Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006 julkistettu

11.9.2007

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on luovuttanut eduskunnalle ja valtioneuvostolle viime vuotta koskevan toimintakertomuksensa. Kertomuksessa esitellään oikeuskanslerin keskeiset toiminta-alueet, niissä vuoden aikana tehdyt havainnot sekä toimenpiteisiin johtaneet asiat.

Kertomuksen mukaan vuoden 2006 aikana oikeuskanslerille tehtiin kaikkiaan 1 273 kantelua. Kanteluiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna vajaalla sadalla. Eniten kanneltiin tuomioistuinten toiminnasta (226). Seuraavaksi suurimmat kanteluryhmät koskivat poliisia (195), kunnallisviranomaisia (159) ja sosiaaliviranomaisia (132).

Oma-aloitteisesti tutkittavaksi otettiin 13 asiaa. Aloitteet koskivat muun muassa sosiaaliasiamiesjärjestelmän kehittämistä, kouluterveydenhuollon toteutumista sekä vainajien omaisuuden käsittelyä.

Kanteluiden lisäksi oikeuskanslerinvirastoa työllisti valtioneuvoston laillisuusvalvonta. Oikeuskanslerinvirastossa tarkastetaan viikoittain ennakolta valtioneuvoston yleisistuntoon sekä tasavallan presidentin esittelyyn tulevien ratkaisuehdotusten lainmukaisuus. Valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin 1 709 asiaa ja tasavallan presidentti teki valtioneuvostossa 831 päätöstä. Edellisvuoteen verrattuna valtioneuvoston yleisistuntoasioita käsiteltiin 182 ja tasavallan presidentin ratkaisuehdotuksia 87 asiaa enemmän.

Erityisesti viime syksynä vaalikauden viimeiset valtiopäivät näkyivät lainvalmistelussa. Tuolloin usean viikon ajan valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyyn ja edelleen tasavallan presidentin esittelyyn saatettiin kerrallaan 50 – 70 asiaa. Valtaosa asioista oli laajoja lainsäädäntöuudistusesityksiä.Oikeuskanslerin kertomuksessa tehtyjen havaintojen mukaan, hallituksen esitykset eivät aina täyttäneet korkeatasoiselle lainvalmistelulle asetettuja teknisiä tai sisällöllisiä vaatimuksia. Tähän on vaikuttanut muun muassa lainvalmisteluun käytettävissä ollut aika tai puute asiantuntevasta ja riittävän kokeneesta valmisteluhenkilöstöstä.

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006 on luettavissa internetistä:

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2006

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Nils Wirtanen, puh. 09 160 23940 tai sähköposti etunimi.sukunimi@okv.fi

« Takaisin