Ratkaisut

Esitutkintapäätöksen puutteellisuus

Diaarinumero: OKV/3/1/2016
Antopäivä: 13.4.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Kantelijan tiedoksi saamassa esitutkintapäätöksessä oli sen sisältämää ratkaisua kuvattu vain toteamuksilla "Toimenpide suoritettu" ja "Tieto välitetty asiaa hoitaville". Päätöksellä ratkaistua asiaa oli kuvattu  päivämäärä- ja paikkakuntatietojen ohella maininnalla "Muu tutkinta". Kantelija arvosteli kantelussaan sitä, että päätöksestä ei käynyt ilmi, mitä asia koski, ja ettei hänelle päätöksen mukana ollut toimitettu muutakaan asiakirjaa, josta asia olisi selvinnyt.

Poliisilta saadun selvityksen mukaan asiassa oli ollut kyse siitä, että kantelija oli lähettänyt poliisille täydennyksen aiempaan tutkintapyyntöönsä. Täydennyksen käsittely oli päätetty poliisilaitoksella siirtämällä se alkuperäisen tutkintapyynnön käsiteltäväkseen saaneelle toiselle poliisilaitokselle.

Esitutkintalain mukaan esitutkintapäätöksestä tulee ilmetä muun ohella asia ja päätöksen sisältö. Päätös oli siten puutteellinen. Pelkästään kyseisen päätöksen tiedoksi saanut kantelija ei ollut siitä saanut tietoonsa, mistä asiasta päätöksessä oli ollut kyse, eikä asian ratkaisua. Poliisin asiassa tekemän ratkaisun luonne huomioon ottaen ei sen kirjallisen muodon puutteellisuus ilmeisesti kuitenkaan ollut vaarantanut kantelijan oikeusturvaa. Asia ei näin ollen antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että oikeuskansleri saattoi päätöksen tehneen rikoskomisarion tietoon käsityksensä päätöksen puutteellisuudesta ja epäinformatiivisuudesta.

Lahden kaupunki laiminlöi hankintalain noudattamisen

Diaarinumero: OKV/637/1/2015
Antopäivä: 12.4.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Lahden kaupunki  oli päättänyt hankkia koulurakennusta koskevan sisäilmatutkimuksen/kuntokartoituksen sen jälkeen kun rakennuksessa oli jo vuosien ajan havaittu sisäilmaongelmia. Oikeuskansleri oli 7.5.2015 antanut Lahden kaupungille huomautuksen  viivyttelystä asian hoitamisessa (OKV/1588/1/2013). Koulurakennusta koskeva hankintamenettely otettiin tuolloin erillisenä asiana tutkittavaksi.

Kaupungin antaman selvityksen mukaan työn suorittaja valittiin tarjouksen jättäneistä puitesopimusjärjestelyn perusteella. Selvityksen perusteella jäi kuitenkin epäselväksi, oliko kyseessä ollut varsinainen puitesopimusmenettely. Asiaa koskevan  viranhaltijapäätöksen mukaan kysymyksessä olivat tuolloin joka tapauksessa olleet alle 30.000 euron suuruiset  Lahden kaupungissa toteutettavat sisäilmahankkeet.

Sen sijaan riidatonta oli, että lopullisesta hankinnasta ei ollut tehty kirjallista päätöstä eikä ko. hankkeesta ollut pyydetty erillistä, hankkeen kokonaishintaa sisältävää tarjousta. Hankintapäätös oli selvityksen mukaan tehty kiireellisenä, mutta selvityksen mukaan jäi epäselväksi, milloin täsmällisesti ja minkä menettelyn tuloksena hankinnasta oli sovittu. Myöskään suorahankintaa ei ollut näin ollen perusteltu. Asiasta oli tehty jälkikäteen päätös, jossa todettiin hankkeen tulleen suoritetuksi ja hyväksyttiin asiasta esitetty noin  neljän ja puolen sadan tuhannen  euron lasku.

