Oikeuskanslerin kertomus 2000: Käsiteltävien asioiden määrä lievässä nousussa

4.9.2001

Oikeuskanslerinvirasto on tänään julkistanut vuotta 2000 koskevan kertomuksensa. Sen mukaan virasto vastaanotti viime vuonna viranomaisten toimintaa koskevia kanteluja kaikkiaan 1 282. Lisäystä edelliseen vuoteen oli joitakin kymmeniä (43). Kanteluja ratkaistiin 1 261, kun lukumäärä vuotta aiemmin oli 1190. Eniten kanteluja tehtiin tuomioistuinten menettelystä (216) ja toiseksi eniten sosiaaliviranomaisista (166). Poliisin toiminta kirvoitti kanteluja kolmanneksi suurimman määrän (141). Kantelujen ratkaisemiseen käytettiin keskimäärin 21 viikkoa. Lievää nousua kantelujen lukumäärässä on ollut myös kuluvana vuonna, kun tilannetta vertaa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kantelujen aiheuttamien toimenpiteiden määrässä ei vuosittain ole ollut suuria vaihteluja.Viime vuonna toimenpiteitä kirjattiin 178, kun vastaava luku vuonna 1999 oli 102. Määrän nousu ei kuitenkaan tarkoita heikkenemistä viranomaisten lainkuuliaisuudessa. Nousuun vaikutti osaltaan se, että kahdesta asiasta virastoon saapui lukuisia kanteluita, ja niiden ansiosta sama toimenpide kirjautui useaan kertaan. Kyseessä oli Kelan opintotukien takaisinperinnästä aiheutuneet kantelut sekä kantelut, joita tehtiin Suomen hallituksen suhtautumisesta Itävallan hallitukseen.

Suurimmassa osassa toimenpiteitä (111) viranomaiselle annettiin ohje tai käsitys siitä, miten vastaisuudessa tulisi menetellä. Esityksiä tehtiin 29, ja usein niissä oli kysymys puutteelliseksi havaitun lainsäädännön täydentämisehdotuksista. Viranomaista huomautettiin yhdeksän kertaa. Noin tusinassa tapauksia tutkinta oikeuskanslerinvirastossa johti siihen, että viranomainen korjasi tai oikaisi virheellisen menettelynsä tutkinnan aikana itse. Syytteen määräämiseen nostettavaksi ei jouduttu turvautumaan kertaakaan. Kirjallisia lausuntoja presidentille, valtioneuvostolle tai ministeriöille annettiin 37 kappaletta.

Kertomuksesta löytyy myös yleisjaksoja, joissa selvitetään muun muassa uuden perustuslain vaikutuksia valtioneuvoston laillisuusvalvontaan, menettelyä selvitettäessä tuomareiden tekemäksi epäiltyjä virkarikoksia, sekä uuden kuntalain vaikutuksia kuntien hallintoon.

Kansainvälisiä yhteyksiä käsittelevästä luvusta selviää muun muassa, että yhteistyö Viron oikeuskanslerinviraston kanssa oli tiivistä kertomusvuoden aikana kuten tänäkin vuonna.

Oikeuskanslerinviraston työjärjestyksen mukaan oikeuskansleri Paavo Nikula ratkaisee asiat, jotka koskevat ylintä virkamieskuntaa sekä periaatteellisia tai laajakantoisia kysymyksiä koskevat asiat. Apulaisoikeuskansleri, jona elokuun alusta on toiminut Jaakko Jonkka, ratkaisee suurimman osan kanteluasioista ja käsittelee yleensä tuomioistuinlaitosta koskevat asiat. Hän myös tekee suurimman osan viranomaisiin kohdistuvista tarkastusmatkoista.

Oikeuskanslerin kertomus on luettavissa Internetistä suomeksi  ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Klaus Helminen, puh. 09 160 3932 ja tietosuunnittelija Pia Sive, puh. 09 1603955.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000. Edita, Helsinki, 201 sivua.

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad för år 2000. Edita, Helsingfors, 203 sidor.

« Takaisin