Ratkaisut

Pääsihteerin nimittäminen

Diaarinumero: OKV/2142/1/2013
Antopäivä: 25.6.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Valtioneuvoston kanslia nimitti 25.8.2013 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden pääsihteerin virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen. Pääsihteerin tehtävää koskeneessa hakuilmoituksessa ei asianmukaisesti ilmoitettu palvelussuhteen oikeudellista luonnetta sekä suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Nimitysmuistiossa ei ilmoitettu virkasuhteeseen sovellettavia kelpoisuusvaatimuksia ja nimitysmuistiosta eivät käyneet ilmi kaikki perusteet, joilla haastatteluun kutsutut hakijat oli valittu. Nimitysmuistiossa selostettiin vain haastattelun kutsuttujen hakijoiden ansioita. Muistion perusteella jäi myös epäselväksi, miten kelpoisuusvaatimuksia oli sovellettu haastatteluun kutsuttujen hakijoiden vertailussa.

Oikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota huolellisuuteen viranhakuilmoitusten laadinnassa ja velvollisuuteen perustella nimityspäätökset asianmukaisesti nimitysmuistiossa.

okv_2142_1_2013.pdf

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1623/1/2014
Antopäivä: 25.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Poliisilla oli kulunut esitutkinnan suorittamiseen aikaa yli kolme vuotta tutkintapyynnön tekemisestä ja tutkinta oli edelleen kesken. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkintaa ei ollut suoritettu lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Tapahtunut osoitti puutteita muun ohella tutkinnan johtamisessa ja juttuseurannassa.

Esitutkinnan viipyminen oli loukannut asianosaisen perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Kerrotun perusteella apulaisoikeuskansleri antoi rikosylikonstaapelille huomautuksen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen erittäin vakavaa huomiota esitutkinnan joutuisuuden seurantaan. Asian vireilläolon aikana tutkinnanjohtajina toimineista neljästä komisariosta viimeisintä tutkinnanjohtajaa ei oltu kuultu. Hänen menettelynsä osalta asia laitettiin vireille erikseen.

okv_1623_1_2014.pdf

Rikosasian ratkaiseminen käräjäoikeudessa virheellisessä kokoonpanossa

Diaarinumero: OKV/1037/1/2014
Antopäivä: 25.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Oikeudenkäymiskaaren mukaan käräjäoikeus on rikosasiassa päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja, jos mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin vankeutta enintään kaksi vuotta.

Käräjäoikeus oli ratkaissut rikosasian yhden tuomarin kokoonpanossa, vaikka käsiteltävänä olleesta rikoksesta oli säädetty enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että virhe kohdistui tuomiovallan käytön ydinalueelle ja oli siten menettelyllisenä virheenä vakava, vaikkakin se oli tässä tapauksessa korjattavissa, kun hovioikeus oli palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.

okv_1037_1_2014.pdf

Toimeentulotukihakemusten lainmukainen käsittelyaika

Diaarinumero: OKV/222/1/2015
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kaupungin toimeentulotukihakemusten käsittelyssä oli ollut viiveitä asiasta kannelleen henkilön kohdalla sekä yleisemminkin siten, että hakemusten käsittelyaika oli noin 15 päivää kun toimeentulotuesta annetun lain 14 a §:n mukainen enimmäiskäsittelyaika on seitsemän arkipäivää. Selvityksensä mukaan kaupunki oli oletettua suuremman asiakasmäärän vuoksi palkannut 13 uutta määräaikaista etuuskäsittelijää ja uudistanut toimeentulotukeen liittyvää ohjeistusta.

Toimeentulotuki kuuluu kunnan järjestämisvastuulla olevaan sosiaalihuoltoon, jonka ohjaus ja valvonta kuuluu ensisijaisesti alueellisille aluehallintovirastoille (avi). Sieltä saadun selvityksen mukaan avi oli jo kiinnittänyt tilanteeseen huomiota valtakunnallisen seurantakyselyn tulosten perusteella. Avi ilmoitti valvovansa kaupungin käsittelyaikatilannetta ja ryhtyvänsä tarpeen vaatiessa toimenpiteisiin lainvastaisen tilanteen korjaamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri ei näissä olosuhteissa ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin vaan jäi seuraamaan tilannetta ja avin toimenpiteitä asiassa avilta tässä tarkoituksessa pyytämänsä selvityksen perusteella.