Lahden kaupunginhallitus oli 4.5.2015 antanut hankintayksiköilleen täsmentävät toimintaohjeet hankintalain mukaisen menettelyn noudattamisesta jatkossa. Oikeuskansleri otti tämän arvioissaan huomioon, mutta katsoi, että Lahden kaupungin Tilakeskus oli edellä kerrotulla tavalla menetellessään rikkonut sekä hankintalakia että hallintolakia ja antoi tästä syystä sille huomautuksen.

okv_637_1_2015.pdf

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen

Diaarinumero: OKV/8/50/2015
Antopäivä: 12.4.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri päätti omasta aloitteestaan tutkia valtioneuvostossa noudatetun menettelyn Euroopan komission 27.5.2015 antaman henkilöiden sisäisiä siirtoja koskevan päätösehdotuksen (COM(2015) 286 final) käsittelyssä. Asiassa oli kyse valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistoimintaa EU-asioissa koskevien perustuslain 96 ja 97 §:ien soveltamisesta. PL 96 §:ssä on säädetty valtioneuvostolle oikeudellinen velvoite toimittaa EU:ssa tehty ehdotus viipymättä  kirjelmällään (ns. U-kirjelmä) eduskunnalle sen kannan määrittelyä varten. Valtioneuvostolain 12 §:n mukaan kirjelmän antamisesta eduskunnalle päättää valtioneuvoston yleisistunto. PL 97 §:n mukaisen ns. E-kirjeen antaminen ehdotuksesta ei poista velvollisuutta antaa U-kirjelmä niin pian kuin mahdollista.

Komission päätösehdotuksessa oli kyse PL 96 §:ssä tarkoitetusta ns. U-asiasta. Sisäministeriö oli saattanut  kyseisen ehdotuksen aikataulusyistä eduskunnan käsiteltäväksi 5.6.2015 perustuslain 97 §:n mukaisella E-kirjeellä, jossa todettiin, että asiassa tullaan ensi tilassa lähettämään eduskunnalle PL 96 §:n mukainen U-kirjelmä. Syynä menettelyyn oli, että ehdotus oli esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston (OSA-neuvoston) kokouksessa 16.6.2015 ja kokousta varten oli tarpeen saada asiaan alustavia kantoja. Oikeuskansleri piti sisäministeriön menettelyä tältä osin perusteltuna.

Sisäministeriössä valmisteltiin asiasta kesäkuun 2015 aikana PL 96 §:ssä tarkoitettu U-kirjelmä, mutta valtioneuvoston kanslian suosituksesta sitä ei viety valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, vaan asiasta laadittiin sisäministeriössä eduskunnalle PL 97 §:n mukainen E-jatkokirje, joka käsiteltiin EU-ministerivaliokunnassa. Sisäisiä siirtoja koskevaa asiaa käsiteltiin EU:n epävirallisessa OSA-neuvostossa 9.-10.7.2015 ja 20.7.2015, jolloin asiasta saavutettiin poliittinen sopu. Sisäministeriön valmistelema U-kirjelmä vietiin valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi vasta 10.9.2015 ja annettiin eduskunnalle samana päivänä. Ylimääräinen OSA-neuvosto hyväksyi sisäisiä siirtoja koskevan päätöksen 14.9.2015 keskusteluitta.

Oikeuskansleri totesi, että sisäisiä siirtoja koskevan ehdotuksen käsittely on ollut saadun selvityksen perusteella EU:n päätöksenteon nopeatahtisuuden sekä asian luonteen ja poliittisen merkityksen vuoksi valtioneuvostossa haastavaa. Oikeuskansleri piti valtioneuvoston päätöksenteon kannalta ongelmallisena sitä, että perustuslain 96 §:ssä tarkoitettu asia on tuotu valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi niin myöhäisessä vaiheessa, että päätöksenteko asiassa on EU-tasolla edennyt vaiheeseen, jossa jäljellä olevana käsittelyvaiheena on ollut enää asian lopullinen hyväksyminen EU:n OSA-neuvostossa keskusteluitta. Oikeuskanslerin mukaan U-kirjelmän saattamisen valtioneuvoston yleisistunnon käsiteltäväksi ei tule olla toimenpide, jolla pyritään vain muodollisesti täyttämään perustuslain vaatimukset ja jälkikäteisesti hyväksyttämään neuvotteluissa jo esitetyt kannat. Valtioneuvoston U-kirjelmä tulee tuoda valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi valtioneuvoston kannanmuodostuksen kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa asian käsittelyvaihe EU-tasolla huomioon ottaen. Tämä on oikeuskanslerin mukaan tärkeää myös asian eduskuntakäsittelyn kannalta.

