Oikeusaputoimiston menettely

Diaarinumero: OKV/2484/10/2020
Antopäivä: 31.8.2021
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri kiinnitti Varsinais-Suomen oikeusaputoimiston huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen asiakkaalle toimeksiannon hoitamisesta annettavien tietojen paikkansa pitävyyden varmistamisessa.

Kantelija on arvostellut kantelussaan oikeuskanslerille Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ratkaisua valvonta-asiassa, jossa on ollut kyse julkisen oikeusavustajan menettelystä. Oikeuskansleri ei tutkinut samaa julkisen oikeusavustajan menettelyä, jonka valvontalautakunta on edellä mainitussa valvonta-asiassa tutkinut ja jota koskeva valvontalautakunnan ratkaisu oli tullut lainvoimaiseksi. Oikeuskansleri selvitti oikeusaputoimiston asiassa noudatettumaa menettelyä kantelijalle annettujen tietojen oikeellisuuden osalta sekä oikeusaputoimiston virkamiesten keskinäisiä vastuita toimeksiantojen hoitamisessa ja asiakkaan tiedusteluihin vastaamisessa.

Saadun selvityksen mukaan vastuu toimeksiannon hoitamisesta on oikeusavustajalla, joka vastaa asiakkaalle asian hoitoon liittyviin yhteydenottoihin. Apunaan toimeksiannon hoitamisessa kullakin oikeusavustajalla on oikeusavustajan työpariksi nimetty oikeusapusihteeri. Oikeusapusihteeri voi välittää avustajalta saamiaan tietoja asiakkaalle.

Oikeuskansleri piti käytettävissään olevan aineiston perusteella selvitettynä, että oikeusaputoimistosta on lähetetty kantelijalle viesti, jonka perusteella kantelija on jäänyt siihen käsitykseen, että julkinen oikeusavustajalla on valmisteilla kirje kantelijan lapsen äidille lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Oikea asiaintila oli selvinnyt kantelijalle vasta julkisen oikeusavustajan lähetettyä hänelle myöhemmin viestin, josta ilmeni, ettei julkinen oikeusavustaja ei ollut laatinut kirjettä, eikä kirjeen laatimisesta ollut julkisen oikeusavustajan mukaan sovittu. Asiakkaana olevalle kantelijalle oli näin ollen annettu toimeksiannon hoitamisen osalta virheellistä tietoa. Oikeusaputoimiston selvityksessä ei käsitelty virheellistä tietoa sisältäneen viestin lähettämiseen liittyneitä tapahtumia. Asiassa on jäänyt selvittämättä, mistä asiakkaalle annettu virheellinen tieto on johtunut.

« Takaisin