Viranomaispäätöksistä tieto asianosaisille ennen julkistamista

3.7.2001

Hyvään hallintoon kuuluu sen turvaaminen, että asianosainen saa itseään koskevasta ratkaisusta tiedon suoraan viranomaiselta, sanoo oikeuskansleri Paavo Nikula kanteluasiaan antamassaan päätöksessä.

Asia tuli oikeuskanslerin tutkittavaksi, kun aikakauslehtien Seuran, Hymyn ja Nykypostin päätoimittajat kantelivat hänelle Valtakunnansyyttäjänviraston tavasta julkistaa päätös, jossa päätoimittajia vastaan määrättiin syyte nostettavaksi. Syytemääräyksen antamiseen oli johtanut uutisointi, jolla epäiltiin rikotun laissa säädettyä yksityisyyden suojaa. Kantelijat saivat tiedon päätöksestä vasta sen jälkeen, kun tieto siitä oli jo uutisoitu radion välityksellä. Kantelukirjoituksessaan päätoimittajat katsovat, että vakiintuneen käytännön ja yleisen oikeustajun mukaista on, että tehdessään jotakin henkilöa koskevan päätöksen, viranomaisen on tiedotettava siitä asianosaisille ennen päätöksen saattamista julkisuuteen.

Kanteluun antamassaan päätöksessä oikeuskansleri viittaa sekä aiempaan että nyt voimassa olevaan julkisuuslainsäädäntöön. Nykyisen, viranomaistoiminnan avoimuutta korostavan julkisuuslain mukaan asiakirja tulee pääsääntöisesti julkiseksi silloin, kun se on allekirjoitettu. Toisaalta laissa säädetään myös, että viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tuloa. Oikeuskanslerin mielestä on suotavaa, että varsinkin niissä tapauksissa, joissa kysymys on syytemääräyksen sisältävistä ratkaisuista, asianosaisten tiedonsaanti varmistettaisiin ennen päätöksen julkistamista. Valtakunnansyyttäjänviraston arvioitavaksi hän jättää sen, onko kyseisen kantelun yhteydessä tullut esille aihetta tarkistaa viraston sisäisiä, päätösten julkistamista tai postitusta koskevia ohjeita.

Valtakunnansyyttäjänvirastosta saatujen selvitysten mukaan viraston normaalina käytäntönä on, että päätökset lähetetään asianosaisille hyvissä ajoin ennen niiden julkistamista. Julkisuutta herättäneissä asioissa tästä käytännöstä on haluttu huolehtia erityisesti. Kantelun tehneitä päätoimittajia koskeva syytemääräys oli jäänyt lähettämättä heille postituksessa tapahtuneen virheen vuoksi, mutta tilanteen selvittyä asia oli pyritty korjaamaan mahdollisimman nopeasti, mainittiin selvityksissä.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939
Päätös (dnro 1084/1/99, 2.7.2001) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1603950

« Takaisin