Valtiolta vaadittavien vahingonkorvausasioiden käsittely tarvitsee selkeyttämistä

19.9.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä yhteisesti selvittämään, onko tarvetta selkeyttää tai keskittää valtioon kohdistettavien vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä. Asia on noussut esille sekä apulaisoikeuskanslerin tekemillä tutustumis- ja tarkastuskäynneillä että oikeuskanslerille tehdyn kantelun myötä.Ministeriöiden tulee antaa selvityksensä asiasta vuoden loppuun mennessä.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kantelija arvosteli viranomaisia, koska hänen vahingonkorvausasiansa käsittely oli viivästynyt viranomaisten siirrettyä asian käsittelyä tarpeettomasti. Kantelija oli vaatinut valtiolta vahingonkorvausta, koska hän joutui suorittamaan sakonmuuntorangaistuksen, vaikka oli jo maksanut kyseiset sakot. Avustava ulosottomies oli tilittänyt kantelijan maksun virheellisesti. Kantelijan asiaa oli ensin käsitelty Valtiokonttorissa, joka oli siirtänyt asian Rikosseuraamusvirastoon. Tämä oli puolestaan toimittanut asian Oikeusrekisterikeskukselle, joka kuitenkin lähetti kantelijan hakemuksen edelleen oikeusministeriölle. Ministeriössä asiaa käsiteltiin kahdella eri osastoilla ja se lopulta siirrettiin Etelä-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osaston käsiteltäväksi, joka maksoi vahingonkorvauksen kantelijalle. Toimivaltaansa arvioidessaan ja asiaa siirtäessään viranomaiset olivat viitanneet useisiin eri säädöksiin. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen totesi, että kantelijan vahingonkorvausasian käsittelyä siirtäneet Valtiokonttori, Rikosseuraamusvirasto, Oikeusrekisterikeskus ja oikeusministeriö olivat toimineet hallintolaissa säädetyn viranomaisten palvelu- ja yhteistyövelvoitteen vastaisesti. Ne eivät olleet selvittäneet riittävän huolellisesti mikä olisi ollut toimivaltainen viranomainen käsittelemään kantelijan vahingonkorvausvaatimusta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Valtiokonttorin, Rikosseuraamusviraston, Oikeusrekisterikeskuksen ja oikeusministeriön huomiota hallintolain edellyttämään palveluperiaatteeseen ja yhteistyövelvoitteeseen valtioon kohdistuvien vahingonkorvausasioiden käsittelyssä.

Esittelijä:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Rouhiainen puh. 09 160 23954 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 24/1/06, 5.9.2008)

« Takaisin