Mielenterveyslain 13 § ja sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvion tarpeellisuus

Diaarinumero: OKV/1299/1/2014
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijat pyysivät tutkimaan Itä-Suomen hallinto-oikeuden menettelyn ja ratkaisukäytännön sen edellyttäessä mielenterveyslain 13 §:n tarkoittamissa tilanteissa, että potilaalle varataan mahdollisuus sairaalan ulkopuolisen lääkärin arvioon ja lausuntoon, vaikka mielenterveyslaki ei sitä edellytä. Kantelussa oli esimerkkinä hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöstä tuotu esille tapaus, jossa hallinto-oikeus ei ollut mahdollisuuden puuttumisen vuoksi vahvistanut hallinto-oikeudelle alistettua päätöstä, jolla henkilö oli ensin vapaaehtoisesti hoidossa oltuaan määrätty tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Oikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvojana hänen toimivaltaansa ei kuulu puuttua tuomioistuinten toimi- ja harkintavaltansa nojalla antamiin yksittäistä asiaa koskeviin ratkaisuihin. Oikeuskanslerilla on kuitenkin valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 7 §:n mukaan oikeus tehdä ehdotuksia säännösten ja määräysten kehittämiseksi ja muuttamiseksi, jos valvonnassa on havaittu niissä puutteita tai ristiriitaisuuksia taikka jos ne ovat aiheuttaneet oikeudenkäytössä tai hallinnossa epätietoisuutta tai eriäviä tulkintoja. Oikeuskansleri totesi, että kantelusta ilmenevät ja asiasta muutoin saadut tiedot antoivat aiheen ryhtyä selvittämään asiaa siitä näkökulmasta, onko mielenterveyslain kyseisissä säännöksissä puutteita tai ristiriitaisuuksia tai aiheuttavatko ne oikeudenkäytössä eriäviä tulkintoja.

Asiaa selvitettäessä ilmeni, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö perustuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiin ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Muista hallinto-oikeuksista saatujen tietojen perusteella vaikutti siltä, että mielenterveyslain 13 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa oikeuskäytäntö ulkopuolisen lääkärin arvion ja lausunnon osalta on erilainen Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja muiden hallinto-oikeuksien tuomiopiireissä.

Vaikka tuomioistuimet käyttävät niille kuuluvaa harkintavaltaa lainkäyttöasioita ratkaistessaan, ei tilanne oikeuskanslerin mielestä ollut ongelmaton. Hän katsoi, että erilainen oikeuskäytäntö asettaa mielenterveyslain 13 §:n tarkoittamissa tilanteissa ihmiset eri asemaan riippuen siitä, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä heidän hoidostaan päätetään. Tilanne saattoi oikeuskanslerin mukaan aiheuttaa myös epätietoisuutta lain soveltamisesta sairaaloissa ja hallintoviranomaisissa. Oikeuskansleri toimitti päätöksensä ja siitä ilmenevän näkemyksensä mielenterveyslain 13 §:n soveltamista koskevasta tilanteesta sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sen harkitsemiseksi, antaako asia aihetta ministeriössä esimerkiksi joihinkin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin. Oikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 31.12.2015 mahdollisista toimenpiteistään. Samalla oikeuskansleri toimitti ministeriölle tiedoksi Itä-Suomen hallinto-oikeuden asiassa antaman selvityksen, jossa oli muun ohella esitetty näkemys mielenterveyslain laajemmasta uudistamistarpeesta.

Valituksen käsittelyn viipyminen vakuutusoikeudessa

Diaarinumero: OKV/1419/1/2014
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan sairauspäivärahaa koskevan valituksen käsittely vakuutusoikeudessa oli kestänyt lähes vuoden ja 10 kuukautta, mikä oli selvästi pidempi käsittelyaika kuin vastaavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli ollut kyseisenä ajankohtana. Asiakirjoista ei ilmennyt sellaista, että viipymiselle olisi voitu katsoa olleen hyväksyttävä syy. Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan asian käsittely oli viivästynyt ja käsittelyaikaa oli pidettävä kohtuuttoman pitkänä, minkä vuoksi hän kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentissa viivytyksettömästä käsittelystä säädettyyn.

