Rikosasian pitkä käsittelyaika loukkasi perus- ja ihmisoikeuksia

18.11.2011

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kiinnittää poliisin huomiota esitutkinnan viipymiseen. Törkeää kavallusta ja kirjanpitorikoksia koskeneen asian esitutkinta oli kestänyt liki kolme vuotta. Käräjäoikeus oli sittemmin hylännyt osan syytteistä, koska niiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan ollessa vielä kesken. Asiassa ei ilmennyt oikeudellisesti hyväksyttyjä syitä, joiden mukaan poliisi ei olisi voinut toimittaa esitutkintaa loppuun riittävän ajoissa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajan huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen.

Rikosasian kokonaiskäsittelyaika oli kyseisessä tapauksessa liki 7 vuotta. Apulaisoikeuskansleri ei havainnut asiassa esitutkinnan viivästymistä lukuun ottamatta muuta yksittäisen viranomaisen tai virkamiehen lain tai velvollisuuksien vastaista menettelyä. Asian kokonaiskesto oli apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kuitenkin loukannut Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Suomen perustuslakia.

Antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri kiinnittää huomiota myös siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön ja Suomen kansallisen lainsäädännön välillä näyttäisi olevan ristiriitaa. Suomessa on vuoden 2010 alussa tullut voimaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annettu laki, jonka tarkoituksena on, että viivästyneen oikeudenkäynnin asianosainen saisi kansallisesti vastaavan hyvityksen kuin ihmisoikeustuomioistuimesta. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön valossa arvioitaessa oikeudenkäynnin kokonaiskestoa alkoi tarkasteltava aika tapauksessa asianomistajan osalta siitä, kun asianomistaja oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa rikoksentekijältä korvauksia. Mainitussa kansallisessa laissa säädetään, että vastaava aika alkaa asianomistajan vaatimuksen vireilletulosta tuomioistuimessa. Mainittujen ajankohtien välinen ero voi tapauskohtaisesti olla jopa useita vuosia, kantelutapauksessa aika oli yli 3 vuotta.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Markus Löfman, puh. 09 160 23939 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1606/1/2009, 15.11.2011)

« Takaisin