Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Hallintolakia noudatettava myös rakennuslupa-asioissa

16.9.2008

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on pyytänyt ympäristöministeriötä arvioimaan, onko maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lupa-asioista vastaavia viranomaisia tarvetta ohjeistaa hakemusten vireilletulo- ja kirjaamiskäytännöissä sekä hakemusten täydentämismenettelyissä. Apulaisoikeuskanslerin tekemillä tarkastuskäynneillä on käynyt ilmi, että useat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupahakemukset ovat lupaviranomaisille saapuessaan puutteellisia ja niitä on tarve täydentää usein. Rakennuslupa-asioihin tulee soveltaa hallintolakia. Ministeriön on annettava vastauksensa viimeistään 31.3.2009.

Tarkastuskäynneillä tehtyjen havaintojen lisäksi oikeuskanslerinvirastoon on tehty kantelu rakennuslupaviranomaisten menettelystä toimenpidelupahakemuksen käsittelyssä. Kantelijan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupahakemus oli kirjattu vireille tulleeksi vasta vuoden kuluttua sen saapumisesta. Apulaisoikeuskansleri Puumalainen piti hyvän hallinnon kannalta tärkeänä, että lupahakemusten saapumis- ja kirjaamispäivämäärät ovat yksinkertaisella tavalla tarkistettavissa kaupungin tietojärjestelmästä. Lisäksi kantelijan lupahakemuksen käsittelyaika oli kohtuuttoman pitkä. Viranomainen oli myös menetellyt virheellisesti, kun kantelijan lähettämiin viranomaiselle osoitettuihin kirjeisiin ei ollut vastattu. Asianosaisen pyynnöistä huolimatta viranomainen ei myöskään antanut arviota lupahakemuksen käsittelyajasta. Lisäksi lupa-arkkitehti oli menetellyt lain vastaisesti, kun hän ei ollut vastannut tulleeseen sähköpostiin.

Esittelijä:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Pulkkinen, puh. 09 160 23936 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

Päätös (dnro 699/1/06, 9.9.2008)

« Takaisin