Entisen pääministerin Matti Vanhasen menettely perustuslakivaliokunnan harkittavaksi

16.9.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tehnyt eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen entisen pääministeri Matti Vanhasen virkatoimen tutkimiseksi. Jonkan mielestä Vanhanen oli esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle. Oikeuskansleri toteaa, että asia olisi arvioitava myös rikosoikeudellisesti. Lainsäädännön mukaan oikeuskanslerilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käynnistää valtioneuvoston jäsenen menettelyä koskevaa esitutkintaa. Esitutkinnan käynnistäminen on vain perustuslakivaliokunnan harkinnassa. Asian perusteelliselle selvittämiselle on aito tarve, sillä kyse on yhteiskunnallisesti merkittävää valtaa käytettäessä tapahtuneen epäillyn lainvastaisuuden tutkinnasta.

Tapahtumista kokonaiskuva

Pelkistetysti asiassa on kyse siitä, että Matti Vanhanen oli saanut Nuorisosäätiöltä yli 20000 euron taloudellisen tuen vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaansa varten. Vanhanen puolestaan oli pääministerinä toistuvasti vuosina 2006 – 2009 ollut valtioneuvoston yleisistunnossa myöntämässä Raha-automaattiyhdistyksen varoista miljoonaluokan avustukset samaiselle säätiölle. Näin on muodostunut asetelma, joka hallintolain esteellisyyssäännöksen tarkoittamalla tavalla on vaarantanut luottamuksen Vanhasen puolueettomuuteen. Vanhanen on siten menetellyt lainvastaisesti.Keskusrikospoliisissa on parhaillaan vireillä Nuorisosäätiön antamia vaalitukia koskeva laaja esitutkinta. Tällä tutkinnalla on ainakin rakenteellinen yhteys nyt oikeuskanslerin käsittelemään tapaukseen. Vanhasen saamaa tukea olisi syytä tarkastella osana esitutkinnassa olevaa asiakokonaisuutta. Oikeuskanslerin käsitys on, että ilman tämän yhteyden huomioon ottamista ei Vanhasen osallistumisesta avustuspäätöksien tekemiseen Nuorisosäätiölle saada oikeaa kuvaa.

Asiakirjojen julkisuudesta päättää perustuslakivaliokunta

Oikeuskansleri ei ole nyt antamassaan päätöksessä selostanut Vanhasen asiassa antamia selvityksiä, koska asian tutkinta siirtyy perustuslakivaliokunnalle. Näin valiokunnalla on aito mahdollisuus päättää tutkinta-aineiston julkisuudesta sekä siitä, millä tavalla se halutessaan hyödyntää laillisuusvalvojan hankkimia selvityksiä.

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, puh. 09 160 23933 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1280/1/2009, 16.9.2010)

« Takaisin