Ratkaisut

Lausunto yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Diaarinumero: OKV/18/20/2014
Antopäivä: 26.5.2014
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Yliopistolain muuttamista koskevassa esitysluonnoksessa ehdotetaan, että laissa annettaisiin valtioneuvostolle valtuus antaa asetuksella tarkempia säännöksiä opiskelupaikkojen varaamisesta. Yliopisto päättäisi esitysluonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan edelleen valittavien opiskelijoiden määrästä, koulutustaustaan perustuvista hakuryhmistä sekä valintaperusteista. Oikeuskansleri katsoi lausunnossaan, että valtioneuvostolle ehdotettavan valtuussäännöksen sisällön osalta jää epäselväksi se, mitä asioita opiskelupaikkojen varaamisesta valtioneuvoston asetuksella olisi tarkoitus tämän lisäksi tai ohella säätää. Kyseinen valtuussäännös vaikutti oikeuskanslerin lausunnon mukaan jäävän perustuslain 80 §:n 1 momentin sekä 123 §:n säännökset huomioon ottaen liian avoimeksi.

okv_18_20_2014.pdf

Maksupäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/1218/1/2012
Antopäivä: 23.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimi oli tehnyt palvelu- ja maksupäätöksen kotihoidosta. Päätöksessä ei ollut yksilöity sitä, kuinka maksu oli määräytynyt eikä kysymyksessä ollut ns. tasamaksu. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että maksupäätös on asianosaista velvoittava hallintopäätös, joka on perusteltava hallintolain mukaisesti. Hänen mukaansa perustelujen tulee olla sellaiset, että etuuden tai palvelun saajalla on niiden perusteella riittävät mahdollisuudet tarkastaa, onko maksu perusteiltaan ja määrältään oikea. Perustelujen avulla asianosainen voi myös harkita muutoksenhaun tarpeen. Maksupäätöksestä ei perustelujen lisäksi ilmennyt myöskään sovelletut säännökset eikä siinä ollut mainittu yhteyshenkilöä, jolta asiasta olisi tarvittaessa saanut lisätietoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kuntayhtymän huomiota hallintolain 44 ja 45 §:n säännöksiin hallintopäätöksen sisällöstä ja päätöksen perustelemisesta.

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/10/50/2013
Antopäivä: 21.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle 22.5.2013 tekemällä tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että eräiden rikosasioiden syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnan aikana. Asia erotettiin apulaisoikeuskanslerin omana aloitteena tutkittavaksi. Poliisihallitukselta pyydettiin asiassa selvitys ja lausunto.

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen ja Poliisihallituksen toimittaman selvityksen perusteella kuudessa rikosasiassa syyteoikeus tutkittavina olleissa rikoksissa oli ilman hyväksyttävää syytä vanhentunut esitutkinnan aikana.

Lisäksi kolmessa asiassa asian käsittely oli tosiasiallisesti päättynyt vähäisyysperusteella ja/tai poliisimiehen antamaan suulliseen huomautukseen, mutta asiat näkyivät edelleen avoimina poliisin asianhallintajärjestelmässä.

Kahdessa tutkittavana olleessa asiassa syyteoikeus oli vanhentunut, koska asianosaisia ei etsintäkuulutuksista huolimatta tavoitettu. Myös nämä asiat näkyivät avoimina poliisilaitoksen asianhallintajärjestelmässä.

Kolmessatoista asiassa esitutkinta oli tosiasiallisesti päättynyt esimerkiksi rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoon tai asian siirtämiseen syyttäjäviranomaiselle, mutta asianhallintajärjestelmässä asiat näkyivät edelleen avoimina.

Kyse oli rikosoikeudellisesti yksinkertaisista asioista, jotka olisivat olleet hoidettavissa joutuisasti. Rikosepäilyt olisi tullut käsitellä ennen niiden vanhentumista. Syyteoikeuden vanheneminen oli johtunut huolimattomuudesta ja valvonnan laiminlyönneistä.

