Valviran perusteltava riittävästi lausuntojaan

15.9.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, Valviran, huomiota lausuntojen riittävään perustelemiseen. Käräjäoikeus ja korkein oikeus olivat molemmat pyytäneet Valviralta lausuntoa käsitellessään samaa liikennevakuutuskorvaukseen liittyvää asiaa. Lausuntopyyntöasiakirjoista oli nähtävissä, että asian aikaisemmissa oikeuskäsittelyissä oli esitetty runsaasti keskenään ristiriitaisia, pääasiassa kahta tulkintalinjaa olevia lääkärinlausuntoja. Molemmilla kerroilla Valvira oli pyytänyt lausuntoa vain yhdeltä ja samalta asiantuntijajäseneltään. Omissa lausunnoissaan Valvira oli tyytynyt toistamaan asiantuntijalausunnossa esitetyt seikat perustelematta sitä, miksi se katsoi oikeaksi yhtyä asiantuntijan esittämiin kannanottoihin.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen muistuttaa, että Valviran antama lausunto on hallintolain tarkoittama viranomaisen ratkaisu, jota koskevat sekä hyvän hallinnon perusteet että hallintolain määräykset muun muassa viranomaisen selvittämis- ja perusteluvelvollisuudesta. Valviran tehtävä virallisen lausunnonantajan roolissaan on antaa lausuntoa pyytäneelle tuomioistuimelle mahdollisimman kattava selvitys asiaa koskevista lääketieteellisistä näkemyksistä. Valviran lausunnoilla on myös erityistä painoarvoa sen virallisen lausunnonantajan aseman perusteella.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kyseisessä ristiriitatilanteessa voitiin lausunnon pyytämistä toistuvasti vain yhdeltä asiantuntijalta pitää kysymyksiä herättävänä, vaikka Valvira ei sinänsä ylittänyt hallintolain suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteen rajaamaa harkintavaltaansa siitä, minkälaiset selvitykset olivat riittäviä sen oman lausunnon perusteeksi.Kyseisessä tilanteessa perusteluvelvollisuuden noudattamisella on erityisesti merkitystä. Asiantuntijalausunnot muodostavat olennaisen pohjan tuomioistuinten ja muiden viranomaisten päätöksenteolle. Johtopäätösten ja perustelujen riittävyydellä ja avoimuudella on siten keskeinen merkitys perustuslain takaaman oikeusturvan ja hyvän hallinnon kannalta.Riittävät perustelut olisivat edellyttäneet vähintään selostusta siitä, millä perusteilla Valvira oli päätynyt edustamaansa tulkintalinjaan. Lisäksi olisi pitänyt perustella miksi se ei puoltanut asiassa aikaisemmin esitettyjä, toista kantaa edustavia lausuntoja.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, puh. 09 160 23948 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1314/1/2009, 15.9.2011)

« Takaisin