Oikeuskanslerin esitys läpi korkeimmassa oikeudessa

24.5.2012

Korkein oikeus on oikeuskansleri Jaakko Jonkan esityksestä poistanut rikosasiassa antamansa tuomion. Korkein oikeus tuomitsi vuonna 2002 rikosasian vastaajan lahjusrikkomuksesta järjestämättä asiassa suullista oikeudenkäyntiä, vaikka asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt hovioikeus oli hylännyt vastaajaan kohdistetut syytteet. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi asiassa 12.1.2010 antamassaan tuomiossa, että korkeimman oikeuden menettely oli rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaletta. Sen mukaan korkein oikeus ei ollut voinut ratkaista asiaa asianmukaisesti pitämättä suullista käsittelyä ja kuulematta siinä vastaajaa. Korkein oikeus oli ottanut kantaa muun muassa vastaajan tahallisuuteen, jota koskevaa arviota ei vastaajaa henkilökohtaisesti kuulleen hovioikeuden tuomio sisältänyt.

Vastaaja pyysi oikeuskanslerille tekemässään kantelussa selvittämään, oliko asian käsittelyssä korkeimmassa oikeudessa tapahtunut sellainen käsittelyvirhe, että oikeuskanslerin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tuomion purkamiseksi tuomiovirheen perusteella.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Oikeuskansleri totesi, että hänellä ei ollut perusteita arvioida korkeimman oikeuden menettelyä toisin kuin ihmisoikeustuomioistuin. Asiassa oli tapahtunut mainitussa lainkohdassa tarkoitettu oikeudenkäyntivirhe.

Ihmisoikeustuomioistuin oli ratkaisussaan nimenomaisesti todennut, että korkein oikeus ei ollut voinut ratkaista kysymystä kantelijan syyllisyydestä asianmukaisesti pitämättä suullista käsittelyä. Ihmisoi­keustuomioistuimen kannanotto on lähtökohtana arvioitaessa tarvetta tuomion poistamiseen kansallisten säännösten nojalla. Oikeudenkäyntivirhe oli oikeuskanslerin arvion mukaan luonteeltaan sellainen, että sen voitiin oikeudenkäymiskaaressa tarkoitetuin tavoin otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Oikeuskansleri esitti korkeimmalle oikeudelle toukokuussa 2010, että se poistaisi asiassa antamansa tuomion.

Korkein oikeus on tänään 24.5.2012 antamallaan päätöksellä päättänyt poistaa tuomionsa 13.6.2002 nro 1585 (KKO 2002:51). Korkeimman oikeuden ratkaisu on luettavissa korkeimman oikeuden internetsivuilta osoitteesta www.kko.fi.

 Oikeuskanslerin korkeimmalle oikeudelle 7.5.2010 tekemä tuomiovirhekantelu (OKV/335/1/2010).

 Asian on esitellyt esittelijäneuvos, osastopäällikkö Petri Martikainen, puh. 09 160 23932 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin