Ratkaisut

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/437/1/2013
Antopäivä: 19.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli tiedustellut Valtakunnansyyttäjänvirastosta, kuka virkamies käsittelee hänen asiaansa ja mikä on asian numero. Kantelija ei ollut saanut vastausta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen ei ollut toteutunut asiassa tältä osin. Koska Valtakunnansyyttäjänvirasto oli jo kiinnittänyt asianomaisten virkamiesten huomiota tarkkuuteen käsitellessään vastaavia tiedusteluja, asia ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan enää edellyttänyt laillisuusvalvojan enempää puuttumista asiaan.

okv_437_1_2013.pdf

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1905/1/2013
Antopäivä: 16.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Yhtiö arvosteli kantelussaan kunnan päivähoidon johtajan toimintaa yksityisen päivähoidon tuottajan ilmoituksen käsittelyssä. Yhtiö katsoi, että kunta ei ollut käsitellyt yhtiön tekemää ilmoitusta ja että kunta ei ollut tehnyt päätöstä yksityisen hoidon tuen maksamisen lakkauttamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, ettei selvityksen perusteella voitu todeta, että kunnan menettely olisi ollut lainvastaista tai virheellistä, kun yhtiön ei tulkittu tehneen kunnalle yksityistä päivähoitoa koskevaa ilmoitusta. Kunnan olisi kuitenkin tullut saatuaan tietoonsa yhtiön ilmoituksen tekemistä koskevan virheellisen käsityksen oikaista väärinkäsitys, antaa neuvoja asian jatkokäsittelystä ja kehottaa yhtiötä hallintopäätöksen saamiseksi toimittamaan tarvittava ilmoitus ja mahdollinen muu selvitys. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päivähoidon johtajan huomiota hallintolain 8 §:n mukaiseen neuvontavelvollisuuteen.

Ulkomaalaisrekisterin käytön ohjeistus ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/4/50/2014
Antopäivä: 14.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskansleri tiedusteli Maahanmuuttovirastoon tekemällään tutustumis- ja tarkastuskäynnillä kysymystä siitä, onko ulkomaalaisrekisteriä koskeva ohjeistus käännetty myös ruotsin kielelle. Maahanmuuttoviraston selvityksessä todetaan, että ohjeet on vuonna 2009 annettu myös ruotsiksi. Myöhempiä ohjeita ei ole käännetty. Maahanmuuttovirasto tulee selvityksensä mukaan jatkossa kääntämään antamansa ohjeet myös ruotsiksi. Myös aiemmin annetut edelleen käytössä olevat ohjeet käännetään ruotsiksi. Maahanmuuttoviraston selvitys huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

okv_4_50_2014.pdf

Esteellisyyden ratkaiseminen

Diaarinumero: OKV/1208/1/2012
Antopäivä: 13.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kaupungin perusturvalautakunta ei ollut tehnyt lautakuntana päätöstä jäsenensä esteellisyydestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että koska kysymys esteellisyydestä oli lautakunnan kokouksessa muodostunut erimieliseksi, lautakunnan olisi tullut tehdä asiasta erillinen päätös sekä kirjata päätös ja sen syy kokouksen pöytäkirjaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti perusturvalautakunnan huomiota hallintolain 29 §:n 2 momentin oikeanlaiseen soveltamiseen esteellisyysasian ratkaisemisessa monijäsenisessä toimielimessä.

okv_1208_1_2012.pdf

Valituksen pitkä käsittelyaika Tullissa

Diaarinumero: OKV/1302/1/2013
Antopäivä: 8.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Tullin autoverotus ei ollut laatinut lausuntoa ajoneuvon haltuunottopäätöksestä tehtyyn valitukseen viivytyksettä, eikä tulliasiamies ollut antanut vastinetta määräajassa. Tullin selvityksen mukaan valituksen käsittelyn pitkä kesto johtui organisaatiomuutoksesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asiassa ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä, ja kiinnitti Tullin autoverotuksen huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

okv_1302_1_2013.pdf

Asiakkaan yhteydenottoihin tulee vastata

Diaarinumero: OKV/63/1/2012
Antopäivä: 5.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli lähettänyt sosiaalityöntekijälle sähköposteja, jotka eivät sisältäneet toimenpidepyyntöjä ja olivat osin tiedoksi lähetettyjä. Viesteihin ei ollut vastattu. Viesteissä pohdittiin sitä, miksi kantelijan ja hänen lastensa väliset tapaamiset eivät toteutuneet ja keinoja tapaamisten toteuttamiseksi. Sosiaalityöntekijän selvityksen mukaan hänellä ei ollut toimivaltaa tapaamisten toteuttamiseen ja asia oli käräjäoikeudessa vireillä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään hyvään hallintoon kuuluvan, että asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Sosiaalityöntekijän huomiota kiinnitettiin asiakkaiden yhteydenottoihin vastaamiseen.

