Oikeuskansleri Jonkka seuraa sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämistä

10.9.2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka jatkaa sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämisen seuraamista. Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti oikeuskanslerille kesäkuussa 2007 lausunnon sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmän kehittämisestä. Jonkka on nyt pyytänyt ministeriöltä lausuntoa erityisesti käytännön toimenpiteistä, joita asiassa tullaan tekemään. Ministeriön tulee toimittaa pyydetyt tiedot viimeistään 30.01.2009.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa lausunnossa selvitetään ministeriön ryhtyneen toimenpiteisiin sairaankuljetuksen ja ensihoitojärjestelmän kehittämiseksi. Ministeriön lausunnon mukaan se on asettanut sairaankuljetuksen kehittämiseen erillisen ohjausryhmän. Ryhmän tehtävänä on muun muassa tehdä esitys ensihoidon, sairaankuljetuksen ja ensivastetoiminnan kehittämiseksi ja järjestämiseksi.

Oikeuskansleri Jonkka toteaa, että lausunnosta ei ole vielä nähtävissä, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä asiassa tullaan tekemään. Asian seuraamiseksi Jonkka pyytää sosiaali- ja terveysministeriötä toimittamaan ohjausryhmän esityksen oikeuskanslerinvirastoon. Samalla ministeriön tulee antaa lausunto esityksessä esitetyistä toimenpide-, tai muista ehdotuksista ja niiden toteuttamisesta. Tämän lisäksi Jonkka pyytää ministeriötä toimittamaan tiedot lausunnossa mainittujen lainsäädäntöhankkeiden tilasta. Mainitut tiedot tulee toimittaa oikeuskanslerinvirastoon mahdollisimman pian ohjausryhmän saatua työnsä valmiiksi, viimeistään sen toimikauden päättymisen jälkeen 30.1.2009 mennessä.

Ensihoitoon ja sairaankuljetukseen liittyviä ongelmia on tullut esille oikeuskanslerin tekemillä tutustumis- ja tarkastuskäynneillä. Käynneillä saatujen tietojen pohjalta oikeuskansleri otti asian oma aloitteenaan tutkittavaksi. 15.1.2007 antamallaan päätöksellä (Dnro 1/50/07) Jonkka kehotti sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevan tilanteen korjaamiseksi.Hän myös pyysi ministeriötä ilmoittamaan vuoden heinäkuun 2007 loppuun mennessä toimenpiteistään.

Lisätietoja:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Marjo Mustonen, puh. 09 160 23934
Päätös (dnro 8/50/07, 6.9.2007) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin