Oikeuskansleri huolissaan aluehallintovirastojen resursseista lastensuojelussa

26.2.2015

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on huolissaan aluehallintovirastojen kyvystä selviytyä lakisääteisistä tehtävistään lastensuojelussa. Oikeuskanslerinvirastossa on omasta aloitteesta selvitetty kykenevätkö aluehallintovirastot käytettävissä olevilla resursseillaan suorittamaan niille laissa säädetyt lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtävät asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Oikeuskansleri Jonkka totesi saamiensa tietojen perustella, että aluehallintovirastojen lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtäviin käytettävissä olevat resurssit ovat erittäin niukat. Tästä johtuen pienemmätkin muutokset resursseissa heijastuvat nopeasti toimintaan esimerkiksi pidentämällä käsittelyaikoja.

Aluehallintovirastojen toimittamista lausunnoista kuvastui myös selkeä huoli siitä, että resurssit eivät riitä velvoitteiden suorittamiseen oikea-aikaisesti, kattavasti ja riittävän perusteellisesti. Virastot eivät muun muassa ole päässeet tavoitteeseen ennaltaehkäisevästä ja ennakollisesta ohjaus- ja valvontatoiminnasta, vaan niiden toiminta on kanteluihin ja epäkohtailmoituksiin perustuvaa. Oikeuskansleri Jonkka muistuttaa päätöksessään, että sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia sekä perus- ja ihmisoikeuksia toteuttaa parhaiten se, että oikeuksien loukkaukset pyritään ehkäisemään.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat lausunnoissaan esitelleet keinoja, joilla ne pyrkivät varmistamaan aluehallintovirastojen kyvyn hoitaa lastensuojelun ohjaus- ja valvontatehtävät. Oikeuskansleri Jonkka kiinnitti päätöksessään sekä sosiaali- ja terveysministeriön että valtiovarainministeriön vakavaa huomiota päätöksessä esittämiinsä näkökohtiin. Oikeuskansleri totesi, että ministeriöiden tulee aluehallintovirastojen toiminnallisesta ja yleishallinnollisesta ohjauksesta vastaavina ministeriöinä seurata esittämiensä toimenpiteiden vaikutuksia aluehallintovirastojen kykyyn suoriutua velvoitteistaan. Mikäli toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, tulee ministeriöiden ryhtyä tarpeellisiin muihin toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ja valtiovarainministeriötä ilmoittamaan vuoden 2015 loppuun mennessä, kuinka esitetyt keinot ovat vaikuttaneet aluehallintovirastojen lastensuojelun tehtävien hoitamiseen ja mitä mahdollisia muita keinoja on otettu käyttöön ja kuinka ne ovat vaikuttaneet toimintaan.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen puh. 0295 162 542 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/4/50/2013, 26.2.2015)

« Takaisin