Oikeuskanslerilta ratkaisu kuntauudistuksen valmistelua koskevaan kanteluun

4.6.2012

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää kuntauudistusesitykselle varattua lausuntoaikaa varsin lyhyenä, kun otetaan huomioon kuntauudistuksen perustavanlaatuinen merkitys.

Valtiovarainministeriö pyysi 8.2.2012 kunnilta lausunnot Kunnallishallinnon rakenne –työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausunnot tuli antaa viimeistään 13.4.2012. Oikeuskanslerin mukaan hieman yli kahden kuukauden lausuntoaikaa voidaan pitää varsin lyhyenä, kun huomioidaan kuntauudistuksen laajuus ja asian kunnan kansanvaltaisessa päätöksentekojärjestelmässä käsittelyyn tarvittava aika. Toisaalta useasta osaksi eriaikaisesta osasta koostuvan uudistuksen yhteydessä on perusteltua järjestää vaikutusmahdollisuuksia useassa eri vaiheessa. Kuultavilla on tällöin mahdollisuus tarkentaa kantojaan uudistuksen osien edetessä. Näin yksittäisen vaiheen taustatietojen kattavuus tai lausuntoajan pituus ei saa ratkaisevaa merkitystä. Lausuntomenettelystä oikeuskanslerille kanteli Asikkalan kunta.

Oikeuskansleri saattoi esittämänsä kuntien kuulemiseen liittyvät näkökohdat valtiovarainministeriön tietoon. Oikeuskanslerille toimittamassaan selvityksessä valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että jo toteutetun lausuntokierroksen tarkoituksena oli saada alustavia näkemyksiä kuntauudistuksen toteuttamisesta.  Uudistuksen edetessä kuntia on tarkoitus kuulla erikseen valmisteltavasta lainsäädännöstä, kuten kuntarakennelakiluonnoksesta. Tämän vuoksi oikeuskanslerilla ei ole ainakaan tässä vaiheessa aihetta muihin toimenpiteisiin.  


Esittelijä:
Kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/3/21/2012,  4.6.2012)

 

« Takaisin