Kantelija oli pyytänyt vakuutusoikeudelta arvion asiansa käsittelyajasta, mutta vuosilomien vuoksi vakuutusoikeudessa ei ollut ollut paikalla ketään, joka arvion olisi voinut antaa. Kantelijalle ei ollut myöhemminkään ilmoitettu arviota valitusasiansa käsittelyajasta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka tuomioistuin ei olisi kyennyt antamaan arviota käsittelykokoonpanoon kuuluvien henkilöiden loman vuoksi arviota pyydettäessä, olisi arvio tullut antaa ilman eri pyyntöä pian sen jälkeen, kun arvion tekeminen oli mahdollista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota hallintolainkäyttölain 30 a §:ssä käsittelyaika-arvion antamisesta säädettyyn.

Asiakirjapyynnön käsittely kunnassa

Diaarinumero: OKV/884/1/2014
Antopäivä: 23.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kunnan sivistysjohtajalta oli pyydetty sähköpostitse viittä koulua koskevia työpaikkaselvitysraportteja. Sivistysjohtaja oli vastannut kantelijalle samana päivänä, että hän siirtää pyynnön työterveyshoitajalle. Pyyntö välitettiin kuitenkin aluksi väärään sähköpostiosoitteeseen, ja kantelijan tiedusteltua asiaa sivistysjohtaja lähetti pyynnön uudelleen työterveyshoitajalle. Työterveyshoitaja vastasi asiakirjapyyntöön 2 viikkoa myöhemmin, ettei hän voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille, vaan asiasta päättää työpaikkaselvityksen teettänyt organisaatio. Sivistysjohtaja lähetti kantelijalle noin kolmen viikon kuluttua alkuperäisestä asiakirjapyynnöstä tiedoksi Suomen Kuntaliiton lakimieheltä saamansa arvion työpaikkaselvitysten julkisuudesta. Kantelijan tiedusteltua asiasta seuraavana päivänä sivistysjohtaja lähetti tälle uudestaan mainitun lakimiehen viestin ja ilmoitti koulukohtaisten työpaikkaselvitysten olevan organisaation omaan käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja. Viestistä oli ymmärrettävissä, että sivistysjohtaja kieltäytyy antamasta pyydettyjä asiakirjoja. Kantelijalta ei kuitenkaan tiedusteltu, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, jolloin hänellä olisi mahdollisuus saada asiassa valituskelpoinen päätös.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijalle olisi tullut asiakirjojen antamisesta kieltäytymisen yhteydessä ilmoittaa mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedustella, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Kunnan asianomaisen viranomaisen perusteltu ja valituskelpoinen päätös oli tehty vasta yli kolmen kuukauden kuluttua asiakirjapyynnön esittämisestä siinä vaiheessa, kun oikeuskanslerivirastosta oli pyydetty kunnan selvitystä ja lausuntoa kantelun johdosta ja tuota selvitystä ja lausuntoa oli käsitelty sivistyslautakunnassa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että julkisuuslain ja hallintolain viranomaiselle asettamat velvollisuudet ratkaista sen käsiteltäväksi saatettu asia ja vastata toimivaltaansa kuuluvaan yhteydenottoon turvaavat oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvaa muutoksenhakuoikeutta. Viranomaisen ja sitä edustavan yksittäisen viranhaltijan on siten asiakirjapyynnön perusteella tehtävä laissa säädetyssä ajassa joko myönteinen tai kielteinen ratkaisu. Laissa ei ole nimenomaisesti säädetty siitä, missä ajassa viranomaisen päätös asiakirjapyyntöön on tehtävä sen jälkeen, kun asiakkaalle on ilmoitettu pyydettyjen asiakirjojen antamatta jättämisestä. Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää yleistä viivytyksettömän käsittelyn periaatetta, jonka sisältö voi jossain määrin vaihdella tapauskohtaisesti. Sivistysjohtajan ja sivistyslautakunnan huomiota kiinnitettiin asiakirjapyynnön käsittelyä koskevien julkisuuslain säännösten noudattamiseen jatkossa. Kun kantelija lopulta kuitenkin oli saanut asiaansa valituskelpoisen päätöksen ja saattanut sen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, ei kantelukirjoitus antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kantelun kohteen esteellisyys kantelun käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1721/1/2014
Antopäivä: 23.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kunnanhallitukselle osoitetussa, kanteluksi otsikoidussa kirjoituksessa vaadittiin mm. luvatta rakennetun rakennnuksen purkamista ja arvosteltiin kunnan viranhaltijoiden menettelyä. Kirjoituksen käsittelyyn kunnan teknisessä lautakunnassa osallistui esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kantelun kohteena oleva rakennusmestari. Lautakunnan katsottua kantelun aiheettomaksi kantelija vaati päätökseen oikaisua, ja esitti katsovansa kyseisen rakennusmestarin olevan esteellinen osallistumaan asiansa käsittelyyn. Oikaisuvaatimusasia käsiteltiin teknisessä lautakunnassa siten, että sama rakennusmestari toimi asian esittelijänä ja kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. Pöytäkirjan esittelyosassa todettiin, ettei rakennusmestari ole ollut esteellinen esittelemään asiaa ja toimimaan pöytäkirjanpitäjänä lautakunnan aiemmassa kokouksessa. Kunnanhallitus hämmästeli oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, mikä on se peruste, jonka mukaan rakennusmestari olisi esteellinen, koska tämä ei ole ollut tekemässä kantelussa tarkoitettuja, mm. rakentamiseen liittyviä päätöksiä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että että mikäli kantelussa on selkeästi esitetty näkökohtia tietyn henkilön esteellisyydestä, ei ole esteellisyyssäännösten ja viranomaisen toiminnan puolueettomuusvelvoitteen mukaista sivuuttaa väitteet perusteettomina ja antaa kyseisen henkilön osallistua oman menettelynsä asianmukaisuuden arviointiin. Vaikka viranhaltija itse katsoisi olevansa asian käsittelyssä esteetön, tulee asiassa huomioida myös se, miltä asetelma näyttää ulospäin. Arvioitavana olevassa tapauksessa kysymys ei ole ollut siitä, että kantelija olisi esimerkiksi ilmoittanut koko lautakunnan olevan esteellinen käsittelemään hänen kirjoitustaan, tai että tarkoituksena olisi muuten lähinnä hankaloittaa asioiden käsittelyä kunnassa ilmeisen perusteettomilla esteellisyysväitteillä. Nyt on ollut kyse selvästi yksilöityjen kunnan viranhaltijoiden menettelystä, jota kantelija on pitänyt lain tai hyvän hallintotavan vastaisena. Tällöin kunnan tulee varmistaa, että asian valmistelu ja muu käsittely tapahtuu esteettömien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toimesta. Viranomaisen toiminnan luotettavuuden ja uskottavuuden näkökulmasta on välttämätöntä, että asioiden käsittelyn puolueettomuus turvataan huolehtimalla asianmukaisesti toimielinten esteettömistä kokoonpanoista.