Yksittäisen rikosasian tutkinnanjohtaja vastaa viimekädessä siitä, että juttu käsitellään riittävän joutuisasti ja etenkin siitä, että tutkittavana olevan rikoksen syyteoikeus ei vanhene esitutkinnan viivästymisen vuoksi. Poliisilaitoksen tulee myös järjestää laillisuusvalvontansa puitteissa tehokas seuranta ja esimiesvalvonta siten, että rikokset eivät poliisin laiminlyöntien vuoksi vanhene.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi poliisilaitoksen neljälle poliisimiehelle vastaisen varalle huomautuksen, koska heidän toimiessaan tutkinnanjohtajina tutkittavina olleiden rikosten syyteoikeus vanheni esitutkinnan aikana. Hän kiinnitti lisäksi poliisilaitoksen huomiota siihen, että poliisilaitoksen tulee järjestää riittävän tehokas koulutus, seuranta ja esimiesvalvonta siten, että esitutkinta toimitetaan riittävän joutuisasti ja esitutkinnan vaiheet kirjataan asianhallintajärjestelmään asianmukaisesti.

okv_10_50_2013.pdf

Asianmukainen virkatehtävien hoitaminen työ- ja elinkeinotoimistossa

Diaarinumero: OKV/1186/1/2012
Antopäivä: 21.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli työvoimapoliittisessa koulutuksessa ollessaan jättänyt ottamatta yhteyttä työnantajaan hänelle tehdyn työtarjouksen johdosta. Kantelija oli myös ilmoittanut työ- ja elinkeinotoimistoon, että kyseinen työ ei enää hänelle sovellu. Kantelijan työttömyyspäivärahan maksatus oli katkaistu ja hänelle oli lähetetty selvityspyyntö. Lähes kahden kuukauden kuluttua kantelijalle oli annettu työvoimapoliittinen lausunto, jonka mukaan työttömyysetuuden maksamiselle ei ollut estettä.

Saadun selvityksen mukaan kantelijan työttömyysturvan maksatuksen katkaisseelta virkailijalta oli epähuomiossa jäänyt huomaamatta työ- ja elinkeinoministeriön kirjallinen ohje. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjallisessa ohjeessa työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja osallistuville maksettavista etuuksista todetaan: ”Toisin kuin useimmissa muissa työllistymistä edistävissä palveluissa, työvoimakoulutuksen aikana ei sovelleta työttömyysturvalain 2 ja 8 lukua. Tämän vuoksi esimerkiksi työvoimakoulutuksen aikana tapahtuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä ei tehdä selvityspyyntöä eikä seuraa työttömyysetuuden menettämistä koulutuksen ajalta. Koulutuksen aikaista moitittavaa menettelyä ei tutkita myöskään koulutuksen päättymisen jälkeen.” Säädösten monimutkaisuudesta johtuen oli tapahtunut inhimillinen erehdys kantelijan kohdalla asioiden käsittelyssä.

Valtion virkamieslain mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Kantelijan ansiopäivärahan maksatuksen katkaissut virkailija ei ollut noudattanut työ- ja elinkeinoministeriön antamaa kirjallista ohjetta. Asia oli kantelijan antaman selvityksen jälkeen oikaistu, mutta virheellinen ansiopäivärahan maksatuksen katkaisupäätös oli viivästyttänyt kantelijan ansiopäivärahojen eli perustoimeentuloturvan saantia lähes kaksi kuukautta. Asianmukainen tehtävien hoito edellyttää huolellisuutta. Kantelijan  ansiopäivärahan maksatuksen katkaisemista koskevassa asiassa ei ollut työ- ja elinkeinotoimistossa menetelty asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoitamissa.

Kunnan noudatettava julkisuuslakia

Diaarinumero: OKV/812/1/2012
Antopäivä: 19.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli pyytänyt kaupungilta jäljennöksen kunniamerkkiesityksestä. Hänelle oli kerrottu, ettei kunniamerkkiesityksistä säilytetä jäljennöksiä. Kaupungin oikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan kunniamerkkiesityksistä kuitenkin säilytetään jäljennökset. Kantelijan saama tieto ja selvityksessä esitetty olivat näin ollen ristiriidassa keskenään. Selvityksessä ei otettu kantaa siihen, miksi kantelijalle olisi kerrottu, ettei jäljennöksiä ole. Kantelijan mukaan hänelle ei ollut myöskään kerrottu mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi.

