Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Diaarinumero: OKV/1332/31/2021
Antopäivä: 6.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjäsihteerille, joka oli laiminlyönyt toimittaa vangitun kantelun sisältäneet valitusasiakirjat hovioikeudelle laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.  

Asiassa käräjäoikeudelle toimitettu valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen vasta kolme kuukautta käräjäoikeuteen saapumisen jälkeen. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä vapaaksi päästämisestä. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut vastaajan perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti käräjäsihteerin laiminlyöntiä hyvin vakavana ja vastaajan oikeusturvaa merkittävästi vaarantavana.

ratkaisu_valitusasiakirjojen_toimittaminen_OKV_1332_31_2021.pdf

« Takaisin