Opetusjärjestelyistä huomautus rehtorille

26.2.2009

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut Iitin kunnan peruskoulun rehtorille huomautuksen hyvän hallinnon periaatteiden ja perusopetuslain vastaisesta menettelystä huostaan otetun lapsen opetuksen järjestämisessä.

Tuusulan sosiaalilautakunta oli syksyllä 2005 ottanut huostaan 14-vuotiaan lapsen ja sijoittanut hänet yksityisen palveluntuottajan perhekotiin Iittiin. Perhekodin johtaja haki lapselle erityisiä opetusjärjestelyjä siten, että lapsi opiskelisi perhekodissa, mutta suorittaisi ainekokonaisuuksien tentit yläasteen opettajien valvonnassa. Päätöksen tehnyt yläasteen rehtori ei maininnut anomuksesta lapselle tai hänen perheelleen eikä myöskään huostaanoton tehneelle sosiaalilautakunnalle. Perusopetuslain mukaan päätös on valituskelpoinen ja rehtori oli toimillaan evännyt oikeuden hakea muutosta päätökseen. Tämän lisäksi rehtori ja koulutoimi eivät varmistaneet, että lapsen huoltajia olisi kuultu ennen erityisiä opetusjärjestelyjä koskevan päätöksen tekemistä.

Perhekodilla ei ollut lupaa perusopetuksen antamiseen. Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunta voi järjestää perusopetuspalvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia ne laissa tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta voi hankki perusopetusta vain sellaiselta yksityiseltä toimijalta, jolla on perusopetuslaissa tarkoitettu lupa perusopetuksen antamiseen. Oikeuskansleri kiinnitti kunnan koulutoimen huomiota siihen, että lapsen opetusta ei ollut järjestetty perusopetuslain edellyttämällä tavalla.

Huostaanotettujen lasten opetusjärjestelyihin puututtu aiemmin

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on puuttunut aiemminkin huostaan otettujen lasten perusopetuksen toteutumisessa havaittuihin ongelmiin. Vuonna 2005 tehdyssä laajassa selvityksessä kävi ilmi muun muassa, että laitoksissa toteutettavan opetuksen järjestämisessä oli ongelmia. Opetusta antavien henkilöiden pedagogisessa kelpoisuudessa oli eroja, samoin opetuksen viikkotuntimäärissä. Seloste Jonkan 5.9.2005 tekemästä päätöksestä dnro 3/50/04 on luettavissa oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2005. Kertomus löytyy oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta osoitteesta: http://www.okv.fi/suomi/ok43f.htm.

Opetusministeriö arvioi tammikuussa 2009 oikeuskanslerille antamassaan lausunnossa tämänhetkistä tilannetta huostaanotettujen lasten perusopetuksen toteutumisessa. Ministeriön mukaan kunnan koulutoimen resurssit ja valmiudet toteuttaa lapsen tarpeiden mukainen opetus tulisi aina selvittää pohdittaessa jo huostaanotetun lapsen sijoituspaikkaa. Perusopetuksessa vaadittavat erityiset voimavarat tulisi niin ikään ottaa huomioon jo suunniteltaessa perhekodin tai lastensuojelulaitoksen perustamista kuntaan.

Opetusministeriö totesi, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia on muutettu lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten opetuksen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten laskuttamisen osalta 1.8.2008 alkaen.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Irma Tolmunen, puh. 09 160 23976 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Anonymisoitu päätös (dnro OKV/1031/1/2006, 18.2.2009)

 

« Takaisin