Julkisuuslain mukaan asiakirjan pyytäjälle on aina ilmoitettava kieltäytymisen syy ja annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Viranomaisen on meneteltävä näin myös silloin, kun perusteena asiakirjan antamatta jättämiselle on se, että viranomaisella ei asiakirjaa ole. Kun asiakirjan pyytäjälle on ilmoitettu kieltäytymisen syy ja annettu tieto mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi, hän voi harkita kääntyykö hän esimerkiksi toisen viranomaisen puoleen vai haluaako hän saattaa asian sen viranomaisen ratkaistavaksi, jolle hän pyynnön oli esittänyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslaissa säädettyjä menettelytapoja asiakirjapyyntöön vastaamisessa ja velvollisuuteen huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

okv_812_1_2012.pdf

Tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/437/1/2013
Antopäivä: 19.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli tiedustellut Valtakunnansyyttäjänvirastosta, kuka virkamies käsittelee hänen asiaansa ja mikä on asian numero. Kantelija ei ollut saanut vastausta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen ei ollut toteutunut asiassa tältä osin. Koska Valtakunnansyyttäjänvirasto oli jo kiinnittänyt asianomaisten virkamiesten huomiota tarkkuuteen käsitellessään vastaavia tiedusteluja, asia ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan enää edellyttänyt laillisuusvalvojan enempää puuttumista asiaan.

okv_437_1_2013.pdf

Viranomaisen neuvontavelvollisuus

Diaarinumero: OKV/1905/1/2013
Antopäivä: 16.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Yhtiö arvosteli kantelussaan kunnan päivähoidon johtajan toimintaa yksityisen päivähoidon tuottajan ilmoituksen käsittelyssä. Yhtiö katsoi, että kunta ei ollut käsitellyt yhtiön tekemää ilmoitusta ja että kunta ei ollut tehnyt päätöstä yksityisen hoidon tuen maksamisen lakkauttamisesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, ettei selvityksen perusteella voitu todeta, että kunnan menettely olisi ollut lainvastaista tai virheellistä, kun yhtiön ei tulkittu tehneen kunnalle yksityistä päivähoitoa koskevaa ilmoitusta. Kunnan olisi kuitenkin tullut saatuaan tietoonsa yhtiön ilmoituksen tekemistä koskevan virheellisen käsityksen oikaista väärinkäsitys, antaa neuvoja asian jatkokäsittelystä ja kehottaa yhtiötä hallintopäätöksen saamiseksi toimittamaan tarvittava ilmoitus ja mahdollinen muu selvitys. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti päivähoidon johtajan huomiota hallintolain 8 §:n mukaiseen neuvontavelvollisuuteen.

Ulkomaalaisrekisterin käytön ohjeistus ruotsin kielellä

Diaarinumero: OKV/4/50/2014
Antopäivä: 14.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskansleri tiedusteli Maahanmuuttovirastoon tekemällään tutustumis- ja tarkastuskäynnillä kysymystä siitä, onko ulkomaalaisrekisteriä koskeva ohjeistus käännetty myös ruotsin kielelle. Maahanmuuttoviraston selvityksessä todetaan, että ohjeet on vuonna 2009 annettu myös ruotsiksi. Myöhempiä ohjeita ei ole käännetty. Maahanmuuttovirasto tulee selvityksensä mukaan jatkossa kääntämään antamansa ohjeet myös ruotsiksi. Myös aiemmin annetut edelleen käytössä olevat ohjeet käännetään ruotsiksi. Maahanmuuttoviraston selvitys huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asia anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

okv_4_50_2014.pdf

Esteellisyyden ratkaiseminen

Diaarinumero: OKV/1208/1/2012
Antopäivä: 13.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kaupungin perusturvalautakunta ei ollut tehnyt lautakuntana päätöstä jäsenensä esteellisyydestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että koska kysymys esteellisyydestä oli lautakunnan kokouksessa muodostunut erimieliseksi, lautakunnan olisi tullut tehdä asiasta erillinen päätös sekä kirjata päätös ja sen syy kokouksen pöytäkirjaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti perusturvalautakunnan huomiota hallintolain 29 §:n 2 momentin oikeanlaiseen soveltamiseen esteellisyysasian ratkaisemisessa monijäsenisessä toimielimessä.

okv_1208_1_2012.pdf

Valituksen pitkä käsittelyaika Tullissa

Diaarinumero: OKV/1302/1/2013
Antopäivä: 8.5.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Tullin autoverotus ei ollut laatinut lausuntoa ajoneuvon haltuunottopäätöksestä tehtyyn valitukseen viivytyksettä, eikä tulliasiamies ollut antanut vastinetta määräajassa. Tullin selvityksen mukaan valituksen käsittelyn pitkä kesto johtui organisaatiomuutoksesta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei asiassa ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä, ja kiinnitti Tullin autoverotuksen huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä.

okv_1302_1_2013.pdf