Työtodistuksen oikea sisältö

Diaarinumero: OKV/935/1/2012
Antopäivä: 13.12.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kaupunki oli opettajalle antamaansa työtodistukseen merkinnyt opettajan poissaolot ja hänen erottamisensa syyn, vaikka näitä seikkoja ei ollut pyydetty merkittäväksi todistukseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että opettajiin sovellettavan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 58 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalla on oikeus pyynnöstä saada työnantajalta kirjallinen todistus virkasuhteen kestoajasta ja tehtävien laadusta. Viranhaltijan nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava virkasuhteen päättymisen syy sekä arvio viranhaltijan työtaidosta, ahkeruudesta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä lain sanamuodosta käy ilmi.

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Kun virkasuhteen päättymisen syytä ei ollut pyydetty merkittäväksi, sitä ei olisi saanut kirjata annettuun todistukseen. Todistus oli tältä osin virheellinen. Lakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 196/2002 vp) mukaan kyseinen säännös (58 §) vastaa työsopimuslain vastaavaa sääntelyä. Työsopimuslain mukaisesta työtodistuksesta on oikeuskirjallisuudessa todettu, että todistukseen ei ilman sitä koskevaa pyyntöä saa merkitä muuta kuin laissa mainitut tiedot palvelussuhteen kestoajasta ja tehtävien laadusta. Hallituksen esityksen mukaan aikaisemmin annettu palvelussuhdetodistus erosi työtodistuksesta sikäli, että siinä todettiin myös virantoimituksen keskeytykset. Näillä perusteilla annettua todistusta voitiin pitää myös poissaolojen ilmoittamisen osalta virheellisenä, vaikka asiasta ei kyseessä olevassa lainkohdassa nimenomaisesti säädetäkään.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin ja työtodistuksen allekirjoittaneen rehtorin huomiota huolellisuuteen noudattaa, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa on työtodistuksesta säädetty. 

« Takaisin