Eeva Vuori ei ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon KKO:ssa

31.10.2002

Oikeuskansleri Paavo Nikula ei havainnut perusteita oikeusneuvos Eeva Vuoren esteellisyydelle osallistua professori Erkki Aurejärveä koskevaan päätöksentekoon korkeimmassa oikeudessa. Aurejärven tekemän kantelun mukaan Vuori olisi ollut esteellinen käsittelemään ja ratkaisemaan häntä koskevia asioita julkisen vihamiessuhteen takia.

Oikeuskanslerin päätöksen mukaan Vuori ei menetellyt lainvastaisesti eikä jättänyt velvollisuuksiaan täyttämättä käsitellessään Aurejärven asiaa ja osallistuessaan sen ratkaisemiseen.

Nikula viittaa päätöksessään vanhoihin oikeudenkäyntiä koskeviin esteellisyyssäännöksiin, joista käsite julkinen vihamiessuhde on peräisin. Niiden mukaan tuomarin on voitu katsoa olevan julkisen vihamiehen asemassa silloin, kun hän on sanoin tai teoin osoittanut vihamielisyyttään asianosaista kohtaan. Asianosaisen taholta tuomariin kohdistunut ankarakaan arvostelu ei sen sijaan riitä esteellisyysperusteeksi. Nykyisiä esteellisyyssäännöksiä täydentää Euroopan ihmisoikeussopimuksen esteellisyyttä koskeva artikla ja sitä koskevat käytännön tapaukset. Näidenkään perusteella Vuoren ei voida päätöksen mukaan katsoa menetelleen puolueellisesti.

Professori Aurejärven lisäksi Vuoren menettelystä oikeuskanslerille kanteli asianajaja Heikki Salo. Kummatkin olivat toimineet erään asianomistajan avustajina tupakan haittavaikutuksiin liittyvässä oikeudenkäynnissä korkeimmassa oikeudessa. Asianomistaja hävisi jutun. Äänestämispäätöksellään (3-2) korkein oikeus päätyi siihen, ettei Aurejärveä ja Saloa velvoitettu korvaamaan yhdessä asianomistajan kanssa syytettynä olleen oikeudenkäyntikuluja. Äänestyksessä vähemmistöön jäänyt Eeva Vuori oli äänestänyt sen puolesta, että korvaukset olisi tuomittu heidän maksettavikseen.

Kantelijoiden mielestä Vuori oli ollut esteellinen toimimaan tuomarina asiassa Vuoren ja Aurejärven välillä olleen julkisen vihamiessuhteen takia. Vihamiessuhde perustui heidän mukaansa siihen, että Aurejärvi oli aiemmin arvostellut Vuorta useasti julkisuudessa, kun tämä oli ollut epäiltynä veropetoksesta. Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä Vuori sanoi, että vihamiessuhde oli ollut yksipuolinen ja että hän ei ollut ollut tietoinen sen olemassa olosta.

Lisätietoja:
Esittelijäneuvos, osastopäällikkö Harri Liusvaara, puh. 09 160 23954

Oikeuskanslerin päätös (29.10.2002, dnro 710 ja 742/1/01) on saatavissa kirjaamosta, puh. 09 160 23950

« Takaisin