Huonot henkilösuhteet vaarantavat potilasturvallisuutta

2.3.2001

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) eri toimintayksiköiden toimivuutta ja potilasturvallisuuden toteutumista tulee jatkuvasti seurata, katsoo oikeuskansleri Paavo Nikula. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tulee hänen mukaansa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos esimerkiksi potilasjonot kasvavat. Päätös perustuu aineistoon, joka hankittiin kirurgisen klinikan johtamisesta oikeuskanslerille syksyllä 1999 tehtyjen kantelujen takia.

Oikeuskansleri Paavo Nikulan päätös 27.2.2001, dnro 757/1/99 ym.

Alunperin nimettömän kantelun perusteella käynnistetty tutkinta pyydettiin kohdistamaan HYKSin kirurgian klinikan tulosyksikön silloisten johtajan Timo Lehtosen, johtajaylilääkäri Pekka Karman ja sairaalan hallituksen puheenjohtaja Ritva Laurilan toimintaan. Kirjoituksessa epäiltiin, että näiden henkilöiden toiminnan seurauksena potilasturvallisuus oli merkittävästi vaarantunut johtaen useisiin potilaskuolemiin sydänleikkausjonojen kasvamisen seurauksena, eikä sairaalan hallitus ollut ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi oikeuskanslerille toimitettiin kansanedustaja Seppo Kanervan välityksellä professori Severi Mattilan kirjoitus. Tässä sekä dosentti Lasse Heikkilän lähettämässä kirjoituksessa arvosteltiin sairaalan toimintaa muun muassa pätevien kirurgien hyllyttämisestä ja hoitotulosten huonontumisesta. Tuolloin Mattilan omia työskentelymahdollisuuksia oli rajoitettu ja Heikkilä oli saanut ilmoituksen häntä koskevasta irtisanomisesta.

Oikeuskanslerin pyytämistä lausunnoista ja selvityksistä oli todettavissa, että HYKSin sydän- ja verisuonikirurgian toimialalla oli pitkään jatkuneita ongelmia, joihin oli haluttu vaikuttaa erilaisin, muiden muassa Mattilaa ja Heikkilää koskevin virkajärjestelyin. Selvitysten valossa näytti siltä, että monet kyseisen toimialan ongelmista olivat henkilösuhteisiin liittyviä. Näihin oli yritetty puuttua HYKSin hallituksen toimesta mm. asettamalla seurantaryhmä tilannetta arvioimaan. Oikeuskanslerin saamien selvitysten perusteella kanteluiden kohteina olleiden, kirurgisen klinikan toiminnasta vastanneiden henkilöiden toiminnasta ei löytynyt sellaista, johon oikeuskanslerin olisi laillisuusvalvonnan keinoin tullut puuttua.

Selvitysten mukaan yksittäisiä viranhaltijoita koskevat ratkaisut, kuten siirtäminen toisiin tehtäviin tai hyllyttäminen, olivat olleet osa hallintojärjestelyä, joilla ongelmia oli yritetty poistaa. Koska päätösten kohteina olleilla oli mahdollisuus käyttää normaaleja valitusteitä heihin kohdistettujen toimenpiteiden takia, ei oikeuskanslerilla ollut aihetta puuttua asiaan. Selvitysten perusteella ei voitu myöskään osoittaa, että sydänpotilaiden leikkausjono- tai hoitotilanteessa olisi tapahtunut sellaista huononemista, mikä edellyttäisi oikeuskanslerin toimenpiteitä.

Oikeuskansleri painottaa kuitenkin, että HYKSin kirurgisen klinikan sydän- ja verisuonikirurgian yksikön, samoin kuin muidenkin sairaalan eri toimintayksiköiden, toimivuutta ja potilasturvallisuuden toteutumista tulee jatkuvasti riittävän tehokkaasti seurata. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tulee tarvittaessa puuttua tilanteeseen , jos esimerkiksi potilasjonot kasvavat. Lisäksi tarpeellista on painottaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä Etelä-Suomen lääninhallituksen asemaa ja tehtävää erikoissairaanhoidon toteutumisen valvonnassa.

Valvonnan sisällössä ja toiminnan kehittämisessä Nikula kiinnittää huomiota johto- ja vastuusuhteisiin sekä asiantuntijoiden työnjohdolliseen asemaan. Lääkärin eettinen vastuu potilaille annettavan hoidon ensisijaisuudesta ja elämän suojelusta johtavat helposti ristiriitatilanteisiin taloudellisuutta painottavan yleisjohdon ja sen asettamien tulosyksiköiden saamien erillistavoitteiden kanssa. Tyydyttävän toiminta- ja työilmapiirin syntyminen edellyttää yhtäältä esimerkiksi luottamushenkilöjohdon ymmärtämystä lääketieteelliselle ammattitaidolle ja eettisille periaatteille. Yhtä tärkeää on, että lääkäreiden taholla ymmärretään, että kaikella julkisella toiminnalla on taloudelliset reunaehdot, joiden asettaminen kuuluu vastuunalaiselle ylimmälle johdolle, korostaa Nikula.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos Marja-Leena Arjola, puh. 09 160 3939

Päätös on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 3950

« Takaisin