Ministeriöiden noudatettava tulo- ja menoarvioita tarkasti

1.8.2011

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka kiinnittää kolmen ministeriön huomiota budjettitarkkuuteen. Oikeuskansleri antoi tänään päätöksensä, joissa kiinnitetään opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan sekä sisäasiainministeriön huomiota tulo- ja menoarvion tarkkaan noudattamiseen.

Oikeuskansleri otti Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomuksesta saatujen tietojen perustella ministeriöiden määrärahojen ylitykset omana aloitteenaan tutkittavaksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto mainitsi vuotta 2009 koskevassa toimintakertomuksessaan (K 20/2010 vp) määrärahan ylittymisen neljällä momentilla. Määrärahan ylittämiset koskivat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä, sisäasiainministeriötä sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta totesi Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakertomuksesta antamassaan mietinnössä (TrVM 8/2010 vp), että vaikka määrärahan ylittämistapauksia on ilmennyt tarkastusviraston suorittamissa tilintarkastuksissa harvoin, valiokunta pitää tilannetta huolestuttavana ja virheitä vakavina. Ylitystapauksissa on ollut kysymys säädösten ja eduskunnan talousarviosta antaman päätöksen rikkomisesta. Määrärahan ylittäminen tarkoittaa myös perustuslain vastaista menettelyä. Eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta talousarviota ja sitä koskevia säädöksiä noudatetaan nykyistä tarkemmin (EK 30/2010 vp).

Oikeuskansleri muistuttaa ministeriöitä siitä, että myönnetyn määrärahan puitteissa pysyminen menopäätöksiä tehtäessä ja sen valvonta ovat virkavelvollisuuksia. Virkavelvollisuuksien rikkominen voi johtaa virkamiesoikeudelliseen ja jopa virkarikosoikeudelliseen vastuuseen. Määrärahan ylittämisen moitittavuus voi olla vähäisempää lähinnä tilanteissa, joissa lakisääteiseen tai muutoin välttämättömään menoon ei ole kyetty varautumaan huolellisesta ennakoinnista huolimatta ja joissa kyseinen meno on niin kiireellinen, että tulo- ja menoarvion muutosta ei ehditä hyväksyttää ennen menopäätöksen tekemistä.

Oikeuskansleri jatkaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevan asian käsittelemistä (OKV/4/50/2011). Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskeva asia liittyi eräiden väylähankkeiden määrärahaan. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt nyttemmin myös varainhoitovuotta 2010 koskevassa erilliskertomuksessaan (K 12/2011 vp) eräiden väylähankkeiden määrärahaa koskevia huomioita.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkönä Kimmo Hakonen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/2/50/2011, 1.8.2011)
Päätös (dnro OKV/3/50/2011, 1.8.2011)
Päätös (dnro OKV/5/50/2011, 1.8.2011)

« Takaisin