Ratkaisut

Takavarikon edellytykset ym.

Diaarinumero: OKV/1831/1/2014
Antopäivä: 3.11.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Poliisi oli takavarikoinut kantelijalta kaasusumuttimen kotietsinnän yhteydessä. Kantelijan mielestä kyse oli laillisesta kaasusta, jota ei olisi saanut takavarikoida.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kotietsintäpäätökseen kirjattu epäilty rikos ei voinut olla kaasusumuttimen takavarikoimisen perusteena, eikä poliisi ollut näin väittänytkään. Asiaa koskevaan tutkintailmoitukseen kirjattu "toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito" viittasi puolestaan rikoslain 41 luvun 6 §:ssä säädetyn rikoksen tunnusmerkistöön ja kaasusumuttimen takavarikoimiseen. Kyseinen tunnusmerkistö ei myöskään voinut tapaukseen soveltua, koska kukaan ei ollut pitänyt hallussaan kaasusumutinta yleisellä paikalla, vaan sumutin oli löytynyt kantelijan kotoa. Kaasusumuttimen takavarikoimiseen ei kaiken kaikkiaan ollut laista ilmeneviä edellytyksiä niillä perusteilla, jotka ilmenivät tapahtuma-aikaan laadituista  takavarikkoa koskeneista poliisin asiakirjoista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti takavarikoimisesta päättäneen komisarion huomiota takavarikon edellytysten perusteelliseen harkintaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi tapauksessa lisäksi mainitun kaasusumuttimen haltuun ottamista poliisilain nojalla sekä sen palauttamatta jättämistä ja hävittämistä. Näiltä osin apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiasta vastanneen komisarion tietoon päätöksessä esittämänsä näkemykset, jotka liittyivät poliisilain nojalla haltuunotetun esineen hävittämiseen sekä toimenpiteiden kirjaamiseen.

okv_1831_1_2014.pdf

Velvollisuus vastata tiedusteluun

Diaarinumero: OKV/394/1/2015
Antopäivä: 2.11.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Finanssivalvonta ei ollut vastannut kantelijan asian käsittelyä koskevaan sähköpostitiedusteluun. Todettuaan, että Finanssivalvonta oli menettelyllään laiminlyönyt huolehtia tiedusteluun vastaamisesta hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti, apulaisoikeuskansleri saattoi Finanssivalvonnan tietoon esittämänsä näkemykset tiedusteluihin vastaamisesta.

okv_394_1_2015.pdf

Käräjätuomarin menettely

Diaarinumero: OKV/330/1/2015 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1372/1/2015
Antopäivä: 2.11.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli käräjäoikeudessa kiistänyt kihlakunnansyyttäjän häneen kohdistaman syytteen ja vaatinut sen tutkimatta jättämistä tai hylkäämistä sekä vaatinut tulla asiassa kuulluksi henkilökohtaisesti. Kantelija oli esittänyt kiistämiselleen yksilöidyt perustelut.

Käräjäoikeus oli määrännyt kantelijan saapumaan tuomioistuimen pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sakon uhalla. Pääkäsittelyn peruunnuttua toistuvasti vastaajan terveydentilasta johtuvien poissaolojen vuoksi, pääkäsittely oli lopulta toimitettu käräjäoikeuden hylättyä päätöksellään kantelijan jälleen esittämän pyynnön pääkäsittelyn siirtämisestä heikon terveydentilansa perusteella. Syyttäjä oli pääkäsittelyssä tarkistanut syytettään ja asia oli ratkaistu kantelijan poissaolosta huolimatta. Käräjäoikeus oli lukenut kantelijan syyksi tarkistetun syytteen teonkuvauksen mukaisesti kavalluksen ja tuominnut hänet tästä teosta kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä velvoittanut kantelijan suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta sekä korvausta asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kantelijan rikosasia ei ollut sellainen, että se olisi voitu ratkaista vastaajan ja hänen asiamiehensäkin poissa ollessa. Käräjätuomarin vakavaa huomiota kiinnitettiin asianosaisten läsnäoloa rikosoikeudenkäynnissä koskevaan sääntelyyn.

okv_330_1_2015.pdf

Asian käsittelyn viipyminen maistraatissa

Diaarinumero: OKV/1910/1/2014
Antopäivä: 2.11.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Edunvalvontaa koskevan asian käsittely maistraatissa oli kestänyt noin 1 1/2 vuotta eikä kantelijalle ollut käsittelyn aikana annettu tietoja asian edistymisestä. Henkikirjoittaja myönsi, että asian käsittely oli kestänyt kauemmin kuin olisi ollut kohtuullista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti henkikirjoittajan ja asian esittelijän huomiota hallintoviranomaisen velvollisuuteen käsitellä asioita hallintolain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä sekä velvollisuuteen vastata tiedusteluihin.  

