Oikeuskanslerilta päätös huumepoliisiasiassa

21.6.2010

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tänään antanut päätöksensä poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelystä niin sanotussa huumepoliisiasiassa. Oikeuskanslerin mukaan poliisimiehiin kohdistunut selvittely- ja tutkintakokonaisuus on Suomen oloissa ainutlaatuinen.

Oikeuskansleri on päätöksessään tutkinut poliisiviranomaisen menettelyä ennen esitutkinnan aloittamista ja poliisi- ja syyttäjäviranomaisten menettelyä itse esitutkinnassa. Päätöksessä ei ole otettu kantaa sellaisiin väitteisiin, jotka koskevat seikkoja, joiden arvioiminen on viime kädessä tuomioistuimen tehtävä.

Pääosa kantelijoiden poliisin menettelyä koskevista väitteistä käsittelee sisäasiainministeriön poliisiosaston vuonna 2007 tekemää selvitystyötä Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen ja muiden poliisin yksiköiden yhteistyöongelmista huumausainerikostorjuntaan liittyen. Poliisiosasto luovutti asiaa koskevan aineiston Valtakunnansyyttäjänvirastoon syksyllä 2007. Valtionsyyttäjä päätti vuoden 2007 lopussa toimittaa asiassa esitutkinnan, jossa epäiltyinä virkarikoksista oli useita poliisimiehiä. Asiaan liittyvä oikeuskäsittely on edelleen osittain kesken hovioikeudessa. Oikeuskansleri käsitteli kaikkiaan yhdeksää asiaa koskevaa kirjoitusta.

Poliisin laillisuusvalvontaa kehitettävä

Kantelijoiden esittämä arvostelu sisäasiainministeriön poliisiosaston suorittamasta selvitystyöstä on monilta osin kohdistunut toiminnan rakenteisiin. Arvostelu on ollut osin perusteltua. Hallinnollisen selvittelyn lopettamisen ja esitutkinnan aloittamisen välisen rajanvedon tekeminen voi olla varsin vaikeaa erityisesti silloin kun selvitetään poliisin menettelyä, koska esitutkinnan aloittamisesta päättää syyttäjä. Poliisiosaston tekemän selvitystyön vaikeutta lisää muun ohella se, että tapauksen kaltaisesta laillisuusvalvonnasta ja sen suorittamisesta ei ole varsinaisia menettelysäännöksiä. Tilanne ei ole sen paremmin laillisuusvalvontaa suorittavan viranomaisen kuin laillisuusvalvonnan kohteenkaan oikeusturvan kannalta tyydyttävä. Oikeuskansleri pitää tärkeänä sisäasiainministeriön harkitsemaa oikeustilaa parantavan selvitystyön aloittamista. Oikeuskansleri pyysi sisäasiainministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistään asiassa 31.12.2010 mennessä. (Päätöksen kohta 1.4.1.5)

Opiksi otettavaa myös esitutkinnassa

Esitutkinnan osalta kantelijat ovat arvostelleet lukuisia niin esitutkinnassa käytettyjä yleisiä menettelytapoja kuin yksittäisiä toimenpiteitäkin. Oikeuskanslerin tutkimusten mukaan menettely esitutkinnassa on joiltakin osin kritiikille altista ja moitittavaakin. Mitään erityisen vakavaa epäiltyjen oikeusturvaa vaarantavaa ei kuitenkaan ilmennyt. Monilta osin kysymys oli siitä että esitutkinnassa ei ole suoranaisesti menetelty lainvastaisesti, mutta toisenlainen menettely olisi ollut oikeudellisesti perustellumpaa.

Oikeuskansleri otti kantaa myös paljon julkisuudessa esillä olleisiin asioihin kuten poliisin väitettyyn peitetoimintaan (päätöksen kohta 1.5), sisäasiainministeriön poliisiosaston selvitysaineistoon kuuluneiden äänitteiden hävittämiseen (päätöksen kohta 1.4.2) ja väitettyyn todistajan kuulusteluun noutamiseen (päätöksen kohta 2.6).

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Markus Löfman, puh. 09 160 23939 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/186/1/2008, 21.6.2010)

« Takaisin