Oikeuskansleri Jaakko Jonkka: Hallituksen toimitettava EU-asiat viivytyksettä eduskuntaan

5.6.2009

Valtioneuvoston tulee toimittaa viipymättä eduskunnalle annettavat EU-asioihin liittyvät kirjelmät, toteaa oikeuskansleri Jaakko Jonkka. Perustuslain 96 § mukaan eduskunnalla on mahdollisuus vaikuttaa kaikkien Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmisteluun, jotka sisältönsä puolesta kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi EU:n jäsen. Kysymyksessä on oikeudellinen velvoite, joka valtioneuvoston on otettava huomioon sekä toiminnassaan maan sisäisesti että Euroopan unionin toimielimissä. Oikeuskansleri kiinnittääkin valtioneuvoston huomiota velvoitteen tarkkaan ja asianmukaiseen noudattamiseen sekä U-kirjelmien aikataulutuksen tehokkaaseen seurantaan ministeriöissä.

Oikeuskanslerinvirastossa aloitettiin kirjelmien erityinen seuranta kesällä 2008, sillä osa valtioneuvoston kirjelmistä näytti viipyneen. Seurannassa pyydettiin tarvittaessa ministeriöiltä kirjallista selvitystä viipymisiin johtaneiden syiden selvittämiseksi. Lisäksi ministeriöiden oli selvitettävä miten ministeriöissä oli järjestetty eduskunnalle menevien U-kirjelmien käsittely ja seuranta eduskunnan vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi.

Oikeuskanslerinviraston saamien selvitysten mukaan säädöstasolla ei ole rakenteellisia epäkohtia. Myös ohjeistus eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminnasta Euroopan unionin asioiden kansallisessa valmistelussa on kattava. Ministeriöt viittasivat henkilöstövaihdoksiin, sairauspoissaoloihin sekä henkilöstöresursseihin ja asioiden laajuuteen. Viipymiset ovat olleet tapauskohtaisia ja usein myös monen asian summa.

Oikeuskansleri muistuttaa, että vastuuministeriön on säädösehdotuksen saavuttua välittömästi selvitettävä, onko ehdotus saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Velvollisuus saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi syntyy silloin, kun valtioneuvosto saa tiedon ehdotuksesta. Valtioneuvoston kanta asiaan voidaan antaa alustavana ja täydentää myöhemmin. Myös se, että kantaa ei ole vielä muodostettu on mahdollista. Valtioneuvoston kannanmuodostus ei saa johtaa siihen, että eduskunnan tiedonsaanti viivästyy tai että eduskunta asetetaan jo tapahtuneiden asioiden eteen.

Esittelijä:
Neuvotteleva virkamies Marja Leskinen, puh. 09 160 23947 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro OKV/12/50/2008, 3.6.2009)

 

« Takaisin