Kun kyseisen rakennusmestarin huomiota oli jo aiemmassa apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä kiinnitetty hallintolain esteellisyyttä koskevien säännösten noudattamiseen hänen toimittuaan pöytäkirjanpitäjänä teknisen lautakunnan kokouksessa omaa menettelyään koskevan selvityksen valmistelussa ja käsittelyssä, apulaisoikeuskansleri antoi rakennusmestarille huomautuksen hallintolain esteellisyyssäännösten noudattamatta jättämisestä. Lisäksi kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan huomiota kiinnitettiin esteellisyyssäännösten noudattamiseen vastaisuudessa.

Aiheettoman maksukiellon lähettäminen ulosotossa

Diaarinumero: OKV/49/1/2014
Antopäivä: 23.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Ulosmittaus erään ulosotossa olevan saatavan kattamiseksi oli tapahtunut virheellisesti kahteen kertaan. Kihlakunnanulosottomies oli ensin lähettänyt velallisen työnantajalle ilmoituksen, jonka mukaan osa tämän palkasta tuli tilittää ulosottovirastolle. Perinnässä ollut saatava tuli katetuksi ja velallinen sai postissa kuitin velan maksamisesta. Jonkun ajan kuluttua velallisen työnantaja sai ulosottovirastosta uuden ilmoituksen, jonka mukaan osa palkasta tuli jälleen pidättää ja tilittää ulosottovirastolle saman aiemmin mainitun ulosottovelan kattamiseksi. Työnantaja noudatti määräystä ja tilitti rahavarat ulosottovirastolle.

