Potilasvakuutuskeskuksen noudatettava luottamuksensuojaperiaatetta

20.6.2012

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Potilasvakuutuskeskuksen huomiota siihen, että Potilasvakuutuskeskus ei voi kumota aiempaa korvauspäätöstään ilman riittäviä perusteita. Asia nousi esille oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa, jossa arvosteltiin Potilasvakuutuskeskuksen menettelyä korvausasiassa.

Potilasvakuutuskeskus oli myöntänyt, että potilasvahinko oli tapahtunut ja luvannut maksaa kivusta ja särystä asianmukaisen korvauksen. Asiakas oli tehnyt korvaushakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Lisäksi asiakas oli pyytänyt ratkaisusuositusta potilasvahinkolautakunnalta, koska hän oli tyytymätön siihen, miltä osin Potilasvakuutuskeskus oli korvaamassa vahinkoa. Potilasvahinkolautakunta oli antanut ratkaisusuosituksensa ja tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus oli tehnyt uuden korvauspäätöksen, jossa oli todettu, että se ei lautakunnan suositusten mukaan maksakaan aiemman päätöksensä mukaista korvausta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Potilasvakuutuskeskusta sitoo hallintolain perusteella hyvään hallintoon kuuluva luottamuksensuojaperiaate, eikä se voi kumota aiempaa korvauspäätöstään ilman riittäviä perusteita. Asiaa on linjannut myös korkein oikeus ennakkopäätöksessään 2003:116, jossa konkretisoitiin luottamuksensuojan sisältöä potilasvakuutuksessa. Toisin kuin keskus, apulaisoikeuskansleri katsoi päätöksen olevan edelleenkin soveltuva ja sitä noudattamalla keskus turvaa asiakkaidensa luottamuksensuojaa. Hallintolain perusteella keskuksella voidaan katsoa olevan jopa korostunut velvoite noudattaa korkeimman oikeuden ratkaisussa määriteltyjä ehtoja päätöksen muuttamiselle asetettuina luottamuksensuojan vähimmäisehtoina. Kumotessaan asiakkaan hyväksi aiemmin tekemänsä päätöksen Potilasvakuutuskeskus on jättänyt huomioimatta korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä kuvatut kumoamista rajoittavat seikat eikä ole noudattanut hallintolain 6 §:ssä säädettyä luottamuksensuojaperiaatetta.


Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, puh. 09 160 23931 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/672/1/2010,  8.6.2012)

 

« Takaisin