Sosiaalityöntekijälle moitteet huostaanottopäätöksen lainvastaisesta perustelemisesta

28.11.2002

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka arvostelee Keravan kunnan sosiaalityöntekijää huostaanottopäätöksestä, jonka peruste ei ollut lainmukainen. Perusteena käytettiin esitutkinnan turvaamista. Poliisiasemalla työskentelevä sosiaalityöntekijä oli tehnyt päätöksen huostaanotosta neuvoteltuaan asiasta ensin poliisien kanssa.

Apulaisoikeuskansleri Jonkka pitää tärkeänä, että poliisin ja sosiaalitoimen välisessä yhteistyössä ammattiroolit pidetään selkeästi erillään. Erityisesti tämä koskee tilanteita, joissa selvitetään lapsen epäiltyä syyllistymistä rikokseen.

Jonkan mukaan lapsen etu voi helposti jäädä toiselle sijalle, jos rikostutkinnallinen intressi ja lastensuojelullinen näkökulma pääsevät sekoittumaan. Tilanne voi johtaa lapsen oikeusturvan vaarantumiseen, muistuttaa Jonkka.

Kanteluasiaan antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri pitää hyvänä sitä, että poliisi ja sosiaaliviranomaiset tekevät yhdessä työtä muun muassa lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Toisaalta läheiseen yhteistyöhön voi sisältyä myös vaaroja. Nyt käsillä olleessa kanteluasiassa tuli Jonkan mukaan esille piirteitä, jotka viittasivat sosiaalityöntekijän ja poliisin roolien sekoittumiseen ja toimivaltuuksien rajojen hämärtymiseen.

Kantelun mukaan Järvenpään poliisi oli ottanut viime vuoden lokakuussa 10-vuotiaan lapsen illalla kiinni epäiltynä tulipalojen sytyttämisestä roskalaatikoihin. Poliisiasemalla työskentelevä sosiaalityöntekijä oli poliisien kanssa neuvoteltuaan tehnyt päätöksen kiireellisestä huostaanotosta. Lapsen ja tämän paikalle kutsutun vanhemman vastustuksesta huolimatta huostaanotto toteutettiin ja lapsi vietiin yöksi lastenkotiin. Poliisilaitoksella häntä kuulusteltiin vasta seuraavana päivänä. Huostaanoton perusteena sosiaalityöntekijä käytti esitutkinnan turvaamista.

Päätöksessään Jonkka viittaa muun lainsäädännön ohella erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen perhe-elämän suojaa koskevaan artiklaan, Suomen perustuslakiin ja lapsen oikeuksien yleissopimuksesta ilmeneviin periaatteisiin. Hän korostaa, että huostaanotossa puututaan voimakkaalla tavalla perhe-elämän suojaan ja monesti, kuten tässäkin tapauksessa, tosiasiallisesti myös vapauteen. Jonkka pitää erityisen vakavana sitä, että kyseisessä tapauksessa kiireellistä huostaanottoa oli perusteltu pelkästään esitutkinnan turvaamisella, vaikka se ei ole laissa säädetty huostaanottoperuste. Tällainen kielii käsitteiden täydellisestä sekaantumisesta, arvioi Jonkka. Hän katsoo, että sosiaalityöntekijä oli ilmeisesti toiminut poliisilta kuulemansa tiedon varassa arvioimatta itsenäisesti huostaanoton edellytysten täyttymistä. Sosiaalityöntekijä perusteli huostaanoton virheellisesti ja menetteli siten lainvastaisesti. Myös poliisilla oli kaikesta päätellen ollut liian yksioikoinen käsitys lastensuojelulain mukaisista toimista ja niiden tarkoitusperistä, sanoo Jonkka.

Järjestelmästä, jossa sosiaalityöntekijöitä on sijoitettu poliisiasemille, saatuja kokemuksia pidettäneen yleisesti ottaen hyvinä. Tämän vuoksi on todennäköistä, että sen käyttö laajenee. Jotta ammattiroolit poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyössä jatkossa pysyisivät selkeästi erillään, olisi Jonkan mielestä aiheellista selvittää, onko lainsäädäntöä tältä osin tarpeen tarkistaa tai tulisiko ainakin poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyöstä näissä tapauksissa antaa yhtenäiset ohjeet.

Päätöksessään Jonkka mainitsee myös, että laillisuusvalvojat ovat toistuvasti joutuneet arvioimaan poliisin menettelyä alle 15-vuotiaiden kohtelussa poliisilaitoksilla ja esitutkinnan aikana. Syytä olisi siksi myös selvittää, tulisiko poliisille antaa tarkentavat ohjeet alle 15-vuotiaiden kohtelusta, tähdentää hän.

Sisäasiainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä on pyydetty ilmoittamaan apulaisoikeuskanslerille 1.9.2003 mennessä ovatko ne nähneet aihetta toimenpiteisiin.

Lisätietoja:
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Tom Smeds, puh. 09 160 23944

Päätös (25.11.2002, dnro 313/1/02) on tilattavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin