Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Lääkehuollon uudelleen organisoinnissa liian kiire

6.10.2009
Asian valmistelussa hätiköintiä

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää lääkealan keskuksen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) perustamista ja sijoittamista koskevan asian valmistelumenettelyä liian kiireisenä. Oikeuskansleri kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän huomiota siihen, että valmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Ministeri Hyssälä piti elokuussa 2008 tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi lääkehuollon uudelleen organisoimisesta. Ministerin tavoitteena oli, että uusi perustettava lääkealan keskus aloittaisi toimintansa jo vuoden 2009 syksyllä. Asian kiireinen valmistelu näkyi muun muassa siinä, että sidosryhmille varattiin lääkealan keskuksen perustamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksen kommentointiin ministeriön lausuntopyynnössä aikaa vain muutama arkipäivä. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka totesi, että kuulemisen tarkoituksena on saada valmisteluun mukaan tietoa ja näkemyksiä niiltä osapuolilta, jotka kuuluvat ehdotetun säädöksen vaikutuspiirin. Jotta tämä toteutuisi, on kuulemisen tapahduttava niin, että kuultavilla on todellinen mahdollisuus esittää näkemyksiään. Oikeuskanslerin mukaan lausuntojen antamiselle varattua aikaa ei voitu pitää asianmukaisen valmistelun kannalta riittävänä.

Lääkehuollon uudelleen organisoimisen käytännön valmisteluun varattu aika oli varsin lyhyt. Oikeuskanslerille toimitetuista selvityksistä kävi ilmi, että kiireinen aikataulu tuli sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehille jonkinasteisena yllätyksenä asian poliittisen valmistelun jälkeen. Virkamiesten huoli asian valmistelusta ja sen laadusta kävi ilmi heidän antamistaan selvityksistä. Kiire oli omiaan luomaan myös ministeriön ulkopuolella epäilyjä hankkeen ja siihen liittyvien menettelyjen lainmukaisesta ja asianmukaisesta hoitamisesta. Oikeuskansleri Jonkka totesi, että myös poliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon se, mitä konkreettisen valmistelun edellyttämät toimet muun muassa ajallisesti vaativat.

Lääkealan keskuksen perustamista ja sijaintia koskevien ratkaisujen osalta oikeuskansleri totesi, että ne ovat julkisten tehtävien organisoimiseen liittyvää tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävää yhteiskunnallista päätöksentekoa. Oikeuskanslerin tehtävänä ei ole ottaa kantaa tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin. Tämän vuoksi hän ei ottanut ratkaisussaan kantaa mainittuihin kysymyksiin. (Päätös dnro OKV/1308/1/2008)

Viivästys asiakirjojen toimittamisessa

Oikeuskansleri kiinnitti myös sosiaali- ja terveysministeriön huomiota tietojen viivytyksettömään antamiseen. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelukirjoituksessa arvosteltiin ministeriötä siitä, että se ei ollut antanut julkisuuslain mukaisesti asian valmistelusta pyydettyjä tietoja.Tietojen antamista oli osaltaan viivästyttänyt tiedot sisältäneiden asiakirjojen postittamiseen kulunut aika. Oikeuskansleri totesi, että ministeriön olisi tullut huolehtia paremmin siitä, että julkisuuslain tietojen antamista koskeva viivytyksettömyysvaatimus toteutuu käytännössä ja erityisesti siitä, ettei asiakirjojen postittaminen viivästy aiheettomasti ja pitkitä tietojen antamista. (Päätös dnro OKV/1308/1/2008)

Sijoittamispäätös harhaanjohtava ja puutteellinen

Sosiaali- ja terveysministeriöllä oli valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain mukaan ollut toimivalta ratkaista lääkealan keskuksen sijaintipaikkaa koskeva asia. Ministeriön 19.1.2009 tekemä päätös oli kuitenkin otsikointinsa ja sisältönsä puolesta harhaanjohtava. Niiden perustella oli voinut saada käsityksen, että päätöksellä oli perustettu lääkealan keskus eikä ratkaistu sen sijoituspaikkaa koskeva kysymys. Ratkaisusta ei siten käynyt selvästi ilmi ratkaistu asia. Oikeuskansleri Jonkan mielestä päätöksen puutteena oli pidettävä myös sitä, että päätöksessä ei mainittu sovellettuja säännöksiä eikä siinä ollut valitusosoitusta tai tietoa valituskiellosta tai päätöksen valituskelvottomuudesta.

Päätös lääkealan keskuksen sijoituspaikasta oli lisäksi tehty ennen kuin keskus oli perustettu eli ennen kuin sen toimivallasta, toimialasta, tehtävistä ja nimestä oli säädetty lailla. Perustamista koskevan lain hyväksyminen on eduskunnan toimivaltaan kuuluva asia. Tosiasiallisesti päätös oli siten ehdollinen, koska sen toteutuminen oli kiinni keskuksen perustamista koskevan lain voimaantulosta. Lääkealan keskuksen sijoituspaikkaa ja perustamista koskeva asioiden etenemisjärjestys oli näin ollen ongelmallinen. Oikeuskansleri totesi, että sen paremmin alueellistamislaissa kuin alueellistamisasetuksessakaan ei ole säännöstä siitä, missä vaiheessa sijoituspaikkapäätös voidaan tehdä.Hänen mukaansa hyvän hallinnon periaatteisiin voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän sen, että asiat valmistellaan ja ratkaistaan asianmukaisessa järjestyksessä. Sen vuoksi lääkealan keskuksen sijoituspaikkaa koskevan päätöksen tekeminen ennen kuin keskuksen perustamista koskeva laki oli annettu, oli ristiriidassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa. Oikeuskansleri kiinnittää ministeri Liisa Hyssälän ja kansliapäällikkö Kari Välimäen huomiota huolellisuuteen ja hyvän hallinnon periaatteisiin hallinnollisten päätösten teossa. (Päätös dnro OKV/219/1/2009)

Esittelijä:
Esittelijäneuvos Marjo Mustonen, puh. 09 160 23934 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1308/1/2008, 6.10.2009)

Päätös (dnro OKV/219/1/2009, 6.10.2009)

« Takaisin