Kahdessa kanteluratkaisussaan ...

Lue lisää »

Valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisesta tulisi säätää lailla

14.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon kirje valtiovarainministeriölle 13.10.1997, dnro 34/51/97

Valtioneuvoston yleisistuntojen listojen tarkastuksen yhteydessä on tullut esille kysymys valtion irtaimen omaisuuden luovuttamismenettelystä. Aiemmin valtioneuvosto on oikeuttanut rajavartiolaitoksen lahjoittamaa lähialueyhteistyön puitteissa kaksi käytöstä poistettua vartiolaivaa sekä puolustusministeriön luovuttamaan ampumatarvikkeita Baltian YK-pataljoonan koulutuskäyttöön.

Kuluvan kuun aikana oli tarkoitus ...

Lue lisää »

Helsingin kaupunginjohtajan vaalissa ei menetetty virheellisesti - Oikeuskansleri kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että poliittiset virkanimitykset saattavat loukata kansalaisen yhdenvertaisuutta

13.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätös 10.10.1997, dnro 1147/1/96

Oikeuskanslerille on kanneltu Helsingin kaupunginjohtajan vaaliin liittyvästä menettelystä. Kantelukirjoituksessa on epäilty, että vaalin yhteydessä eräät puolueet olivat sopineet lahjuksen ottamisesta ja antamisesta. Puolueiden on arveltu sitoutuneen äänestämään kaupunginjohtajan vaalissa ja sen jälkeen avautuvassa apulaiskaupunginjohtajan vaalissa ennakolta sovitulla tavalla ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerin mielestä korkeimman oikeuden tulisi uudistaa jäsentensä virkanimitysasioiden valmistelua avoimemmaksi

8.10.1997

Oikeuskansleri Jorma S. Aallon päätös 7.10.1997, dnrot 507/1/95 ja 754/1/95

Oikeuskansleri on kahden kantelun johdosta tutkinut hallintomenettelyä korkeimman oikeuden (KKO) erään oikeusneuvoksen virkanimitysasiassa. Tässä helmikuussa 1994 esillä olleessa nimitysasiassa ei ilmennyt lainvastaista menettelyä. Päätöksessään oikeuskansleri kuitenkin arvioi KKO:n jäsenten virkanimitysasioiden valmistelun yleisiä kehittämistarpeita ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri ei ole ottanut kantaa Sundqvist-sopimukseen

2.10.1997

Eräässä päivälehdessä olleiden virheellisten tietojen johdosta ilmoitan oikaisuna seuraavan:

Ministeri Arja Alho ei ole keskustellut kanssani ns. Sundqvist-sopimuksesta tai siihen liittyvistä oikeuskysymyksistä.

Ministeri Alho on 28.8. keskustellut oikeuskanslerinviraston kansliapäällikön Klaus Helmisen kanssa yleisellä tasolla maksuvapautuslaista (529/1980). Helmisen ilmoituksen mukaan keskustelussa ei ole ollut kysymys Ulf Sundqvistiä enempää kuin ...

Lue lisää »

Rikoskomisario laiminlöi poistaa aiheettomasti epäiltyä henkilöä koskevat tiedot tuntomerkkirekisteristä

19.9.1997

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 18.9.1997, dnro 1131/1/96

Eräs henkilö oli valokuvattu ja hänen sormenjälkensä merkitty rekisteriin nimismiespiirissä tutkittavana olleen rikoksen yhteydessä. Epäily tämän henkilön osallisuudesta rikokseen oli myöhemmin osoittautunut aiheettomaksi, ja tutkinta oli hänen osaltaan päätetty. Henkilölle oli kuulustelussa ilmoitettu, että rekisteritiedot hävitetään, mikäli hänellä ei ...

Lue lisää »

Apulaisoikeuskansleri arvostelee Metsäntutkimuslaitoksen henkilöstön irtisanomisia

15.9.1997

Apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen päätös 12.9.1997, dnro 1116/1/95 ja 274/1/96

Oikeuskanslerille on kanneltu Metsäntutkimuslaitoksen toimintansa sopeuttamiseksi suorittamista henkilöstön irtisanomisista vuosina 1995 ja 1996. Irtisanomiset olivat kohdistuneet sekä virka- että työsopimussuhteisiin henkilöihin. Kanteluratkaisussa asiaa on tarkasteltu siinä laajuudessa kuin siihen virkavalvonnan kannalta on aihetta ja ottaen ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerinvirastolle internet-sivut

5.9.1997

Oikeuskanslerinviraston internet-sivut avataan perjantaina 5. syyskuuta osoitteessa http://www.vn.fi/okv.

Sähköisestä julkaisusta löytyy tietoa sekä oikeuskanslerinviraston että oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin tehtävistä. Sivuilla esitellään mm. laillisuusvalvonta ja kantelumenettely. Historiaa-kohdassa kerrotaan oikeuskanslerin ja valtioneuvoston historiasta. Sivuilla on myös uusimpia tiedotteita, tilastoja sekä tietoja oikeuskanslerin kertomuksesta.

Oikeuskanslerinviraston www-sivuilta kansalaisilla on mahdollisuus ...

Lue lisää »
« Edellinen 1 / 2