Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2007 julkistettu

2.9.2008

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Oikeuskanslerin työ valtioneuvoston valvonnassa painottuu ministeriöissä valmisteltavien ja valmistelun jälkeen valtioneuvoston yleisistunnon tai tasavallan presidentin päätettäväksi saatettavien asioiden ennakolliseen tarkastamiseen ja valvontaan. Tarkoituksena on valvoa, että päätöksenteko valtioneuvostossa on lainmukaista. Tämä valvonta toteutuu viikottain toistuvassa valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn esittelylistojen ennakkotarkastuksessa.

Lukumäärällisesti laskettuna pienempi mutta aikaa vaativa sekä oikeudellisesti haastava on valtioneuvoston käsiteltäväksi tuleviin asioihin ja valtioneuvoston päätöksentekoon liittyvien oikeudellisten kannanottojen antaminen. Asioiden selvittäminen oikeuskanslerinvirastossa on muotomääräyksistä vapaa. Usein kysymykset tulevat oikeuskanslerin selvitettäviksi niin, ettäasianomaiset valtioneuvoston jäsenet tai asioita valmistelevat ministeriön esittelijät pyytävät kantaa jo asian valmisteluvaiheessa. Näihin tiedusteluihin on annettu vastaus niin joutuisasti, että asian käsittely ei ole sen vuoksi viivästynyt.Tilanteesta riippuen kannanotot voivat olla joko suullisia tai kirjallisia.

Poliisin esitutkintapäätöksissä puutteita

Kertomusvuonna suurin osa poliisikanteluista koski poliisin toimintaa esitutkintaviranomaisena ja useissa kanteluratkaisuissa arvosteltiin esitutkintapäätösten perustelemista. Tavallisimmin kantelijana oli rikosasian asianomistaja, joka oli tyytymätön tutkinnanjohtajan tekemään päätökseen olla toimittamatta esitutkintaa tai lopettaa aloitettu esitutkinta saattamatta asiaa syyttäjälle syyteharkintaa varten. Usein asianomistajat arvostelivat myös esitutkinnan viipymistä ja kokemiaan puutteita poliisin suorittaman esitutkinnan perusteellisuudessa.

Tyypillisin puute esitutkintapäätöksissä oli, ettei niissä mainittu ratkaisun oikeudellista perustetta. Asianosaisten tulisi esitutkintapäätöksen perusteella saada vastaus siihen, miksi esitutkintaa ei asiassa toimitettu tai miksi se oli lopetettu.

Esitutkintapäätösten perustelemiseen on kiinnitetty huomiota myös poliisiyksikköihin tehdyillä tarkastuksilla. Lisäksi esitutkintapäätösten perustelemista on kanteluasioissa arvioitu oma-aloitteisesti, vaikka kantelija on saattanut arvostella ainoastaan päätöksen lopputulosta.

Kannanottoja laajemmin

Kertomuksen neljänteen lukuun ”Laajempia laillisuusvalvonnan kannanottoja” on koottu laajempia oikeuskanslerin toimintaa kuvaavia kannanottoja ja puheenvuoroja.Ensimmäisenä pohditaan laillisuusvalvonnan roolia ja merkitystä. Tämän jälkeen esitellään sairaankuljetuksen ja ensihoitojärjestelmän kehittämistä sekä kouluterveydenhuollon toteutumista. Oikeuskansleri otti molemmat asiat tarkastushavaintojen perusteella selvitettäviksi omina aloitteina. Laajemman esittelyn saavat muun muassa Helsingin, Sipoon ja Vantaan kuntajakoasia ja tässä yhteydessä esiin noussut ministerien esteellisyyskysymys sekä Merenkulkulaitoksen menettely luotsausasiassa.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2007

Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta tiedotus@okv.fi.

Lisätiedot:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin