Oikeuskansleri: Maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen laatuun kiinnitettävä huomiota

14.12.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti keväällä 2015 omana aloitteenaan tutkittavaksi, miten maahanmuuttajalasten ja –nuorten oikeus perusopetukseen toteutuu. Selvitysten mukaan näiden nuorten syrjäytymisriski on muita nuoria selvästi korkeampi. Yksi syrjäytymisriskiin vaikuttava tekijä on se, millaiset kielelliset ja muut valmiudet lapsi ja nuori on saanut perusopetuksessa.

Maahanmuuttajalapset ja –nuoret osallistuvat perusopetuksen alussa enintään yhden lukuvuoden pituiseen valmistavaan opetukseen, jonka painopiste on suomen kielen opiskelussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille antaman lausunnon ja käytettävissä olleen muun aineiston perusteella valmistavan opetuksen ongelmat näyttävät liittyvän ensi sijassa opetuksen laajuuteen ja sisältöön. Oikeuskansleri totesi, että valmistavan opetuksen opettajien kelpoisuuden määrittelyn ja opettajien lisäkoulutuksen tarve tulisi selvittää. Lisäksi oikeuskansleri katsoi olevan aiheellista selvittää, tulisiko valmistavan opetuksen järjestämisvelvollisuus sisällyttää perusopetuslakiin. Oikeuskansleri toi esiin myös huolensa siitä, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden puutteellinen kielitaito ei välttämättä mahdollista oppilashuollon ja muiden opetuksen tukitoimien hyödyntämistä.

Oikeuskansleri pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä kertomaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä, mihin toimiin se aikoo ryhtyä päätöksessä esitettyjen näkemysten vuoksi.

Esittelijä: Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Ruuskanen puh.0295 162 545 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/2/50/2015, 14.12.2015)

« Takaisin