Virheellisten tietojen luovuttaminen

Diaarinumero: OKV/1242/1/2013
Antopäivä: 28.4.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli antanut virheellistä tietoa ajoneuvon omistajuussuhteesta tietulliperintäasioita hoitavalle yritykselle tietullimaksun perimistä varten. Trafi oli toimittanut tiedot ajoneuvon omistajasta ajoneuvoliikennerekisteristä ohjelmallisesti poimimalla. Tietojen keräämisen mahdollistavassa ohjelmassa oli ollut tekninen ongelma.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi ratkaisussaan, että kaikessa viranomaistoiminnassa on itsestään selvänä lähtökohtana pidettävä, että viranomaisen laatimien asiakirjojen ja ylläpitämien tiedostojen on oltava oikeita, virheettömiä ja ajantasaisia. Myös viranomaisten ylläpitämien tietojärjestelmien on oltava sellaisia, että niistä on tulostettavissa oikeaa tietoa ja tietojen keräämiseen tarkoitetun atk-ohjelman tulee käsitellä järjestelmän sisältämiä tietoja siten, että tietojen keräämisen tuloksena syntyneet tiedot ovat oikeita. Siten merkitystä ei ole sillä, onko kyse tietojärjestelmään tallennetun tiedon virheellisyydestä vai siitä, että itse järjestelmässä tai ohjelmassa on sellainen virhe, joka tuottaa vääriä tietoja.

Edellä mainittu huomioon ottaen ja koska väärän omistajatiedon vuoksi kantelijaan kohdistettiin aiheettomia perintätoimia ja asian selvittämisestä aiheutui hänelle vaivaa ja ajanhukkaa, apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin huomiota tietojärjestelmien ja atk-ohjelmistojen virheettömyyteen sekä niiden tuottamien tietojen oikeellisuuteen.

okv_1242_1_2013.pdf

Kuntalaisaloitteen käsittelystä tiedottaminen

Diaarinumero: OKV/1320/1/2013
Antopäivä: 25.4.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kaupunginjohtajalle oli luovutettu kuntalaisaloite, jolla oli noin 700 allekirjoittajaa. Aloitteessa ei ollut osoitetietoja tai muita yhteystietoja. Tästä syystä aloitteen tekijälle ei voitu ilmoittaa kuntalaissa säädetyllä tavalla aloitteen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kuitenkin katsoi, että kunnan yleisen tiedotusvelvollisuuden kannalta olisi ollut asianmukaista, että kaupunki olisi tiedottanut näin monen kuntalaisen allekirjoittaman kuntalaisaloitteen vireillä olosta ja käsittelystä esimerkiksi paikallislehdistössä tai kaupungin verkkosivuilla.

okv_1320_1_2013.pdf

Kansainvälisiin sopimuksiin tehtyjen muutosten esittelemisessä tapahtunut virhe

Diaarinumero: OKV/3/50/2014
Antopäivä: 25.4.2014
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Liikenne- ja viestintäministeriöstä tapahtuneesta esittelystä valtioneuvostolle ja Tasavallan presidentille esiteltiin ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-säännöstön lisäykseen tehdyt muutokset. Muutokset oli esitelty sisällöltään puutteellisena, sillä esittelylistojen liitteenä olleista päätöslauselmista puuttui sivuja.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että asian esittelijällä on perustuslain 118 §:n mukaan vastuu siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, tässä tapauksessa siitä, että kansainvälisiin sopimuksiin tehdyt muutokset on esitelty virheettöminä ja oikean sisältöisenä.

Ottaen huomioon, että kansainvälisiin sopimuksiin tehtyjen muutosten hyväksymisessä tapahtunut virhe saadun selvitykseen mukaan korjaantuu, kun samassa esittelyssä hyväksytyt vuoden 2012 muutokset IBC-säännöstöön saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella ja että ministeriö oli vaihtanut Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuille virheettömät päätöslauselmaversiot sekä todennut ryhtyvänsä toimenpiteisiin vastaavien virheiden estämiseksi, ei asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että oikeuskansleri kiinnitti asianomaisen esittelijän huomiota esityslistojen laatimisessa ja tarkastamisessa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.

okv_3_50_2014.pdf

Virkasuhteen täyttö

Diaarinumero: OKV/1100/1/2012
Antopäivä: 24.4.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Koulutuskeskuksessa oli ollut täytettävänä kolme erityisopettajan virkaa, joista yksi täytettiin vakinaisesti, yksi määräaikaisena ja yksi jätettiin täyttämättä. Erityisopettajien virantäyttöä koskevassa nimitysmuistiossa, joka oli myös nimityspäätös, ei ollut esitetty perustuslain 125 §:n 2 momentin edellyttämää hakijoiden ansioiden vertailua valtiovarainministeriön virantäytössä noudatettavista periaatteista annetussa ohjeessa edellytetyllä tavalla. Virantäyttöä koskevasta nimitysmuistiosta ei ollut nähtävissä, miksi erityisopettajan virkaan ja virkasuhteeseen valitut henkilöt oli katsottu tehtäviin ansioituneimmiksi ja sopivimmiksi. Määräaikaisen virkasuhteen osalta muistiosta ei myöskään ilmennyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusasetuksen 23 §:ssä tarkoitettua erityistä syytä sille, että tehtävään oli nimitetty henkilö, jolla ei ollut erityisopettajan kelpoisuutta. Nimitysmuistion perustelut eivät täyttäneet hallintolain 45 §:n 1 momentissa säädettyjä päätöksen perusteluille asetettuja vaatimuksia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti erityisopettajan viran ja virkasuhteen täyttöä koskevan päätöksen tehneen koulutuskeskuksen johtajan huomiota hakijoiden ansioiden huolelliseen vertailuun nimitysmuistiossa sekä nimityspäätöksen perustelemiseen hallintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti johtajan huomiota virkamiesasetuksen 14 §:n 1 momentissa säädettyyn velvollisuuteen ilmoittaa nimityksestä viivytyksettä virkaa hakeneille.