Asiakasmaksua koskevaan laskuun olisi tullut liittää oikaisuvaatimusohjeet

Diaarinumero: OKV/1806/1/2015 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1807/1/2015
Antopäivä: 17.11.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota oikaisuvaatimusohjeiden antamiseen. Oikaisuvaatimusohjeita ei ollut liitetty asiakasmaksua koskevaan laskuun. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ohjeet olisi tullut antaa samanaikaisesti päätöksen kanssa, sillä lain mukaan asiakasmaksuun voi hakea muutosta.

Kantelija arvosteli kaupungin käytäntöä periä maksu lääkärin antamasta ns. B-lausunnosta, jota tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseksi Kansaneläkelaitokselta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että tältä osin kaupunki ei ollut menetellyt lain tai velvollisuuksiensa vastaisesti. Saadun selvityksen perusteella kysymys B-lausunnon maksullisuudesta on ollut tulkinnanvarainen. Lain mukaan lääkärintodistuksesta saa periä maksun silloin, kun se ei liity potilaan hoitoon. Oikeuskäytäntö siitä, katsotaanko B-lausunnon liittyvän potilaan hoitoon vai taloudellisen etuuden hakemiseen, on vaihtelevaa. Syksyllä 2016 sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että B-lausunnon tulee olla maksuton silloin, kun sitä tarvitaan lääkehoidon erityiskorvattavuuden hakemiseen.

Apulaisoikeuskansleri piti yleisellä tasolla epätyydyttävänä sitä, että lääkärinlausuntojen maksullisuudesta ei ole ollut yhtenäisiä valtakunnallisia ohjeita. Ohjeet kohentaisivat asiakkaiden oikeusturvaa ja helpottaisivat hallintotoimintaa. Lausuntojen maksullisuus on apulaisoikeuskanslerin mukaan sellainen terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva sisällöllinen kysymys, jota oikeuskansleri ei voi ratkaista.

okv_1806_1_2015.pdf

« Takaisin