Oikeuskansleri: eläkelaitosten vaikuttajia ei tulisi nimittää työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

13.9.2016

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ei tulisi nimittää henkilöitä, jotka toimivat eläkelaitosten hallituksissa tai neuvottelukunnissa. Näin ehkäistäisiin pysyväisluonteisten esteellisyyksien syntyminen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee eläkelaitosten päätöksistä tehtyjä valituksia. Lautakunta on lainkäyttöelin, jonka jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Eläkelaitoksen hallituksessa tai neuvottelukunnassa toimiva jäsen on esteellinen käsittelemään kyseistä eläkelaitosta koskevia asioita. Oikeuskansleri katsoo, että asema eläkelaitoksessa voi herättää epäilyksiä jäsenen puolueettomuudesta myös muiden eläkelaitosten asioiden käsittelyssä.

Toistuvat esteellisyystilanteet vaikeuttavat lautakunnan toimintaa ja aiheuttavat ylimääräistä työtä. Lautakunta ratkaisee asiat pääsääntöisesti jaostoissa, joissa jokaisessa on jäsenenä jonkin erikoisalan lääkäri. Lähtökohtana on, että käsiteltävät asiat jaetaan jaostoille asiassa vaadittavan lääketieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Oikeuskanslerin saaman selvityksen mukaan toistuvat muiden jäsenten esteellisyydet ovat aiheuttaneet vinoumaa asioiden jakautumisessa ja jopa epäkohtia lääketieteellisen erityisasiantuntemuksen takaamisessa. Lisäksi etukäteisjärjestelyistä huolimatta esteellisyydestä johtuvat lykkäykset ja asioiden palautukset ovat viivästyttäneet asioiden käsittelyä. Oikeuskansleri katsoo näiden seikkojen uhkaavan muutoksenhakijoiden oikeusturvaa.

Oikeuskansleri pitää puutteena myös sitä, että laissa ei ole säädetty muutoksenhakulautakunnan jäsenille velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan.

Oikeuskansleri otti kantaa asiaan sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta asetetaan seuraavalle viisivuotiselle toimikaudelleen vuoden 2017 alusta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi oikeuskanslerin näkemystä lautakunnan jäsenten sidonnaisuuskysymyksestä ennen asian esittelemistä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Lisätiedot:
Neuvotteleva virkamies Johanna Koivisto, puh. 0295 162 553, etunimi.sukunimi@okv.fi

Oikeuskanslerin lausunto (dnro OKV/31/20/2016, 9.9.2016)

« Takaisin