Koronaviruspandemian vaikutus asian käsittelyaikaan käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/928/10/2021
Antopäivä: 26.8.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri ei ryhtynyt toimenpiteisiin kanteluasiassa, jossa kantelija arvosteli oikeudenkäynnin kestoa käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden antamassa lausunnossa tuotiin esiin se, että koronaviruspandemia oli vaikuttanut käräjäoikeuden toimintaan merkittävästi. Käräjäoikeudessa oli 15.3.2020 alkaen priorisoitu asioiden käsittelyä siten, että siellä oli keskitytty ensisijaisesti kiireellisten ja laissa säädetyssä määräajassa käsiteltävien asioiden käsittelyyn. Kiireettömissä asioissa, kuten kantelijankin tapauksessa, ei lähtökohtaisesti toimitettu pääkäsittelyjä ja suullisia valmisteluistuntoja aikavälillä 16.3.-31.5.2020. Käräjäoikeuden toimintoja oli palautettu 1.6.2020 lukien. Käräjäoikeudelta jäi käsittelemättä 16.3. - 31.5.2020 noin 700 rikosasiaa.

Kantelijan asian käsittely kesti käräjäoikeudessa noin vuoden ja kahdeksan kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tavanomaisessa tilanteessa aikaa voidaan pitää liian pitkänä. Kohtuullista käsittelyaikaa arvioitaessa oli kuitenkin otettava huomioon jokaisen asian yksilölliset seikat. Kantelijan asiassa ei ollut kyse tavanomaisesta rikosasiasta. Asiassa oli tehty yksi käsittelyratkaisu ja syytettä oli jouduttu täydennyttämään kaksi kertaa. Ottaen huomioon edellä mainitut asian laatuun ja laajuuteen vaikuttavat seikat sekä koronaviruspandemian vaikutukset käräjäoikeuden toimintaan, apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asian käsittelyaika käräjäoikeudessa ollut ylittänyt oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettuja vaatimuksia.

ratkaisu_asian_kasittelyaika_karajaoikeudessa_OKV_928_10_2021.pdf

« Takaisin