Oikeuskansleri kiinnitti sisäministeriön ja valtioneuvoston kanslian huomiota vastaisen varalle asiassa esittämiinsä näkökohtiin.

okv_8_50_2015.pdf

Vähäistä poikkeamista koskeva rakennuslupapäätös tulee perustella

Diaarinumero: OKV/494/1/2015
Antopäivä: 11.4.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Asunto-osakeyhtiölle oli kaupungin rakennusvalvontajohtajan viranhaltijapäätöksellä myönnetty rakennuslupa hissien rakentamiseksi. Rakennuslupaan sisältyi poikkeus porrashuoneen uloskäytävän leveyttä koskevasta Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvallisuutta koskevasta ohjeesta. Poikkeamisen perusteet eivät käyneet ilmi päätöksestä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallintopäätöksen perusteleminen on eräs viranomaiselle kuuluvista hyvän hallinnon keskeisimmistä vaatimuksista. Perustelujen esittämättä jättäminen on mahdollista vain laissa säädetyissä poikkeustapauksissa. Myös rakennuslupaa koskevat päätökset on pääsääntöisesti aina perusteltava ilmoittamalla, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset. Luvan myöntäminen vaikuttaa myös muiden kuin luvansaajan oikeuksiin ja intresseihin, ja myös muilla tahoilla kuin luvansaajalla itsellään on usein muutoksenhakuoikeus asiassa.

Rakennusluvan yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen myöntäminen sisältää tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jolloin päätöksen perustelemista ei yleensä voida pitää tarpeettomana. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa rajaavat yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet, joiden vastainen menettely saattaa olla harkintavallan väärinkäyttöä. Viranomaisen toiminnan objektiivisuuden ja tasapuolisuuden vaatimusten voidaan katsoa edellyttävän, että myös ulkopuolisen on voitava tarkastella päätöksenteon perusteita ja tehdä päätelmiä viranomaisen vallitsevista käytännöistä ja tulkinnoista. Hallinnon läpinäkyvyys voi myös lisätä viranomaistoimintaa kohtaan tunnettavaa luottamusta ja uskottavuutta.

Kaupungin rakennusvalvontajohtajan ja rakennuslautakunnan huomiota kiinnitettiin päätöksen perustelemista koskeviin näkökohtiin.

okv_494_1_2015.pdf

Poliisin menettely asiakirjapyyntöä koskevassa asiassa

Diaarinumero: OKV/1696/1/2015
Antopäivä: 11.4.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan mukaan poliisilaitos ei ollut vastannut hänen asiakirjapyyntöönsä. Selvityksessään poliisi myönsi asiakirjapyynnön jääneen hoitamatta poliisin kantelijalle lähettämää täydennyspyyntöä lukuun ottamatta. Poliisilaitos oli vastannut asiakirjapyyntöön vasta yli kahden kuukauden kuluttua, eli vasta sen jälkeen kun apulaisoikeuskansleri oli lähettänyt kantelun johdosta poliisille selvitys- ja lausuntopyynnön. Asiakirjapyyntöä käsitelleen rikosylikomisarion mukaan syy käsittelyn viivästymiselle oli asian hoitamisen unohtuminen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että poliisilaitos ei ollut käsitellyt asiakirjapyyntöä hyvän hallinnon ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain edellyttämällä tavalla. Poliisilaitos toi selvityksessään toisaalta esille, että kantelija oli pyytänyt saada asiakirjapyynnössä yksilöimänsä asiakirjat nimenomaisesti vain, mikäli hän saisi ne maksutta. Asiakirjoja ei poliisilaitoksen selvityksestä ilmenevin tavoin sinänsä olisi voitu toimittaa kantelijalle maksutta. Poliisin olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin tullut viipymättä selvittää, olivatko kantelijan pyytämät asiakirjat tälle maksuttomia. Vaikka kantelija halusikin asiakirjat vain niiden ollessa hänelle maksuttomia, tästä maksuttomuuden edellytysten täyttymättömyydestä olisi myös tullut kantelijalle viipymättä ilmoittaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiakirjapyyntöä käsitelleen rikosylikomisarion huomiota asiakirjapyynnön käsittelemisestä lausumaansa.

