Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka: Kouluterveydenhuollossa ongelmia

16.2.2007

Kouluterveydenhuolto ei vastaa asetettuja suosituksia. Kuntien välillä on isoja eroja kouluterveydenhuollon toteuttamisessa ja palveluiden saatavuus on jakaantunut epätasaisesti. Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan mukaan oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. Ongelmat johtuvat osittain siitä, että kouluterveydenhuollon laatusuositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia. Kuntapäättäjien näkemykset ja arviot kouluterveydenhuollon tarpeista ja tasosta saattavat johtaa suositusten noudattamatta jättämiseen tai niitä sovelletaan poikkeavalla tavalla.

Monia ongelmia

Oikeuskanslerinviraston saamien selvitysten mukaan kouluterveydenhuollon oppilasmäärät olivat usein kohtuuttoman suuria annettuihin suosituksiin nähden. Suositusten mukaan yhtä kokopäiväistä kouluterveydenhoitajaa kohden tulisi olla korkeintaan 600 oppilasta. Vastaavasti yhtä lääkäriä kohden tulisi olla 2 100 oppilasta.

Selvityksistä kävi myös ilmi, että koululääkärin vastaanotolle on vaikea päästä ja on myös kouluja, joissa koululääkärin palveluja ei ole lainkaan. Suositusten mukaisia laajoja terveystarkastuksia ei tehdä minkään läänin alueella. Laaja-alaisten tarkastusten sijaan saatetaan tehdä pelkästään terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus. Terveystarkastuksista saatuja tietoja hyödynnetään vain harvoin eri ikäryhmien terveyden ja hyvinvoinnin seuraamisessa. Kouluterveydenhuollon ehkäisevä rooli on hämärtynyt ja suositus koululaisten terveyden edistämisestä jää toteutumatta. Vanhemmat eivät osaa vaatia suositusten mukaisia palveluita, sillä heillä ei ole riittävästi tietoa.

Tiukempi ohjaus tarpeen

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka toteaa, että suositus- ja informaatio-ohjaus eivät näytä toimivan toivotulla tavalla kouluterveydenhuollossa. Valtiontalouden tarkastusvirastokin kiteyttää: ”Tarkastushavaintojen mukaan kouluterveydenhuollon laatusuosituksen toimivuus osana sosiaali- ja terveysministeriön harjoittamaa informaatio-ohjausta on jäänyt vaatimattomaksi”. Myös lääninhallitukset pitävät informaatio-ohjausta usein riittämättömänä. Apulaisoikeuskansleri pitääkin hyvänä, että sosiaali- ja terveysministeriössä harkitaan kouluterveydenhuoltoa koskevaa sitovampaa ohjauskeinoa. Apulaisoikeuskansleri pohtii myös missä määrin nyt tehdyt havainnot informaatio-ohjauksen tehosta voidaan yleistää laajemminkin. Hänen mukaansa asiaan on syytä kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun kysymys on perusoikeuksien toteutumisesta yhdenvertaisella tavalla.

Lisätiedot:
Esittelijäneuvos Jaana Hemminki, puh. 09 160 23948.

Päätös (dnro 6/50/06, 13.2.2007) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi.

« Takaisin