Ulkoasianministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä nimittämismenettely

Diaarinumero: OKV/11/50/2013
Antopäivä: 30.12.2013
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 31.10.2013 ulkoasianministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä virkanimityksestä. Valtioneuvoston esittelylistojen tarkastuksessa esille tulleiden seikkojen perusteella oikeuskansleri päätti ottaa selvitettäväkseen viran täyttämisessä noudatettavan menettelyn tarkistamisen tarpeen.

Valtioneuvosto nimittää ministeriöiden kansliapäälliköiden tehtäviä hoitavat virkamiehet. Virat täytetään niitä haettaviksi julistamatta. Virkojen täyttämisessä on noudatettava ilmoittautumismenettelyä, jossa viran avoinna olemisesta ja virkaan ilmoittautumisen määräajasta ilmoitetaan julkisesti. Myös ulkoasianministeriön valtiosihteerin kansliapäällikkönä virka on säädetty täytettäväksi virkaa haettavaksi julistamatta, mutta ilmoittautumismenettelystä ei ole säännöksiä. Ulkoasianministeriön käytäntöjen mukaan virka täytetään ministeriön sisäisellä menettelyllä osana ulkoasiainhallinnon säännönmukaista tehtäväkiertoa. Virkanimityksen esittelyssä valtioneuvostolle nimitysesitys perustellaan yleensä vain virkaan esitettävän henkilön pätevyydellä ja ansioilla. Samaa menettelyä käytetään ulkoasiainministeriön neljän alivaltiosihteerin virkojen täyttämisessä.

Virkanimitystä koskeva päätös on hallintopäätös, joka on perusteltava. Virkanimitykseen sovelletaan myös esteellisyyttä ja syrjinnän kieltoa koskevia säännöksiä. Ilmoittautumismenettelyä käytettäessä nimityspäätös perustellaan vakiintuneen käytännön mukaisesti vertailemalla kaikkien virkaan ilmoittautuneiden pätevyyttä ja ansioita. Perusteluista voidaan muun muassa tehdä päätelmiä päätöksen laillisuudesta sekä valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden esteettömyydestä.

Oikeuskanslerin havaintojen mukaan esillä olleessa virkanimityksessä ei menetelty voimassaolevien säännösten vastaisesti. Hallintopäätöksiä koskevaan perusteluvelvollisuuteen viitaten oikeuskansleri esitti ulkoasiainministeriölle harkittavaksi valtiosihteerin kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerien nimittämistä koskevien säännösten tarkistamista siten, että nimityspäätöksen perustelulle lainsäädännössä asetetut vaatimukset voidaan vastaisuudessa täyttää. Oikeuskansleri pyysi ulkoasianministeriötä määräajassa ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.

okv_11_50_2013.pdf

« Takaisin