okv_1910_1_2014.pdf

Asiakkaan neuvonta työ- ja elinkeinotoimistossa

Diaarinumero: OKV/1542/1/2014
Antopäivä: 29.10.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijalta oli pyydetty uudelleen  työtodistusta, vaikka hän oli sen jo ajanvarausajallaan virkailijalle toimittanut.  Kantelija ei ollut voinut mennä hakemansa työvoimakoulutuksen haastatteluun sisarensa lasten hoidon takia.  Saadun selvityksen  mukaan kantelijan  kanssa oli käyty sähköpostikeskustelua mahdollisuudesta vaihtaa haastatteluaikaa ja todettu, että vaihtaminen ei ollut mahdollista. Selvityksen ja sähköpostiviestien mukaan kantelijalle  ei ollut tuolloin ilmoitettu, että koulutuksen valintatilaisuuteen menemättä jättämisestä seuraa selvityspyyntö ja mahdollisesti kielteinen työvoimapoliittinen lausunto.

Apulaisoikeuskansleri katsoi,  että työ- ja elinkeinotoimistossa ei ollut menetelty riittävän huolellisesti kantelijan  asioiden hoitamisessa. Kantelija oli joutunut toimittamaan työtodistuksensa uudelleen. Hallinnon toiminnan on oltava luotettavaa ja uskottavaa. Viranomaisen antamien neuvojen ja ohjeiden on oltava selkeitä ja täsmällisiä, jotta hallinnon asiakas voi niiden perusteella suunnitella toimintaansa, toteuttaa oikeuksiaan sekä välttää oikeudenmenetykset. Saadun selvityksen perusteella kantelija  ei ollut saanut riittävää ohjausta ja neuvontaa työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen menemättä jättämisen seurauksista.

Apulaisoikeuskansleri saattoi  työ- ja elinkeinotoimiston tietoon valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa virkamiehen velvollisuuksista säädetyn. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota   hallintolain 8 §:n 1 momentissa säädetyn neuvonnan antamisesta esittämiinsä kannanottoihin  ja yleisesti hallintolain 7 ja 8 §:n soveltamiseen työttömyysetuuden hakijoiden ohjauksessa.

okv_1542_1_2014.pdf

Viranomaisen velvollisuus toteuttaa hyvää tiedonhallintaa

Diaarinumero: OKV/1153/1/2014
Antopäivä: 28.10.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli pyytänyt kaupungin sosiaalitoimesta tietoa hänestä tehtyjen lastensuojeluilmoitusten sisällöstä. Hänelle oli luovutettu pyytämänsä asiakirjat, mutta luovutusharkinnassa ei noudatettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 14 §:n 4 momentin mukaisia määräaikoja. Määräaikojen huomattavasta ylittymisestä huolimatta sosiaalitoimi katsoi apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä menetelleensä julkisuuslain mukaisesti. Esitettyjen näkemysten mukaan lain edellyttämät ajat olivat "suositusaikoja". Viipymistä oli myös perusteltu muilla työtehtävillä ja lomalla. Apulaisoikeuskanslerin pyytämässä lisäselvityksessä todettiin, että lain ja kaupungin antamien ohjeiden mukaista luovutusaikaa ei ollut noudatettu ja että työntekijöiden määräajoista ja niiden alkamisesta esittämät näkemykset olivat virheellisiä. Selvityksen mukaan kaupungin työntekijöitä oli sittemmin ohjeistettu siitä, milloin asiakirjapyyntö tulee vireille.

Asiassa oli kyse myös siitä, tuliko asiakirjapyyntö tehdä kaupungin tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella. Lomakkeen käytöstä apulaisoikeuskansleri oli jo aiemmin erään toisen kantelun perusteella antanut päätöksen, joka kaupungin selvityksen mukaan oli otettu huomioon asiasta annettujen ohjeiden päivityksessä ja henkilökunnan koulutuksessa.

Julkisuuslain 17 ja 18 §:n mukaan viranomaisen tulee huolehtia hyvän tiedonhallintatavan luomisesta ja toteutumisesta alaisessaan hallinnossa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asia ei edellä selostetuissa olosuhteissa antanut aihetta laillisuusvalvonnallisesti enempään. Hän kiinnitti kuitenkin vastaisen varalle edelleenkin kaupungin eri hallintokuntien asiakirjahallinnosta vastaavien tahojen huomiota siihen, että henkilöstöllä on tehtäviensä vaatima riittävä koulutus julkisuuslain perusteista ja tietojen antamista koskevista säännöksistä.

okv_1153_1_2014.pdf

Rangaistusasteikon alittaminen

Diaarinumero: OKV/37/30/2015
Antopäivä: 22.10.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Rikosasian vastaajalle oli tuomittu rikoslain 36 luvun 2 §:n vastaisesti kolmen kuukauden mittainen vankeusrangaistus, vaikka kyseisen lainkohdan mukaan tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi. Käräjäoikeuden puheenjohtajana asiassa toimineen käräjätuomarin mukaan kyse oli inhimillisestä virheestä.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.

