Virkamiehen oikeutta kannella oikeuskanslerille ei voi perusteetta rajoittaa

17.3.2006

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka korostaa, että jokaisella, myös virkamiehellä tai julkista tehtävää hoitavalla tulee olla mahdollisuus seurauksia pelkäämättä kannella oikeuskanslerille, jos epäilee viranomaistoiminnassa menetellyn virheellisesti.

Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tutkittavaksi Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä työskentelevän virkamiehen tekemän kantelun perusteella. Kirjoituksessaan virkamies kertoi saaneensa työnantajaltaan viime vuoden heinäkuussa huomautuksen, koska oli tehnyt esimiestensä menettelyä koskevan kantelun oikeuskanslerille työajalla.

Ympäristökeskus perusteli huomautusta sillä, ettei kantelun laatiminen ollut sen mielestä virkatehtävien hoitamista. Virkamies oli näin rikkonut virkavelvollisuuksiaan.

Virkamies katsoi työajan käytön olleen perusteltua, koska kanteluun liittyvä tausta-aineisto oli ollut saatavana työpaikalla.

Apulaisoikeuskansleri toteaa, että ei ole olemassa nimenomaisia säännöksiä siitä voiko työtehtäviin liittyvän kantelun tehdä työaikana. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että kanteluinstituution loukkaamattomuus on viranomaisvalvonnassa tärkeä arvo ja että siihen puuttumiselle pitää olla kestävät oikeudelliset perusteet. Kantelun tekeminen on keskeisin keino, jolla epäilty viranomaisen lainvastainen menettely voidaan saattaa oikeuskanslerin tutkittavaksi. Kantelumahdollisuus turvaa osaltaan myös perustuslaissa säädettyä hyvän hallinnon perusoikeutta.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan olennaista asiassa on se, millainen yhteys kantelussa olevalla asialla on virkamiehen tehtäviin ja asemaan. Toisaalta on otettava huomioon se, missä määrin kantelun tekemisestä aiheutuisi haittaa virkamiehen tehtävien asianmukaiselle hoitamiselle. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että jos virkamies haluaa saattaa ylimmän laillisuusvalvojan tietoon häneen esimiestensä taholta kohdistuneeksi epäilemänsä virheellisen menettelyn, ei kantelun tekemistä työaikana voida perustuslain säännökset huomioon ottaen kieltää. Kantelun tekemisellä ei kuitenkaan saa laiminlyödä aidosti kiireellisiä tai määräaikaan sidottuja työtehtäviä.

Apulaisoikeuskansleri katsoo, ettei ympäristökeskus tuonut selvityksessään esiin oikeudellisesti kestäviä perusteluja sille, miksi virkamies ei olisi voinut tehdä kantelua oikeuskanslerille työajallaan. Jonkan mukaan toisenlainen lopputulos olisi ollut pätevämmin syin perusteltavissa.

Lisätiedot:
Tiedottaja Pia Sive, puh. 09 160 23955 tai pia.sive@okv.fi

Päätös (15.3.2004, dnro 710/1/04) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin