Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut ratkaisunsa viranomaisen menettelyistä koronaviruksen torjunnassa Suomen lentoasemilla.

Oikeuskanslerinvirastoon saapui kuluvan vuoden keväällä useita kanteluita, joissa pyydettiin tutkimaan viranomaisten lentoasemilla tekemien toimien riittävyyttä koronaviruksen torjunnassa ja selvittämään, kenellä oli tilanteessa johtovastuu. Sekä kanteluissa että julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ainakin Helsinki-Vantaan lentoasemalla näytti olleen olennaisia puutteita Suomeen ...

Lue lisää »

Oikeuskansleri on antanut kolme päätöstä tapauksista, joissa valtioneuvosto ei ole viipymättä toimittanut eduskunnalle U-kirjelmiä Euroopan komission säädösehdotuksista. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteon yhteydessä, että perustuslaissa säädetyt valtioneuvoston U-kirjelmät täyttävät eduskunnan osallistumismahdollisuutta ja tietojensaantia koskevat sisällölliset vaatimukset ja että kirjelmät toimitetaan eduskunnalle viipymättä. Oikeuskansleri tutki ministeriöiden menettelyn omasta aloitteestaan.

Perustuslain mukaan ...

Lue lisää »

Valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin key note –puheenvuoro Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 5.10.2020: Automaattinen päätöksenteko julkishallinnossa. Puheenvuoron pohjalta tarkistettu versio.
 


Oikeuskansleri Tuomas Pöystin puheenvuoro hallinnon automaattisesta päätöksenteosta oikeudellis-teknologisena kysymyksenä, 5.10.2020

Lue lisää »

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin esittelypuheenvuoroksi eduskunnan täysistuntoon 1.10.2020 valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2019, K 12/2020 vp

Pidetty lyhennettynä eduskunnan täysistunnossa, ks. puhuttu versio ja käyty keskustelu täysistunnon pöytäkirja PTK 122/2020 vp, kohta 4.

 

Oikeuskansleri piti eduskunnan täysistunnossa esittelypuheenvuoron kertomuksestaan vuodelta 2019. Kertomuksen lähetekeskustelussa eduskunnassa nousivat ...

Lue lisää »

Puheenvuoropohja valtioneuvoston oikeuskansleri Tuomas Pöystin vastauspuheenvuoroon eduskunnan täysistunnossa 1.10.2020 perustuslakivaliokunnan mietintöön PeVM 16/2020 vp valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018, K 2/2019 vp

 

Pidetty muutoksin, puhuttu versio ja käyty keskustelu eduskunnan täysistunnon pöytäkirjasta PTK 122/2020 vp, kohta 3.

 

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja eduskuntakeskustelussa esillä valtioneuvoston oikeuskanslerin ja ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa arvosteltiin muun muassa sisäministeriön esittelemiä valtioneuvoston päätöksiä rajavalvonnan palauttamisesta Euroopan unionin sisärajoille. Kantelun mukaan keväällä 2020 valtioneuvoston tekemät päätökset rajaliikenteen rajoittamisesta olivat perustuslain vastaisia ja rikkoivat Euroopan unionin vapaata liikkuvuutta. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan ja jokaisella on myös oikeus lähteä maasta. Oikeuskansleri ...

Lue lisää »

Oikeuskanslerille on 1.1. - 21.8.2020 välisenä aikana tehty 353 kappaletta koronaepidemiaan liittyviä kanteluita ja oikeuskansleri tai apulaisoikeuskansleri ovat lisäksi käynnistäneet 12 asiakokonaisuudessa omana aloitteena selvityksen. Koronaepidemiaan liittyviä kanteluita on 21.8.2020 ratkaisematta kaiken kaikkiaan 133 kappaletta. Koronakriisiin liittyviä merkittäviä laillisuusvalvonnan kannanottoja on esitetty myös valtioneuvoston valvonnan ja ...

Lue lisää »

(Esipuhe on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Oikeuskanslerin kertomus virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2019 on valmisteltu ennen kuin Covid-19 –epidemian johdosta valtioneuvosto totesi 16.3.2020, oltuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, maassa vallitsevan valmiuslain 3 §:n 3 kohdan (erittäin vakava taloudellinen kriisi) ja 5 kohdan (pandemia) tarkoittamat ...

Lue lisää »

(Puheenvuoro on julkaistu oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta 2019)

Parlamentaarinen hallitustapa on Suomen valtiojärjestyksen ja valtiosäännön perusteita ja perusarvoja.[i] Valtioneuvoston jäseniin kohdistuvan eduskunnan luottamusta koskevan vaatimuksen (perustuslain 3 § 2 momentti) lisäksi nykyisessä suomalaisessa parlamentarismissa olennaisia piirteitä ovat hallituksen muodostaminen eduskunnan johtamana prosessina ja pääministerin valinta eduskunnassa (perustuslain 61 §) sekä hallituksen ohjelman ...

Lue lisää »

« Edellinen 1 / 34