Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Valtiovarainministeriön menettely kritiikille altis

24.10.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää valtiovarainministeriön huomiota velvollisuuteen noudattaa toiminnassaan julkisuusperiaatetta sekä julkisuuslain säännöksiä. Jonkan mukaan valtiovarainministeriön menettely niin sanotussa Kreikka-vakuusasiakirjojen julkisuutta koskevassa asiassa on eräiltä osin altis kritiikille.

Valtiovarainministeriö käytti vakuusasiakirjojen julkisuuden arviointiin asianajopalveluita. Ministeriö perusteli menettelyään vakuusasiakirjojen julkisuuden arvioinnin vaikeudella ja sillä, että vastaavanlaisesta tilanteesta ei ollut ennakkotapauksia. Oikeuskanslerille toimitetun selvitysaineiston perusteella syntyi sellainen kuva, että suomalainen asianajotoimisto ei pelkästään antanut ministeriölle juridista konsultaatioapua vaan osallistui konkreettisesti päätöksen muokkaamiseen ja päätöksen perustelujen kirjoittamiseen.

Lainsäädännön perusteella ei ole suoranaista estettä sille, että ministeriö hankkii oikeudellisia asiantuntijaneuvoja tai -palveluita asianajotoimistoilta. Jonkka kuitenkin muistuttaa, että julkisuuslain tunteminen ja julkisuusperiaatteen noudattaminen kuuluu virkamiehen virkavelvollisuuksiin ja ministeriöiden on huolehdittava siitä, että niillä on riittävää julkisuuslain tuntemusta. Asianajopalveluiden käyttäminen on oikeuskanslerin mukaan perusteltua lähinnä oikeudellista erityisasiantuntemusta vaativissa kysymyksissä silloin, kun ministeriössä ei ole tällaista asiantuntemusta. Julkisuuslain soveltamisessa ei ministeriötasolla pääsääntöisesti pitäisi olla perusteltua tarvetta asianajopalveluiden käyttämiseen. Oikeuskansleri korostaa, että asiakirjajulkisuudesta päättämisessä on kyse viranomaisen ratkaisutoiminnasta ja viranomaisen on myös itse arvioitava, miltä osin se voi käyttää esimerkiksi asianajotoimiston arvioita lopullisen päätöksentekonsa tukena.

Koska kysymys asianajopalveluiden ostamisesta suomalaiselta asianajotoimistolta liittyy valtion varojen käytön perusteltavuuteen, oikeuskansleri lähetti päätöksensä valtiontalouden tarkastusvirastolle tiedoksi ja harkittavaksi, antaako asianajotoimiston oikeudellisiin palveluihin turvautuminen tämänkaltaisissa tilanteissa tarkastusvirastolle aiheen harkita joihinkin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Oikeuskanslerille toimitetusta aineistosta ilmeni, että ministeriön päätöksen valmisteluvaiheessa ministeriölle esitetyn näkemyksen mukaan päätösluonnoksen julkisuusarvioinnit vaikuttivat johtavan sääntelyä laajempaan salassapitoon. Ministeriön arvioinnin lopputulos huomioon ottaen oikeuskansleri kiinnittää valtiovarainministeriön huomiota perusoikeusmyönteisen tulkintaperiaatteen merkitykseen julkisuuslain soveltamisessa. Viranomaisen tulisi käyttää harkintavaltaansa julkisuusmyönteisesti.

Oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa arvosteltiin valtiovarainministeriön toimia myös siitä, että se ei julkistanut kaikkia Kreikka-vakuuksiin liittyneitä asiakirjoja korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaisesti. Heti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen ministeriö lähetti valittajille sähköpostilla linkin ulkoisille internet-sivuilleen, jonne ministeriö oli laittanut neljästä sopimuskokonaisuudesta vain yhden. Tämä menettely ei täyttänyt ministeriölle kuuluvaa velvollisuutta antaa pyydetyt asiakirjat siten kuin korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään edellyttänyt.  Sittemmin ministeriö korjasi puutteen laittamalla ulkoisille verkkosivuilleen myös kolmeen muuhun sopimuskokonaisuuteen kuuluvat asiakirjat sekä pankkeja koskevan oheiskirjeen. Oikeuskanslerin mukaan olisi ollut myös perusteita antaa tieto asiakirjoista valittajatahojen lisäksi myös niille, jotka olivat aiemmassa vaiheessa pyytäneet asiakirjoja ministeriöltä.

Selvyyden vuoksi oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että julkisuuslain 9 §:ssä tarkoitettu oikeus tiedonsaantiin viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta, ei merkitse sitä, että viranomaisella olisi velvollisuus julkistaa pyynnön kohteena olevia asiakirjoja yleisölle laajemminkin esimerkiksi ulkoisilla verkkosivuilla.

Esittelijä:
Neuvotteleva virkamies Johanna Koivisto, puh. 0295 162 553 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/917/1/2013, jne. 24.10.2013)

« Takaisin