Valtakunnanvoudinviraston lausunnon mukaan kyse ei ollut kihlakunnanulosottomiehen virheellisestä menettelystä. Lausunnon mukaan uuden maksukiellon tulostus ja aiemman maksukiellon lakkautus olivat tässä tapauksessa menneet ristiin. Tästä syytä tietojärjestelmä oli lähettänyt työnantajalle sekä uuden kertapidätys-maksukiellon että tiedon maksukiellon lakkauttamisesta. Lausunnosta on pääteltävissä, että Valtakunnanvoudinvirasto piti syntynyttä virhettä, kaksinkertaista ulosmittausta, tietojärjestelmän eikä yksittäisen virkamiehen aiheuttamana.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että olipa syy mikä tahansa, niin sellaisen tilanteen syntymistä, että viranomaistyön tai viranomaisen ylläpitämän tietojärjestelmän toiminnan tuloksena asiakkaalle lähetetään maksumuistutus tai hänen työnantajalleen peräti maksukielto ulosmittausasiassa, jossa maksu on jo ulosottovirastolle suoritettu, ei voida pitää asiakkaan oikeusturvan ja viranomaisten hallintotoiminnan asianmukaisuuden kannalta mitenkään hyväksyttävänä. Valtakunnanvoudinvirasto on ylimpänä ulosoton hallintoviranomaisena viime kädessä vastuussa siitä, että ulosoton tietojärjestelmät ovat sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa ulosoton asiakkaiden oikeusturvalle.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri pyysi Valtakunnanvoudinvirastoa ilmoittamaan hänelle viimeistään 31.12.2015, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kyseisen yksittäisen kanteluasian yhteydessä todetun, mutta käsittääkseen yleisemmän ongelman poistamiseksi.

Valtakunnanvoudinvirasto ilmoitti , että se muuttaa ulosoton tietojärjestelmää. Tähän asti suojaosuuksien vuosittaisen muutoksen takia joulukuun puoleen väliin sijoittuvana viikonloppuna tehtävä automaattinen maksukieltojen uudelleentulostus on koskenut myös kertapidätysmaksukieltoja. Tietojärjestelmää muutetaan siten, että kertapidätysmaksukiellot jätetään uudelleentulostuksen ulkopuolelle. Menettely tulee kuitenkin voimaan vasta vuoden 2017 maksukieltojen tulostuksessa joulukuussa 2016, koska vuoden 2016 maksukieltojen tulostukseen ei ole enää mahdollista tehdä tietoteknisiä muutoksia.

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös

Diaarinumero: OKV/687/1/2014
Antopäivä: 18.6.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Pysäköinninvalvonnassa merkittiin kantelun vireille tullessa pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen käsittelijän tunnistenumero ja nimikirjaimet. Kantelun käsittelyn aikana pysäköinninvalvonnassa oli siirrytty käytäntöön, jossa päätöksessä ilmoitetaan sen antaneen pysäköinnintarkastajan sukunimi kokonaisuudessaan, mutta ei etunimeä tai sen alkukirjainta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että menettely, jossa pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen merkitään ainoastaan käsittelijän tunnistenumero, nimikirjaimet tai nimen sukunimiosa, ei ole pysäköinninvalvonnasta annetun lain 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn mukainen. Järjestely, jossa asianosainen saa kaikki päätökseen sisällytettäviksi säädetyt tiedot vasta tätä erikseen pyydettyään, oli apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan lakiin perustumaton.

Pysäköinninvalvojan antamien ohjeiden mukaan pysäköinninvalvontatoimistosta virhemaksun kirjoittaneen pysäköinnintarkastajan nimi ilmoitettiin pyynnöstä asianosaiselle, joka todisti henkilöllisyytensä. Tarkastajan nimen ilmoittamisen yhteydessä kerrottiin, että tiedon saajan ei tullut tarpeettomasti ja asiattomassa yhteydessä antaa tietoa tarkastajan nimestä toiselle. Menettelyn taustalla oli ollut muun muassa tarve estää asiatonta nimen hyväksikäyttöä ja ehkäistä ja vähentää tarkastajiin kohdistuvaa epäasiallista ja uhkaavaa käytöstä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen merkittäviä tietoja ei ole säädetty salassa pidettäviksi. Näin ollen järjestely, jossa käsittelijän nimitietoja pyytävän on osoitettava asianosaisasemansa ja todistettava henkilöllisyytensä ja jossa nimitietoja pyytävälle ilmoitetaan tietojen eteenpäin luovuttamisen rajoituksista, on lakiin perustumaton.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi pysäköinninvalvojalle huomautuksen vastaisen varalle hänen edellä selostetusta lainvastaisesta menettelystään ja saattoi lisäksi pysäköintivalvojan tietoon tiedusteluihin vastaamisesta esittämänsä näkemykset.

okv_687_1_2014.pdf