Analogisten tv-palvelujen lopettamisen arviointi tässä vaiheessa aikaista

2.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan mielestä keskustelu analogisten tv-lähetysten päättämisestä on ollut jossain määrin ennenaikaista. Kuluttajien huoli näyttää kiinnittyneen suuressa määrin digitaaliseen lähetystekniikkaan siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin, sanoo Nikula lausunnossaan.

Oikeuskanslerin mukaan tällä hetkellä ja myös tulevina vuosina on kysymys siirtymävaiheesta. Valtioneuvoston myöntämät, analogista tv-toimintaa koskevat luvat ovat voimassa vuoden 2006 loppuun saakka. Nämä toimiluvat voivat tuolloin tulla uudelleen hallituksen päätettäviksi. Analogisen toiminnan jatkuminen on kuitenkin viime kädessä riippuvainen alan toimijoiden ratkaisuista. Heitä ei voida velvoittaa hakemaan toimilupia eikä jatkamaan analogista toimintaa, toteaa Nikula.

Valtioneuvosto on esittänyt digitaalisia toimilupia koskevan päätöksensä yhteydessä lausuman tavoitteesta sulkea analogiset tv-palvelut vuoden 2006 lopussa. Lopullinen päätös asiassa on lausuman mukaan mahdollista tehdä kuitenkin vasta sitten, kun kokemuksia digitaalisen televisiotoiminnan käynnistämisestä on saatu. Valtioneuvosto on lisäksi luvannut tarkastella tilannetta uudelleen vuoden 2002 loppuun mennessä, jolloin on mahdollista myöntää uusia toimilupia.

Kustannukset otettava huomioon

Perustuslain turvaama sananvapaus sisältää oikeuden tiedon vastaanottamiseen. Yleisesti hyväksyttyä on, että tiedon vastaanottaminen aiheuttaa laitteisiin, lupiin tai vastaaviin liittyviä kustannuksia. Nikulan mielestä on kuitenkin otettava huomioon, että kustannusten suuruus saattaa vaikuttaa tämän oikeuden toteutumiseen silloin, jos kustannukset käytännössä kohoavat taloudellisesti raskaiksi. Tästä voisi olla kysymys, jos analoginen lähetysverkko suljettaisiin yhtäkkisesti ennen kuin digitaaliset vastaanottimet ovat yleistyneet. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan ole tehty, vaan analogisia lupia koskevan valtioneuvoston päätöksen esittelymuistiossa todettiin nimenomaan, että sulkemismahdollisuutta voidaan arvioida nykyistä paremmin viiden vuoden kuluttua digitaalisen lähetystoiminnan aloittamisesta.

Nikula muistuttaa, että digitaalisuudesta voi olla etua sananvapaudenkin kannalta. Hän pitää lisäksi tärkeänä, että ajalliset tai muut epävarmuustekijät tuodaan avoimesti esille. Peruslähtökohdaksi julkisen vallan kannalta voidaan katsoa, että sen tehtävänä on taata sellaisen toimintaympäristön olemassaolo, joka turvaa kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen.

Liikenne- ja viestintäministeriöltä saadun lausunnon mukaan ministeriö seuraa tilanteen kehittymistä ja asiaan palataan tarvittaessa hyvissä ajoin ennen vuoden 2006 loppua. Ministeriön mukaan lähtökohtana on, että kansalaiset saavat riittävän ajoissa varman tiedon siitä, milloin analogiset tv-lähetykset tulevat päättymään.

Oikeuskansleri Nikula otti analogisten tv-palvelujen mahdollista lopettamista koskevan asian omatoimisesti tutkittavakseen oikeuskanslerinvirastoon asiasta saapuneiden yhteydenottojen vuoksi.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marja Leskinen, puh. 09 160 23947

Oikeuskanslerin lausunto (1.10.2002, Dnro 13/50/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin