Hyvä hallinto ei toteutunut niin kutsutussa Himas-asiassa

6.9.2013

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan kansainvälisen tutkimushankkeen ”Kestävän kasvun malli” toimittaja olisi ollut perusteltua kilpailuttaa.

Kun tässä yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevassa tutkimushankkeessa ei ole kyse yksinomaan tilaajaa hyödyttävistä tavanomaisista konsultointipalveluista, hanketta ei ole katsottava hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi. Vaikka kyseessä olevan hankkeen kaltaisten yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevien tutkimusten ja selvitysten hankintaan tai rahoittamiseen ei sovellettaisikaan hankintalain säännöksiä, hyvän hallinnon periaatteista seuraa, että myös tällaisten tutkimusten ja selvitysten potentiaalisia toimittajia tulee kohdella tasapuolisesti ja hankinta tai rahoittaminen tulee toteuttaa avoimuutta noudattaen. Avoimuudella toteutetaan julkisen toiminnan ja varainkäytön vastuunalaisuuden vaatimusta ja hankinnan tai rahoittamisen kilpailuttamisella edistetään osaltaan myös määrärahojen käytön tarkoituksenmukaisuutta. Yhteiskunnallista päätöksentekoa välillisesti tukevien riippumattomien tieteellisten tutkimusten hankinnan ja rahoittamisen osalta tasapuolisuuden ja avoimuudet vaatimukset ovat poikkeuksettomat. Yhteiskunnallista päätöksentekoa välittömästi tukevien tilaajan ja/tai rahoittajaosapuolten ohjauksessa toteutettavien selvitysten osalta voi selvitysten potentiaalisten toimittajien piiri olla tosiasiallisesti suppea. Tällöinkin mahdollinen selvitysten hankinnan kilpailuttamatta jättäminen on kuitenkin perusteltava, eivätkä myöskään tällaisten selvitysten hankintaan saa vaikuttaa hyvän hallinnon tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaiset vaikuttimet. 

Valtioneuvoston kanslia (tilaaja), Suomen Akatemia, Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (rahoittajaosapuolet) sekä Sofos Oy (toimittaja) tekivät alkuvuodesta 2012 yhteistyösopimuksen tutkimushankkeen toteuttamisesta. Hankkeen toteuttamisen tällaiseen organisointitapaan liittyy hankkeen tosiasiallisen luonteen arvioimisen kannalta keskenään ristiriitaisia elementtejä.

Yhteiskunnallista päätöksentekoa välittömästi tukevien selvitysten rahoittaminen on ainakin tavanomaisesti riippumattomia tieteellisiä tutkimuksia rahoittavan Suomen Akatemian osalta poikkeuksellista. Jos myös tällaisten selvitysten rahoittamisen katsotaan kuuluvan Suomen Akatemian tehtäviin ja toimialaan, myös tällaisen rahoituksen osalta olisi perusteltua määrittää rahoituksen myöntämismenettely ja rahoituspäätösten perusteet, kuten on tehty varsinaisen tutkimusrahoituksen osalta.  

Eduskunta arvioi pääministerin menettelyn lainmukaisuuden kesäkuussa 2013. Tästä syystä oikeuskansleri ei ole arvioinut kanteluratkaisussaan pääministerin menettelyä. 

Oikeuskanslerille tehtiin kaikkiaan kymmenen kantelua tässä niin kutsutussa Himas-asiassa.

Esittelijä:
Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 0295 162 522 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Ratkaisu (dnro OKV/314/1/2013 ym. 6.9.2013)

 

« Takaisin