Apulaisoikeuskansleri Jonkka: Sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmä remontoitava

19.1.2007

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka esittää muutoksia sairaankuljetus- ja ensihoitojärjestelmään, sillä järjestelmässä on vakavia ongelmia ja suoranaisia puutteita. Nykykäytäntö vaarantaa myös ihmisten perustuslaillisen yhdenvertaisuuden. Apulaisoikeuskansleri kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin ensihoitoa ja sairaankuljetusta koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

Ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmän perusongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. Niitä korjaavia suunnitelmiakin on tehty, mutta ne eivät ole johtaneet tuloksiin.

Apulaisoikeuskanslerin saamien selvitysten mukaan yksi isoimmista ongelmista on valmiusaika, jonka kuluessa sairaankuljetusyksikön on hälytyksen saatuaan lähdettävä liikkeelle. Valmiusajasta ei ole olemassa yhtenäistä valtakunnallista käytäntöä eikä ohjeistusta, vaan asia on kuntien tekemien sopimusten varassa. Selvitysten mukaan ”sillä, kuinka nopeasti hätäkeskus vastaa hätäpuheluun ei ole suurta merkitystä, jos ambulanssille on varattu lähtöaikaa 30 minuuttia”.

Suomessa sairaankuljetuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että kuntarajat voivat estää käyttämästä asiakasta lähinnä olevaa sairaankuljetusyksikköä. Maassamme on olemassa ”satoja erilaisia malleja asian järjestämisessä”, mutta yksiselitteiset ohjeet puuttuvat.

Ensihoitoon ja sairaankuljetukseen liittyviä ongelmia on tullut esille apulaisoikeuskanslerin tekemillä tutustumis- ja tarkastuskäynneillä. Käynneillä saatujen tietojen pohjalta apulaisoikeuskansleri otti asian oma aloitteenaan tutkittavaksi. Apulaisoikeuskansleri Jonkka on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään kuluvan vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

Sekava ja hajanainen nykykäytäntö

Selvitysten mukaan ensihoitoa ja sairaankuljetusta sääteleviä säädöksiä pidetään yleisesti sekavina ja hajanaisina. Ongelmaksi koettiin myös käytettyjen käsitteiden ja avuntarvitsijan oikeudellisen aseman riittämätön määrittely.

Ongelmia on myös järjestelmän ohjauksessa, valvonnassa ja seurannassa. Sairaankuljetusta ja ensihoitoa osaltaan ohjaavilla ja valvovilla terveyskeskusten vastuulääkäreillä ei välttämättä ole aina ajallisia eikä ammattitaidollisiakaan valmiuksia huolehtia toiminnan ohjeistamisesta ja valvonnasta. Sairaankuljetusta ohjaavat ja valvovat osaltaan myös sairaanhoitopiirit. Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirien vastuulääkäreiden tehtävät ovat kuitenkin määrittelemättä. Apulaisoikeuskansleri mukaan ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmän toimivuuden yleinen seuranta on puutteellista, sikäli kuin toiminnan systemaattinen seuranta ylipäätään on nykyisellään mahdollista.

Kaiken kaikkiaan ensihoito- ja sairaankuljetusjärjestelmä on valtakunnallisesti epäyhtenäinen ja sen organisaatio on hajanainen ja sekava. Toimintaa koskevat säännökset ovat puutteellisia ja epäjohdonmukaisia. Esimerkiksi sairaankuljetuksen lupajärjestelmä perustuu henkilöliikennettä koskevaan lainsäädäntöön, vaikka sairaankuljetuksen pitäisi olla osa terveydenhuoltoa. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan monet esiin tulleet ongelmat pelkistyvät siihen, että selkeää kokonaisvastuuta ensihoitojärjestelmästä ei ole osoitettu mihinkään.

Lisätiedot:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Marjo Mustonen, puh. 09 160 23934

Päätös (dnro 1/50/07, 15.1.2007) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi.

« Takaisin