Espoon johtavalle kihlakunnansyyttäjälle huomautus

17.10.2005

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka on huomauttanut Espoon kihlakunnanviraston syyttäjäosaston johtavaa kihlakunnansyyttäjää rikosasian syyteharkinnan pitkällisestä viivästymisestä. Viipymisen vuoksi asia oli ehtinyt vanhentua. Ennen vanhentumistaan asia oli ollut syyteharkinnassa kahden ja puolen vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan kesti runsaat kahdeksan vuotta, ennen kuin syyttäjä teki syyteoikeuden vanhentumisen perusteella asiassa syyttämättäjättämispäätöksen.

Kokkolalaisen kantelijan mielestä syyteharkinta kesti liian pitkään. Asia oli tullut syyteharkintaan toukokuussa 1997. Päätöksen syyttämättä jättämisestä johtava kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt heinäkuussa 2005. Hän kertoi asian ratkaisemisen jääneen tekemättä epähuomiossa.

Jonkan mukaan rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen kannalta on välttämätöntä, etteivät syyteharkinnassa olevat asiat pääse syyttäjän hitauden tai huolimattomuuden vuoksi vanhenemaan. Syyteharkinnan joutuisuus on tärkeää myös siksi, että perustuslaissa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa turvataan oikeus saada asiansa käsitellyksi viivytyksettä ja kohtuullisen ajan kuluessa.

Syyteoikeuden vanhentumiseen johtavan huolimattomuuden voidaan lisäksi katsoa olevan omiaan heikentämään yleistä luottamusta syyttäjien kykyyn hoitaa tehtäviään, muistuttaa Jonkka.

Lisätiedot:
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Petri Martikainen, puh. 09 1602 3932

Päätös (13.10.2005, dnro774/1/05) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 1602 3950 tai kirjaamo@okv.fi

« Takaisin