Poliisin tietohallintokeskuksen sijoituskiistassa ei rikottu yhteistoimintalakia

11.10.2001

Oikeuskansleri Paavo Nikula on antanut päätöksensä poliisin tietohallintokeskuksen sijoittamiskiistasta tehtyyn kanteluun. Tutkittavana olleen aineiston perusteella sijoittamisen valmistelussa ei ilmennyt selkeästi osoitettavaa tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa yhteistoimintamenettelyn rikkomista.

Päätöksessään oikeuskansleri on lisäksi ilmoittanut kantelun kohteena olleelle, poliisin toimintaa hallinnoivalle sisäasiainministeriölle kantansa, jonka mukaan sijoituskiistan osapuolilla on erikseen mahdollisuus saattaa yhteistoimintamennettyä koskevat tulkintakysymykset ratkaistaviksi yhteistoimintalaissa ja -sopimuksissa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen. Oikeuskansleri viittaa kannanotossaan myös siihen, että kantelija, Suomen Erityisteknisten Liitto (SETELI ry) on tehnyt asiasta myös poliisille tutkintapyynnön, jonka käsittely on vielä kesken.

Hyvän hallinnon toteutumisen kannalta ajatellen ministeriön yhteistoimintaa koskevassa menettelyssä olisi kuitenkin ollut toivomisen varaa, painottaa Nikula. Kun Suomessa ei ole toteutettu aluepoliittisia hajasijoituksia pitkiin aikoihin, olisi tällä kertaa asian valmistelun selkeyteen tullut kiinnittää erityistä huomioita jo hyvissä ajoin, toteaa hän.

Lähinnä päätöksessä tuli tutkittavaksi se, millä tasolla ja missä vaiheessa tietohallintokeskuksen sijoituskiistaa koskeva yhteistoimintamenettely olisi tullut poliisin organisaation sisällä käynnistää. Kun tietohallintokeskuksen sijoituspaikasta päättäminen kuuluu sisäasiainministeriölle, tuli kiistassa valtion yhteistoimintalain rinnalla sovellettavaksi hallinnonalan yhteistoimintasopimus ja siinä todetut menettelytavat.

Yhteistoimintaa koskevassa sääntelyssä ei ole tarkasti määritelty sitä, missä vaiheessa menettely tulisi käynnistää tai kuinka monessa eri vaiheessa olisi toimittava. Sääntely sallii siten oikeuskanslerin mukaan sen, että asiaa on mahdollista valmistella esimerkiksi eri vaihtoehtojen osalta ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista. Tämä kuitenkin edellyttää, että menettely hoidetaan asianmukaisessa järjestyksessä, eli ennen varsinaista päätöksentekoa.

SETELI ry:n oikeuskanslerille tekemässä kantelussa pyydettiin tutkimaan poliisin tietohallintokeskusken hajasijoitushankkeen lainmukaisuus. Kantelussa epäiltiin muun muassa, että sisäministeriö oli toiminut yhteistoimintamenettelyn vastaisesti asettaessaan kolme eri työryhmää selvittämään tietohallintokeskusken siirtoa nykyiseltä sijantipaikaltaan Vantaalta pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. SETELI ry:n kannan mukaan siirtopäätös tietohallintokeskuksen sijoittamisesta Rovaniemelle oli tosiallisesti tehty jo aikaisemmassa vaiheessa. Näin työryhmien asettaminen ja yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen oli Liiton mielestä päätöksenteon kannalta merkityksetön muodollisuus.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Mikko Sarja, puh. 09 160 3968

Oikeuskanslerin päätös (9.10.2001, dnro 92/1/01) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin