Kunnat eivät voi itse hinnoitella ilkivaltaisista palohälytyksistä perittäviä maksuja

5.12.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kunnat eivät voi yksipuolisesti päättää ilkivaltaisesta palohälytyksestä johtuvasta korvausvelvollisuudesta.

Sekä korvausvastuun syntyminen että aiheutuneiden kustannusten todellinen määrä arvioidaan vahingonkorvausoikeudenkäynnissä kussakin tapauksessa erikseen, sanoo Jonkka. Tällöin kunnan on mahdollista hakea tarpeelliseksi katsomaansa vahingonkorvausta.

Kantelussa oikeuskansleria pyydettiin tutkimaan, olivatko Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan aiheettomista palohälytyksistä perittäväksi päättämät maksut laillisia. Lautakunta oli tehnyt päätöksen, jonka mukaan ilkivaltaisesta palokunnan hälyttämisestä perittävä maksu oli 4000 mk:aa (n. 673 euroa) ja paloilmoittimen antamasta turhasta hälytyksestä 2000 mk:aa (n. 336 euroa) kerralta.

Kristiinankaupungilta pyydetyssä selvityksessä kerrottiin, että taksavaihtoehtoja olisi tultu käyttämään vasta vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, joissa kaupunki olisi esittänyt taksan mukaisen korvausvaatimuksen tuomioistuimelle.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että selvityksen perusteella maksut olivat olleet etukäteen tehdyiksi katsottavia määritelmiä siitä, kuinka suuri vahingonkorvaus oikeudenkäynneissä tultaisiin vaatimaan. Etukäteen vahvistetuilla taksoilla ei kuitenkaan ole vahingonkorvausoikeudenkäynnissä minkäänlaista sitovaa vaikutusta, painottaa Jonkka.

Kristiinankaupungin menettelystä ei apulaisoikeuskanslerin mielestä löytynyt suoranaista puututtavaa. Hän korostaa kuitenkin, että kaupungin ei tule antaa esimerkiksi maksuluetteloilla tai vastaavilla sellaista kuvaa, että se voisi yksipuolisesti määrätä tietyn summan maksettavaksi ilkivaltaiseksi katsomastaan hälytyksestä. Tällainen toiminta voi aiheuttaa korvausvaatimuksen kohteelle virheellisen käsityksen, että kaupunki on oikeutettu päättämään korvausvelvollisuudesta ja korvauksen suuruudesta.

Asian yleisemmän merkityksen vuoksi apulaisoikeuskansleri on pyytänyt sisäasiainministeriötä ilmoittamaan 1.8.2003 mennessä, onko sen tiedossa kuntia, joissa on lakiin perustumattomia taksoja tai vastaavia käytössä. Hän pyysi ministeriötä myös ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Heikki Vasenius, puh. 09 160 23943

Apulaisoikeuskanslerin päätös (29.11.2002, dnro 1062/1/00) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin