Valtioneuvostolla ei osuutta Soneran UMTS-kaupoista päätettäessä

8.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikulan selvityksen mukaan valtioneuvosto tai sen jäsenet eivät osallistuneet Soneran UMTS-kauppoja koskevaan päätöksentekoon. Valtioneuvoston jäsenten tai liikenne- ja viestintäministeriössä toimineiden virkamiesten ei myöskään havaittu rikkoneen virkavelvollisuuksiaan tai menetelleen muuten lainvastaisesti UMTS-asioissa. Asian tutkimista varten oikeuskansleri pyysi kirjalliset selvitykset yhteensä 33 entiseltä tai nykyiseltä ministeriltä ja virkamieheltä. Kolmea heistä kuultiin lisäksi suullisesti. Tapahtumien kulkua varmistettiin myös muista kirjallisista lähteistä. Kahdelletoista Soneran hallintoelinten edustajalle varattiin tilaisuus antaa selvityksensä. Kaikki mahdollisuuden saaneet myös vastasivat. Selvityksessä on lisäksi käytetty eri aikoina laadittuja muistioita ja tiedotteita samoin kuin eduskunta-asiakirjoja.

Oikeuskansleri halusi selvittää, olivatko valtioneuvosto tai sen yksittäiset jäsenet ottaneet kantaa Soneran UMTS-hankintoihin tai tukeneet niitä. Tietoa haluttiin valtioneuvoston mahdollisesta osallisuudesta Soneran omistajapoliittisiin linjauksiin ja strategioihin, UMTS-huutokauppoihin sekä suhtautumisesta huutokauppahintaan.

Oikeuskanslerin saamista tiedoista kävi ilmi, että hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta oli käsitellyt Soneran yleisiä linjauksia ja toimintastrategioita. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan asiakirjoissa loppukesällä 1999 mainittiin Soneran kehittymisen uusilla alueilla liittyvän kolmannen polven matkapuhelinpalveluihin. Sitä vastoin oikeuskanslerin saamat tiedot osoittivat, ettei valtioneuvosto ollut tehnyt UMTS-huutokauppaan liittyviä virallisia päätöksiä. Viitteitä siitä, että asiaa olisi ennalta tai huutokauppojen aikana käsitelty epävirallisestikaan hallituksen piirissä tai hallituksen ja Soneran edustajien välillä, ei tiedoista ilmennyt.

Liikenne- ja viestintäministeriön osalta kävi ilmi, että ministeriön toimesta UMTS-huutokaupan kehittymistä oli seurattu. Selvitykset osoittivat, että ministeriössä kysymyksessä oli katsottu olleen puhtaasti Soneran hallitukselle kuulunut ns. operatiivinen päätöksenteko, joten huutokaupan kulkuun ei ollut ministeriöstä puututtu. Puuttuminen yhtiön hallintoelimille kuuluvaan päätösvaltaan muuten kuin yhtiökokouksen kautta olisi ollut osakeyhtiölain säännösten vastaista. Se olisi myös merkinnyt valtiovallan joutumista sisäpiiriepäilyjen kohteeksi ja estänyt valtiolla keskeisenä olleen pyrkimyksen käydä täysimääräisesti kauppaa Soneran osakkeilla.

Valtiovallan toiminnan taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden arviointi ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan. Sama koskee Soneran toimielimiin kuuluvien henkilöiden menettelyn tutkimista.

Oikeuskanslerin päätökseen liittyvät ministerien, virkamiesten ja Soneran edustajien antamat tiedot ja kuulemisista laaditut muistiinpanot ovat julkisia.

Lisätietoja:
Oikeuskansleri Paavo Nikula, puh. 09 160 23930, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 23954 sekä nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori, puh. 09 160 23949

Oikeuskanslerin päätös (8.10.2002, Dnro 15/50/02) on saatavissa kirjaamosta, p. 09 160 23950 ja oikeuskanslerinviraston www-sivuilta (8.10.2002, Dnro 15/50/02)

« Takaisin