Ratkaisut

Kevan toimitusjohtajan nimittäminen

Diaarinumero: OKV/963/1/2014
Antopäivä: 14.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kunnallisen eläkelaitoksen Kevan uudessa johtosäännössä muutettiin toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksia. Toimitusjohtajan virka julistettiin haettavaksi ennen uuden johtosäännön voimaantuloa ja hakuilmoituksessa ilmoitettiin uuden johtosäännön mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Viran täyttämisestä päätettiin uuden johtosäännön voimaantulon jälkeen. Oikeuskansleri katsoi, että nimitysmenettelyssä ei muutettu tai sovellettu virheellisesti viran kelpoisuusvaatimuksia.

okv_963_1_2014.pdf

Asian siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle

Diaarinumero: OKV/895/1/2015
Antopäivä: 11.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeusaputoimistoon oli saapunut vahingonkorvausvaatimus, jossa vaadittiin vahingonkorvausta sillä perusteella, että julkinen oikeusavustaja oli tehnyt velkomusasiassa sovintosopimuksen päämiehensä tietämättä. Oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja ei siirtänyt vahingonkorvaushakemusta Valtiokonttorin käsiteltäväksi, koska johtavan julkisen oikeusavustajan käsityksen mukaan hakijalle ei ollut aiheutunut vahinkoa julkisen oikeusavustajan menettelystä.

Oikeuskansleri totesi, että valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain mukaan toimivaltainen viranomainen käsittelemään valtioon kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia, silloin kun vaatimus perustuu valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin, on Valtiokonttori. Oikeusaputoimistolla tai johtavalla julkisella oikeusavustajalla ei ole toimivaltaa käsitellä julkisten oikeusavustajien virheisiin tai laiminlyönteihin perustuvia vahingonkorvaushakemuksia. Johtavan julkisen oikeusavustajan olisi tullut siirtää vastaanottamansa vahingonkorvaushakemus Valtiokonttorin käsiteltäväksi siinäkin tapauksessa, että hakemus ei johtavan julkisen oikeusavustajan arvion mukaan johtaisi myönteiseen korvauspäätökseen. Viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevan hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on myös pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.

Oikeuskansleri kiinnitti oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan huomiota vastaisen varalle asian siirtämistä toimivaltaiselle viranomaiselle ja viranomaisen neuvontavelvollisuutta koskevien hallintolain säännösten noudattamiseen.

Rangaistusasteikon alittaminen

Diaarinumero: OKV/41/30/2015
Antopäivä: 11.9.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Vastaajalle oli tuomittu rikoslain 2 c luvun 2 §:n vastaisesti 10 päivän mittainen vankeusrangaistus, vaikka kyseisen lain kohdan mukaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää.

Virheessä vastuussa olevan puheenjohtajan mukaan rangaistus on määrätty virheellisesti poiketen rikoslaissa määrätystä vähimmäisrangaistuksesta.

Puheenjohtajalle annettiin valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukainen huomautus vastaisen varalle tuomioissa olleen virheen perusteella.

Kielitaitoasetus kaipaa selkeyttämistä

Diaarinumero: OKV/1761/1/2014
Antopäivä: 11.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijaa ei ollut hyväksytty ulkoasiainministeriön järjestämän kansainvälisten asioiden valmennuskurssille, sillä hänen ei katsottu opintosuoritustensa perusteella omaavan vaadittua erinomaista suomen kielen taitoa. Ulkoasiainministeriö oli tulkinnut tältä osin suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettua asetusta (kielitaitoasetus) opetus- ja kulttuuriministeriön asiasta antaman lausunnon mukaisesti.  Tästä syystä ulkoasiainministeriön menettely ei antanut aihetta moitteisiin. Oikeuskansleri katsoi kuitenkin, että kielitaitoasetus on osin tulkinnanvarainen erityisesti kun kyse on  suomenkielisen koulusivistyksen määrittelystä  ja kaipaa tästä syystä täsmentämistä. Oikeuskansleri saattoi tämän käsityksensä opetus- ja kulttuuriministeriön tietoon.

okv_1761_1_2014.pdf

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeistus kosmetiikkavalmisteista

Diaarinumero: OKV/2058/1/2014
Antopäivä: 9.9.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut ohjeen, jonka mukaan kosmetiikkaa voi satunnaisesti myydä ilman EU:n kosmetiikka-asetuksen vaatimia velvoitteita. Ohjeen mukaan kosmetiikkalainsäädännön piiristä on rajattu pois ne toimijat, jotka valmistavat saippuaa omaan käyttöön, osallistuvat yksittäisiin myyjäisiin tai antavat saippuoita lahjaksi ystävilleen. Tukes korostaa ohjeessaan toiminnanharjoittajan omaa vastuuta arvioida, onko kyse liiketoiminnasta vai ei. Koska kantelukirjoituksesta ilmenee, että asiassa jää ohjeistuksesta huolimatta epäselväksi se, miten harrastelijamainen ja ammattimainen saippuanvalmistus eroavat toisistaan, apulaisoikeuskansleri katsoi, että Tukesin olisi perusteltua tarkentaa antamaansa ohjetta tältä osin.

okv_2058_1_2014.pdf

Yleisavustuksen myöntäminen nuorisojärjestöille

Diaarinumero: OKV/1989/1/2014
Antopäivä: 8.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelussa arvosteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja entisen kulttuuri- ja urheiluministerin menettelyä nuorisojärjestöjä koskevassa avustusharkinnassa.

Ministeriö oli vuonna 2012 hylännyt kristillisten nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustushakemukset. Ministeriö oli perustellut avustusten epäämistä kristillisiltä nuorisojärjestöiltä yleisluontoisesti muun muassa nuorisolain arvomaailman toteutumisella.

Oikeuskansleri totesi, että yleisavustusta koskevan kielteisen päätöksen perusteluna ”nuorisolain arvomaailman toteutuminen” on liian väljä ja epämääräinen eikä sitä ole mainittu yleisavustuksen myöntämistä koskevissa säännöksissä perusteena, joka otetaan huomioon yleisavustuksia myönnettäessä.

Oikeuskansleri totesi myös, että ministeriön päätösten perusteluista ei ilmene yksilöidysti, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ministeriön päätöksiin eikä ministeriö ole ennen asian ratkaisemista myöskään varannut asianosaisina oleville järjestöille tilaisuutta tulla kuulluksi niistä järjestöjen kampanjointiin liittyvistä selvityksestä, jotka ilmeisesti ovat johtaneet avustusten epäämiseen tai leikkaamiseen.

Korkein hallinto-oikeus on 19.11.2014 antamallaan ratkaisulla kumonnut lainvastaisena opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustushakemuksesta nuorisotoimintaan vuodelle 2013.

Oikeuskansleri totesi, että ministeriön päätöksen 4.4.2013 perustelut eivät ensinnäkään ole olleet riittäviä ja katsoi KHO:n tavoin, että ministeriö ei voi teknisen järjestelmän käyttöönottoon liittyvien vaikeuksien vuoksi vapautua hallintolain 45 §:ssä säädetystä velvollisuudesta perustella päätöksensä, jolla se on osittain hylännyt järjestön hakemuksen.

Toiseksi ministeriö esitti perustelut Perussuomalaiset Nuoret ry:n avustushakemuksen osittaiselle hylkäämiselle vasta oikaisuvaatimukseen antamassaan 22.5.2013 päätöksessä, mutta siltä osin kuin päätöksen perusteluissa viitattiin järjestön esittämiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan ja kunnallispolitiikkaan liittyviin kannanottoihin, niitä ei ollut pidettävä nuorisolaissa ja -asetuksessa säädettyinä tulosperusteita kuvaavina selvityksinä. Oikeuskansleri totesi ministeriön asiaan osallisten virkamiesten menetelleen lainvastaisesti perustaessaan päätöksensä muun ohella järjestön esittämiin poliittisiin kannanottoihin ja jättäessään kuulematta järjestöä kyseisistä kannanotoista, joilla oli ollut vaikutusta ministeriön päätökseen.

Oikeuskansleri saattoi kristillisiä avustusjärjestöjä koskevasta avustusharkinnasta esittämänsä käsityksen opetus- ja kulttuuriministeriön asiaan osallisten virkamiesten tietoon ja lähetti sen tiedoksi myös entiselle kulttuuri- ja urheiluministerille, kansanedustaja Paavo Arhinmäelle.

Oikeuskansleri kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten huomiota vastaisen varalle nuorisolaissa ja -asetuksessa säädettyihin yleisavustusten myöntämisessä noudatettaviin perusteisiin sekä hallintolain säännöksiin asianosaisen kuulemisesta ja päätösten perustelemisesta.

Nuorisolain uudistaminen on oikeuskanslerin tietojen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla. Oikeuskansleri totesi pitävänsä asian käsittelyssä tekemiensä havaintojen perusteella lainsäädännön selkeyttämistä perusteltuna.