okv_1696_1_2015.pdf

Kunnan menettely verkkotiedottamisessa

Diaarinumero: OKV/705/1/2015
Antopäivä: 6.4.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kunnan verkkosivuilla julkaistuissa, kantelukirjoituksessa yksilöidyissä toimielinten kokouspöytäkirjoissa vuosilta 2013 ja 2014 ei ollut millään tavoin yksilöity salassa pidettävinä käsiteltyjen asiakohtien asiasisältöä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka kunnan toimielimen esityslistaa tai kokouspöytäkirjaa ei yksittäisen asian osalta julkaistaisi verkossa, kysymyksessä olevan asian otsikossa tulee kuitenkin kuvata asiasisältöä siten, että yleisöllä on otsikon perusteella mahdollisuus halutessaan pyytää asiasta lisätietoa. Riittävänä ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voida pitää, että otsikossa todetaan asian olevan ”salainen”, tai että otsikossa mainitaan yksinomaan salassapidon perusteena oleva lainkohta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kunnan verkkoviestintä olisi myös kantelukirjoituksessa tarkoitettujen asiakohtien osalta ollut mahdollista toteuttaa siten, että kunnan velvollisuudet viestinnässä ja tiedonsaantioikeuksien edistämisessä toteutetaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota vastaisen varalle sen velvollisuuteen huolehtia siitä, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa ja toisaalta siitä, että verkkoviestinnässä yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

okv_705_1_2015.pdf

Yhteistoiminta-asiamiehen nimittäminen

Diaarinumero: OKV/1184/1/2014
Antopäivä: 30.3.2016
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain mukaan yhteistoiminta-asiamiehen nimittää valtioneuvosto. Työ- ja elinkeinoministeriö nimitti avoimeksi tulleen viran väliaikaista hoitamista varten virkamiehen yhteistoiminta-asiamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen yli seitsemän kuukauden ajaksi. Ministeriö ilmoitti sen jälkeen viran haettavaksi yli seitsemän kuukauden kuluttua siitä, kun viran haltija oli irtisanoutunut.

Oikeuskanslerin ratkaisun mukaan työ- ja elinkeinoministeriö ei ylittänyt toimivaltaansa nimittäessään yhteistoiminta-asiamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Toimivaltaa koskevissa säännöksissä on kuitenkin tulkinnanvaraisuutta ja ristiriitaisuutta. Tämän vuoksi oikeuskansleri esitti valtioneuvoston kanslialle ja valtiovarainministeriölle harkittavaksi valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön toimivallan jakoa koskevien säännösten tarkistamista.

Oikeuskansleri katsoi myös, että ministeriö ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa tai käyttänyt sitä väärin tavalla, johon olisi oikeudellisia perusteita puuttua. Harkintavallan käytön ulkoisen uskottavuuden kannalta olisi kuitenkin ollut perusteltua ilmoittaa yhteistoiminta-asiamiehen virka haettavaksi viipymättä sen jälkeen, kun viran avoimeksi tulo oli tullut ministeriön tietoon.

