Kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antaminen

Diaarinumero: OKV/2549/10/2020
Antopäivä: 9.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön huomiota kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamiseen perusopetuslain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

Vaatimus hallintolain edellyttämällä tavalla perustellun kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa perustuslaissa säädettyä hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti edistää sitä, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet ja että hän voi harkintansa mukaan hakea päätökseen muutosta.

Päätösten asianmukainen perusteleminen on paitsi asianosaisen oikeusturvan myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta olennaista, sillä se mahdollistaa viranomaisten toiminnan ulkoista kontrollia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi perustelemisella olevan välillisesti merkitystä myös ratkaisutoiminnan laadun kannalta, sillä perusteluja kirjoittaessaan päätöksentekijä joutuu kontrolloimaan oman ratkaisunsa oikeellisuutta, jolloin riski sen perustumisesta virheelliseen tai lakiin perustumattomaan näkemykseen vähenee.

Kantelija oli pyytänyt lapsensa perusopetuksen opiskelun järjestämistä etäopiskeluna lapsen ja oman terveydentilansa vuoksi, mutta pyyntöön ei ollut suostuttu. Kaupungin sivistystoimialan selvityksen mukaan opetusyksikössä ei ollut tehty kirjallista päätöstä oppilaan tai huoltajan covid-19 –riskiryhmään kuulumiseen perustuvasta etäopetuksesta, vaan kantelijalle oli ainoastaan suullisesti selostettu asiassa tehty ratkaisu.

ratkaisu_kirjallisen_paatoksen_antaminen_OKV_2549_10_2020.pdf

« Takaisin