okv_1898_1_2014.pdf

Välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturva

Diaarinumero: OKV/680/1/2015
Antopäivä: 8.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijat arvostelivat kantelussaan sitä, että välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturva on puutteellinen. Työturvallisuuslain lisäksi on olemassa asbestityötä koskevia säädöksiä, joilla pyritään turvaamaan asbestityöntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta työssään. Asbestin aiheuttamia sairauksia voidaan korvata ammattitautina. Käytännössä asbestille voivat kuitenkin tietämättään altistua myös muut kuin asbestityötä tekevät henkilöt. Muissa kuin ammattitautilain tarkoittamissa tilanteissa voinevat asbestille altistuneiden henkilöiden terveydelle aiheutuneet vahingot tulla korvattaviksi yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten perusteella, mutta muun muassa altistuksen ja sairastumisen välisen syy-yhteyden kuten myös korvausvelvollisen tahon selvittäminen voi esimerkiksi ajan kulumisen vuoksi olla vaikeaa. Oikeuskansleri totesi, että kantelussa esille nostettu välillisesti asbestille altistuneiden oikeusturvaan ja myös heidän terveytensä suojelemiseen liittyvä ongelma on olemassa. Oikeuskansleri saattoi kantelukirjoituksen mainitulta osin sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sen harkitsemiseksi, antaako asia aihetta ministeriön toimenpiteisiin. Oikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan viimeistään 29.1.2016 mahdollisista toimenpiteistään. (OKV/1/2015)

okv_680_1_2015.pdf

Oppilaiden omien puhelimien ja muiden laitteiden käyttö opetuksessa

Diaarinumero: OKV/14/1/2014
Antopäivä: 7.9.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri antoi 28.11.2014 ratkaisun (dnro OKV/14/1/2014) kanteluun jossa katsottiin peruskoulun oppilaiden omien älypuhelinten opetuskäytön olevan ristiriidassa perusopetuksen maksuttomuuden kanssa. Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä Opetushallitus ilmoitti, ettei se ollut antanut asiasta valtakunnallista suositusta.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että omien välineiden vapaaehtoinen käyttö ei ole ristiriidassa peruskoulun maksuttomuutta koskevan perusoikeuden kanssa. Perustuslain 6 ja 16 §:ssä taattu  oikeus yhdenvertaiseen perusopetukseen kuitenkin edellyttää minimissään, että kaikilla oppilailla on maksutta käytettävissään laite, joka mahdollistaa opetukseen osallistumisen ja annettujen työtehtävien suorittamisen. Muun muassa lapsiasiavaltuutetulta saadut tiedot antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että koulut eivät tosiasiallisesti antaneet opetukseen osallistumisessa tarvittavia laitteita niitä tarvitsevien oppilaiden käyttöön. Oikeuskansleri lähetti ratkaisunsa tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten perusopetuksen kehittämisestä ja seurannasta viime kädessä vastaavalle opetus- ja kulttuuriministeriölle ja pyysi ministeriötä asettamassaan määräajassa ilmoittamaan onko ja jos on, niin millaisiin toimenpiteisiin ministeriö on katsonut tarpeelliseksi asiassa ryhtyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että tilanne on Opetushallituksen oikeuskanslerille aiemmin ilmoittamasta muuttunut siten, että Opetushallitus on 22.12.2014  antanut määräyksen uusista perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Ministeriön mukaan kyseinen määräys selkeyttää riittävässä määrin omien laitteiden opetuskäyttöä koskevia käytäntöjä. Määräyksellä tarkennetaan, ettei omia laitteita voida velvoittaa käytettävän opetuksessa, vaan niiden käytön tulee perustua aina huoltajien kanssa sovittuihin käytäntöihin. Opetussuunnitelmien perusteet ovat velvoittavia määräyksiä jotka poistavat asiassa mahdollisesti vallinneen oikeudellisen epävarmuuden ja antavat opetuksen järjestäjille selkeät toimintaohjeet oppilaiden omien tietoteknisten laitteiden käytölle opetuksessa. Ministeriö katsoi, että asiassa ei ollut tarvetta ministeriön toimenpiteille.

Saatu selvitys ei antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

OKV/14/1/2014

okm_selvitys_okm_35_022_2014_anonymisoituna.pdf

Virkamiehen aseman mukainen käyttäytyminen

Diaarinumero: OKV/635/1/2015
Antopäivä: 4.9.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi vastauksensa kanteluun, joka koski julkisuudessa esitettyjä näkemyksiä luontaishoidoista.

okv_635_1_2015.pdf

Viranomaisen palveluvelvollisuus

Diaarinumero: OKV/949/1/2014
Antopäivä: 3.9.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kunta oli jättänyt vastaamatta kantelijan kirjallisesti esittämään kiinteistöveron yllättävää korotusta koskevaan kysymykseen. Kunta perusteli vastaamattomuuttaan sillä, että asiasta oli tiedotettu paikallisissa ja valtakunnallisissa tiedotusvälineissä ja että veronkorotus oli johtunut valtion eikä kunnan toimenpiteistä.

Apulaisoikeuskansleri muistutti kuntaa velvollisuudestaan noudattaa perustuslaissa ja hallintolaissa säädettyjä palveluperiaatteita. Näihin kuuluu muun muassa, että viranomaiselle osoitettuihin asiallisiin tiedusteluihin on vastattava ilman aiheetonta viivytystä.

okv_949_1_2014.pdf