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti oikeuskanslerin esityksen johdosta, että se ryhtyy valmistelemaan valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriön toimivaltaa koskevien säännösten muuttamista asiassa esille tuleen tilanteen selkeyttämiseksi. Valtiovarainministeriö ilmoitti, että sen on tarkoitus käynnistää vuonna 2017 valtion virkamieslain kokonaisuudistus, jonka yhteydessä voidaan selvittää säännösten muutostarvetta. Valtiovarainministeriön mukaan myös ministeriön ohjetta virantäytössä noudatettavista periaatteista päivitettäisiin syksyllä 2016 siten, että päätöksessä tarkoitetussa tilanteessa suositeltaisiin avoimen hakumenettelyn käyttöä.

okv_1184_1_2014.pdf

Asiakirjapyynnön käsitteleminen viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/930/1/2015 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/923/1/2015
Antopäivä: 23.3.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli tehnyt kunnan sosiaalitoimelle asiakirjapyynnön, jonka johdosta viranhaltija oli lähettänyt hänelle pyynnön yksilöidä asiakirjapyyntö. Kantelija oli vastannut pyyntöön pyytämällä tapaamista. Viranhaltija oli sen jälkeen lähettänyt uuden yksilöintipyynnön kantelijalle noin puolentoista kuukauden kuluttua. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain lähtökohtana on asiakirjapyyntöjen käsittely viivytyksettä. Myös hallintolain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viranhaltijan on käsiteltävä hänelle kuuluvat tehtävät viivytyksettä.  Lisäksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa on viranomaiselle asetettu velvollisuus avustaa asiakirjan pyytäjää yksilöimään hänen pyytämänsä asiakirja ja hallintolain mukaan viranomaisen on tarpeen mukaan neuvottava asiakkaita asioidensa hoitamisessa ja muun muassa vastattava heille osoitettuihin asianmukaisiin tiedusteluihin. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan edellä mainittujen säännösten perusteella viranomaisen on tiedusteltava asiakirjapyynnön tekijältä tarkempia tietoja, mikäli asiakirjapyyntö on liian yksilöimätön ja yksilöintiä koskeva pyyntö on tehtävä ilman viivytystä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että ensimmäinen asiakirjapyynnön yksilöintiä koskeva kirje on lähetetty kantelijalle viivytyksettä, mutta kantelijan siihen vastauksena lähettämään sähköpostiin vastaaminen oli viivästynyt. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kyseiseen kantelijan lähettämään sähköpostikirjoitukseen olisi tullut reagoida nopeammin ja hän kiinnitti viranhaltijan huomiota asiakirjapyynnön viivytyksettömään käsittelyyn. 

Julkisuuslain mukaisen määräajan noudattaminen

Diaarinumero: OKV/243/1/2015
Antopäivä: 22.3.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan siinäkin tapauksessa, että asiakirjapyynnön käsittely vaatisi tavanomaista suuremman työmäärän, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaan asia on kuitenkin ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava tuossakin tilanteessa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjapyynnön.

Kun kantelija oli saanut kaupunginlakimieheltä pyydetyksi asiakirjaksi oletetun asiakirjan vasta noin 6,5 viikon kuluttua asiakirjapyynnön esittämisestä, kantelun kohteena olleen asiakirjapyynnön käsittely oli viipynyt kaupungilla yli julkisuuslaissa säädetyn määräajan ja julkisuuslakiin perustuva velvoite oli tältä osin laiminlyöty. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin ja kaupunginlakimiehen  huomiota julkisuuslaissa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen jatkossa.

Kulkuyhteysrasitteen paikan määrittäminen tonttijaossa

Diaarinumero: OKV/323/1/2015
Antopäivä: 22.3.2016
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kaupungingeodeetti oli tonttijaon muutosta koskevassa viranhaltijapäätöksessään osoittanut ajoyhteyden eri paikkaan kuin kiinteistökauppojen osapuolet olivat kauppakirjoissaan sopineet. Kiinteistönmuodostamistoimituksessa kulkuyhteysrasite oli kuitenkin perustettu kauppasopimuksissa määriteltyyn paikkaan.  Sekä tonttijaon muutosta koskeva asia että lohkomista koskeva asia oli ratkaistu lainvoimaisesti asianomaisissa tuomioistuimissa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei rasitteen paikkaa koskevalla ratkaisulla tonttijaossa ole itsenäistä oikeudellista merkitystä tai sitovia oikeusvaikutuksia myöhempään kiinteistönmuodostamiseen. Mm. näistä syistä hänellä ei ollut perusteita katsoa, että kaupungingeodeetti, hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus olisivat käyttäneet harkintavaltaansa lainvastaisesti.

okv_323_1_2015.pdf