Työkyvynarviointiin määrääminen

Diaarinumero: OKV/1018/1/2012
Antopäivä: 13.12.2013
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kaupunki määräsi virkavapaalla olleen ja irtisanomansa opettajan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 19 §:n mukaiseen tarkastukseen työkyvyn arvioimiseksi sen jälkeen, kun opettaja oli irtisanomisesta tiedon saatuaan ilmoittanut keskeyttävänsä virkavapautensa ja palaavansa työhön. Kyseisen lainkohdan mukaan työntekijä on velvollinen menemään tarkastukseen, mutta hänelle on ennen määräyksen antamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta ovat perustuslain 21 §:n takaaman oikeusturvan keskeisiä elementtejä. Oikeusturva edellyttää tosiasiallista mahdollisuutta kyseisten menettelyllisten oikeussuojatakeiden käyttämiseen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei määräyksen antaneen osastonjohtajan opettajalle sähköpostitse lähettämää ilmoitusta tarkastuksen ajankohdasta ilmoituksen vastaanottamista koskevine kuittauspyyntöineen voinut pitää kyseisessä laissa tarkoitettuna kuulemisena.

Osastonjohtaja ei ollut myöskään perustellut määräystään eikä tarkastanut sen muutoksenhakukelpoisuutta, vaikka asiasta oli olemassa oikeuskäytäntöä. Opettaja oli määrätty saapumaan tarkastukseen hänelle myönnetyn virkavapauden aikana. Kaikkeen viranomaistoimintaan sovellettavat hallintolain hyvän hallinnon perusteet, muun muassa 6 §:n suhteellisuusperiaate olisi puoltanut tarkastukseen määräämistä virantoimitusaikana.

Osastonjohtajan oli häneen sovellettavan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että ottaen huomioon edellä selostetut puutteet lain ja hyvän hallinnon noudattamisessa osastonjohtaja ei ollut noudattanut häneltä vaadittavaa asianmukaista viran- ja asianhoitoa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti osastonjohtajan huomiota velvollisuuteen noudattaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja hallintolain säännöksiä.

« Takaisin