Hämeenlinnan tilaaja-tuottajamallin ongelmallinen

9.5.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Hämeenlinnan kaupungin tilaaja-tuottajamalli, jossa rakennus- ja ympäristövalvonta oli osa palvelutuotantoa, oli ongelmallinen. Järjestelmän selkeys ja läpinäkyvyys eivät olleet hyvän hallinnon vaatimusten mukaisia. Kaupungin hallintosäännössä, palvelutuotannon toimintasäännössä, palvelusuunnitelmassa ja palvelusopimuksessa ei selvitetty riittävästi toimivaltasuhteita ja vastuita. Hyvän hallinnon mukaista on hallinnon rakenteiden järjestäminen sellaisiksi, että ne tukevat lainmukaista toimintaa ja epäasianmukaisia sidonnaisuus- ja esteellisyysasetelmia ei synny.

Apulaisoikeuskansleri kiinnittää Hämeenlinnan huomiota kaupungin velvollisuuteen huolehtia siitä, että asioiden käsittelyn kaikissa vaiheissa huomioidaan viranomaistoimintojen riippumattomuus ja puolueettomuus. Tämä edellyttää muun muassa otto-oikeuden käytön selkeää ja tarkkarajaista määrittelyä. Otto-oikeudella kunnanhallituksella ja lautakunnalla on mahdollisuus puuttua kunnan organisaatioissa niiden alaisten viranomaisten päätöksiin ottamalla asiat uuteen käsittelyyn. Lisäksi kaupungin tulee huolehtia, että toiminta on avointa, objektiivista ja hyvin perusteltua, ja että se myös näyttää sellaiselta ulospäin.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen otti Hämeenlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan aseman ja riippumattomuuden kaupungin tilaaja-tuottajamallissa omaksi aloitteekseen vuonna 2009, jolloin hän teki tarkastuskäynnin Hämeenlinnan kaupungin maankäyttö- ja ympäristöpalveluihin. Tuolloin Hämeenlinnan tilaaja-tuottajamalli perustui ratkaisuun, jossa kaikkien sektoreiden viranomaistyö oli osa muuta palvelutuotantoa. Nyt rakennus- ja ympäristövalvontatoimintaa ollaan siirtämässä uuteen viranomaispalveluiden yksikköön tilaajapuolen alaisuuteen. Antamassaan päätöksessään Puumalainen tarkastelee aiempaa järjestelmää erityisesti siitä lähtökohdasta, toteutuvatko järjestelmässä perustuslain oikeusvaltioperiaate sekä hyvän hallinnon takeet. Viranomaistoiminnan yleisenä laillisuusvalvojana oikeuskanslerin tehtävänä ei ole arvioida valvontatoimivaltaansa kuuluvien viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien tahojen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta tai tehokkuutta.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Anu Räty, puh. 09 160 23968 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/4/50/2009, 28.4.2011)

« Takaisin