Toimeentulotukiasioiden käsittely

Diaarinumero: OKV/2127/1/2014
Antopäivä: 20.10.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija arvosteli kaupungin menettelyä toimeentulotukiasioidensa käsittelyssä. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kantelijan toimeentulotukea koskevan hakemuksen käsittely oli ylittänyt toimeentulotuesta annetun lain (toimeentulotukilaki) 14 a §:n 3 momentissa säädetyn käsittelyajan, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin aikuissosiaalityön huomiota kyseisen lainkohdan soveltamiseen. Lisäksi kantelijan toimeentulotukipäätöksistä tekemän oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt lähes 14 kuukautta ja siten viivästynyt kohtuuttomasti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti  aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukea koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelemiseen kiireellisenä. Myöskään kantelijan toimeentulotukea koskevan päätöksen täytäntöönpano ei ollut tapahtunut toimeentulotukilain 14 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla täysin viivytyksettä, joten apulaisoikeuskansleri kiinnitti aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukipäätöksen viivytyksettömään täytäntöönpanoon.   

Kantelija arvosteli myös sitä, ettei hän yrityksistään huolimatta ollut saanut tapaamisaikaa sosiaalityöntekijälle. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kantelija oli ainakin kerran puhunut sosiaalityöntekijän kanssa puhelimitse ja tavannut henkilökohtaisesti aikuissosiaalityön erityisohjaajan. Näytti kuitenkin siltä, että kantelija ei ollut saanut mahdollisuutta päästä keskustelemaan sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa siinä määrin kuin hän oli katsonut tarpeelliseksi eikä hänen kaikkiin ajanvarauspyyntöihinsä ollut ilmeisesti vastattu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotukityön tulee olla asiakaskeskeistä ja sen tulee perustua luottamukseen asiakassuhteessa, mitä osaltaan voidaan edesauttaa henkilökohtaisella keskustelulla. Keskustelun avulla asiakkaalle annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihinsa ja häntä voidaan neuvoa niiden hoidossa. Toimeentulotukilain 14 a §:n 4 momentin sanamuoto on velvoittava ja sen perusteella toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskusteluun viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön esittämisestä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukilain 14 a §:n 4 momentissa säädettyyn. (OKV/2127/1/2014)       

okv_2127_1_2014.pdf

Syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/1896/1/2014
Antopäivä: 19.10.2015
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Käräjäoikeus ei ollut asianomistajan yksin ajamassa rikosasiassa antanut haasteita tiedoksi vastaajille ennen syyteoikeuden vanhentumista. Asian vireille tullessa aikaa syyteoikeuden vanhentumiseen oli kuitenkin ollut vain alle kuukausi, mitä oli pidettävä kohtuullisen lyhyenä aikana. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota vanhentumisaikojen seuraamiseen ja haasteiden joutuisaan antamiseen.

Asian käsittelyaika poliisilaitoksella oli ollut yli puolitoista vuotta, mitä saattoi asian laatuun ja laajuuteen nähden pitää varsin pitkänä. Koska kantelun kohteena ollut asia ei ollut kuitenkaan vanhentunut sen ollessa poliisin käsittelyssä, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää tutkinnanjohtajan huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen ja asianomistajan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin saattaa asia itse vireille tuomioistuimessa, jos esitutkintaa ei aloiteta.

okv_1896_1_2014.pdf

Hätäilmoituksen käsittely

Diaarinumero: OKV/2106/1/2014
Antopäivä: 16.10.2015
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Hätäkeskukseen oli soitettu hätäilmoitus, jossa ilmoittaja oli kertonut mahdollisesti nähneensä ojassa ihmisen ruumiin. Asiassa saadun selvityksen mukaan hätäkeskuksen päivystäjä oli ilmoituksen perusteella pitänyt henkilöä kuolleena henkilönä ja käsitellyt ilmoituksen poliisin tehtävänä. Tehtävänkäsittelyohjeen mukaan kuolleena henkilönä voidaan käsitellä tehtävä, mikäli henkilön kyynärnivelen jäykkyys on todettu tai asia on muuten  selvä esimerkiksi mätänemistilan tai ruumiin tuhoutumisen johdosta. Koska kyseinen asia jäi ilmoituksen perusteella varmistamatta, olisi selvityksen mukaan tilannetta tullut käsitellä myös epäselvänä tapauksena ja siten myös pelastus- ja/tai terveystoimen tehtävänä pelkän poliisitehtävän sijaan. Käytettävissä olleiden tietojen perusteella ilmoituksen käsittely myös pelastus- ja/tai terveystoimen tehtävänä ei kuitenkaan olisi vaikuttanut lopputulokseen. Oikeuskansleri yhtyi edellä mainittuun, selvityksestä ilmenneeseen näkemykseen tehtävän käsittelystä ja totesi, että hätäkeskuksen päivystäjälle tulisi antaa palaute tehtävän käsittelystä, mikäli niin ei ollut jo tapahtunut. (OKV/2106/1/2014)  

okv_2106_1_2014.pdf