Ratkaisut

Valtiovarainministeriön menettely tiedusteluun vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1010/1/2013
Antopäivä: 22.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelijan verosopimuksessa tarkoitettua keskinäistä sopimusmenettelyä koskevaan tiedusteluun vastaaminen kesti valtiovarainministeriössä yli kaksi vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valtiovarainministeriö oli laiminlyönyt huolehtia tiedusteluun vastaamisesta hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä valtiovarainministeriön tietoon ja kiinnitti huomiota viranomaisen neuvonta- ja tiedusteluihin vastaamisvelvollisuuden sisältöön.

okv_1010_1_2013.pdf

ELY-keskuksen noudatettava asetettua määräaikaa

Diaarinumero: OKV/1132/1/2013
Antopäivä: 22.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

ELY-keskus oli asettanut luonnonmukaisesti tuotetutulle maidolle määräaikaisen markkinointikiellon. Päätös asiasta on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan tehtävä 60 päivän kuluessa tuotannontarkastuskertomuksen saapumisesta. Määräaika oli ylittynyt, mikä ELY-keskuksen mukaan oli johtunut siitä, että maataloustuottajan oikeusturva edellyttää asian riittävää selvittämistä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi siihen näkemykseen, että tuottajan oikeusturva edellyttää asian riittävää selvittämistä. Hän kuitenkin katsoi, että määräajan ylittyminen ei tässä tapauksessa ollut johtunut ainakaan pelkästään siitä ja kiinnitti ELY-keskuksen huomiota asetuksen mukaisen määräajan noudattamiseen.

okv_1132_1_2013.pdf

Huolimattomuus esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/156/1/2013
Antopäivä: 22.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Kantelija oli rikosilmoituksessaan kertonut häneen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja väärien tietojen antamisesta hänestä viranomaisille sekä vaatinut tekijälle rangaistusta. Rikosilmoitus oli kuitenkin kirjattu ja esitutkinta toimitettu vain epäillyn pahoinpitelyn osalta. Väärien tietojen antamista viranomaisille ei ollut asianomistajan eikä rikoksesta epäillyn kuulusteluissa käsitelty.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että virkamieslaissa säädetty asianmukaisuus tehtävien hoidossa edellyttää huolellisuutta. Päätöksen mukaan poliisilaitoksella ei ollut menetelty riittävän huolellisesti kantelijan rikosilmoituksen kirjaamisessa ja suoritetussa esitutkinnassa. Kantelijan rikosilmoituksessaan mainitsema väärien tietojen antaminen viranomaisille olisi tullut ottaa tutkinnassa huomioon, vaikkei kantelija olisikaan nostanut sitä oma-aloitteisesti esiin kuulustelunsa yhteydessä. Nyt tämä teko oli jäänyt tutkimatta ja epäilty rikos oli vanhentunut.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen, tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikomisarion ja tutkijana toimineen vanhemman konstaapelin huomiota huolellisuuteen virkatehtävien hoidossa.

okv_156_1_2013.pdf

Verohallinnon asiakaspalvelu

Diaarinumero: OKV/2170/1/2013
Antopäivä: 16.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli kirjallisesti lähettänyt ennakolta tietoja verokorttiaan varten verotoimistoon. Tietoja ei ollut tallennettu Verohallinnon sähköiseen järjestelmään. Kantelija ei saanut Verohallinnon valtakunnallisesta puhelinpalvelusta vastausta muun muassa tiedusteluunsa asiakirjojen saapumisesta vaan häntä kehotettiin hakemaan verokorttia uudelleen tai asioimaan verotoimistossa. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Verohallinnon puhelinpalvelu oli kantelijan tapauksessa ollut jokseenkin joustamatonta ja siten hyvän hallinnon vaatimusten vastaista. Hallinnon palveluperiaate huomioon ottaen palvelujen asianmukaisuuteen kuuluu, että silloin kun asiakas haluaa hoitaa asiaansa puhelimitse ja viranomaisella on tällainen asiointimahdollisuus olemassa, tulisi kyseisen asiointimahdollisuuden olla mahdollisimman toimiva. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä palveluiden asianmukaisuudesta Verohallinnon tietoon.

okv_2170_1_2013.pdf

Päätösten perusteleminen ja luottamuksensuoja

Diaarinumero: OKV/1097/1/2013
Antopäivä: 15.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan omainen haki kaupungilta vammaispalveluna korvattavaksi asunnonmuutostöitä. Kaupungin viranhaltijan päätöksellä kustannuksia ei myönnetty korvattavaksi vammaispalvelulain perusteella. Oikaisuvaatimuksen johdosta perusturvajaosto hyväksyi vaatimuksen osittain. Rakennustarkastajan yhteydenoton myötä vammaispalvelulle tuli tieto, että rakennustarkastaja oli myöntänyt henkilölle korjausavustusta asunnonmuutokseen. Tämä oli ilmoittanut rakennustarkastajalle, ettei ottaisi avustusta vastaan, koska muutostyö maksettaisiin hänelle vammaispalvelusta. Korjausavustuksesta tiedon saatuaan perusturvajaosto käsitteli oikaisuvaatimuksen oma-aloitteisesti uudelleen ja päätti korjata aiemman päätöksensä ja pitää voimassa alkuperäisen kielteisen viranhaltijapäätöksen. Jaoston päätöksessä todettiin rakennustarkastajalta saadun sellaista uutta tietoa, jota hakijan olisi tullut antaa vammaispalvelulle jo hakemusta tehdessään. Päätöksessä todettiin hallintolain 50 §:n asiavirheen korjaamista koskeva säännös sekä se, että asianosaisen suostumusta virheen korjaamiseen ei tarvita, kun virhe on ilmeinen.

Perusturvajaoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan myönteiseen päätökseen ei ollut kirjattu perusteluja tai sovellettua lainkohtaa, eikä asianosainen ole päätöksen perusteella voinut päätellä, onko ratkaisu perustunut vammaispalvelulain säännöksiin vai muihin perusteisiin. Myös viranhaltijapäätöksen perustelut olivat puutteelliset, koska niissä ei otettu kantaa kaikkiin hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että mainittuja päätöksiä ei ollut perusteltu hallintolaissa edellytetyllä tavalla.

Hallintolain 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Tämä ns. luottamuksensuoja merkitsee, että henkilöllä tulee perustelluin edellytyksin olla oikeus luottaa viranomaisten toimintaan. Viranomaisella on mahdollisuus muuttaa päätöstään, jos siihen on laissa annettu mahdollisuus. Asiavirheen korjaamista koskevan hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen muun muassa, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Asianosaisen suostumusta korjaamiseen ei tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt selvänä, että perusturvajaoston myönteisen päätöksen voitaisiin katsoa perustuneen hallintolain 50 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Hän katsoi, ettei päätöksessä ollutta virhettä voitu pitää sillä tavoin ilmeisenä kuin pykälässä tarkoitetaan, eikä päätöstä ole ollut mahdollista korjata asianosaisen vahingoksi ilman hänen suostumustaan. Näin ollen perusturvajaostolla ei ole ollut lakiin perustuvaa oikeutta poistaa aikaisempaa päätöstään ilman asianosaisen suostumusta. Jaosto oli menetellyt vastoin hallintolain 50 §:n asiavirheen korjaamista koskevia säännöksiä sekä luottamuksensuojaperiaatteen vastaisesti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti perusturvajaoston huomiota päätösten asianmukaiseen perustelemiseen sekä luottamuksensuojaperiaatteen noudattamiseen.

Viranomaisen ilmoitettava asianosaisille tapaamisen peruuntumisesta

Diaarinumero: OKV/990/1/2013
Antopäivä: 12.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Peruskoulun rehtori oli sopinut tapaamisen oppilaan huoltajien kanssa. Tapaamisessa oli tarkoitus käsitellä oppilaan koulukiusaamista ja siihen oli kutsuttu myös kaupungin sivistysosaston johtaja. Tapaaminen oli kuitenkin peruuntunut, mutta siitä ei ollut oppilaan huoltajille ilmoitettu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että hallintolain mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rehtorin huomiota siihen, että palveluperiaatteen mukaisesti viranomaisen tulee ilmoittaa asianosaisille sovitun tilaisuuden peruuntumisesta.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen opettajien palkkauksessa

Diaarinumero: OKV/1762/1/2012 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1764/1/2012
Antopäivä: 11.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija katsoi, ettei koulutuskuntayhtymä maksa samasta työstä samaa palkkaa, vaikka henkilöillä on sama pätevyys tehtävän hoitamiseen. Lukioaineita opettaville aikoinaan ammattikouluun palkatuille opettajille maksetaan palkka virkaehtosopimuksen ammattikoulun liitteiden mukaan. Lukioiden opettajille maksetaan palkka virkaehtosopimuksen lukioliitteen mukaan. Kantelija piti menettelyä yhdenvertaisuuslain, työsopimuslain ja perustuslain vastaisena.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei virka- ja työehtosopimuksen noudattaminen ole sellainen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitettu peruste, joka oikeuttaisi poikkeamaan tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta. Apulaisoikeuskansleri katsoi lisäksi, ettei kantelukirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa erilaisen palkkauksen perusteena voitu riittävän selvästi todeta olevan työn sisällöllisin perustein arvioitu yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan saman virkaehtosopimuksen piiriin kuuluvia, samaa taikka samanarvoista työtä tekeviä virkamiehiä ei voida virkaehtosopimuksen määräyksin asettaa palkkaetujen suhteen syrjivällä tavalla toisistaan poikkeavaan asemaan. Työnantajan tulee työntekijöiden ja virkamiesten tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaan pyrkiä siihen, että tällaiset palkanerot korjaantuvat.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu puuttua kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 §:n mukaisten neuvottelu- ja sopimusosapuolien kyseisen lain mukaisesti tekemän virka- tai työehtosopimuksen tulkintaan.

okv_1762_1_2012.pdf

Potilastietojen luovuttaminen

Diaarinumero: OKV/1720/1/2013 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1919/1/2013
Antopäivä: 10.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija pyysi tutkimaan, oliko häntä koskevia potilastietoja luovutettu lainvastaisesti sairaanhoitopiiristä toisen sairaanhoitopiirin sairaalaan. Asiassa ilmeni, että sairaanhoitopiirin ylilääkäri A oli neuvotellut toisen sairaanhoitopiirin ylilääkäri B:n kanssa kantelijan hoidon siirtämisestä jälkimmäisen sairaanhoitopiirin sairaalaan. Asiasta sopimisen jälkeen ylilääkäri A oli ylilääkäri B:lle toimittamassaan sähköpostiviestissä ilmaissut kantelijan nimitiedon ja kantelijan terveydentilatiedon yleisluontoisesti. Kyseinen tieto oli kantelijan terveydentilaa koskeva hänen potilasasiakirjoistaan ilmenevä tieto, jonka antaminen oli liittynyt kantelijan tutkimukseen ja hoidon järjestämiseen. Kyseisen tiedon antamiseen olisi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 momentin 2 kohdan mukaan tullut olla kantelijan suostumus, jota ei käytettävissä olleen selvityksen mukaan ollut. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ylilääkäri A:n huomiota velvollisuuteen huolehtia siitä, että potilastietoja toisen sairaanhoitopiirin sairaalaan lähetettäessä noudatetaan tarkoin potilaslain 13 §:n säännöksiä.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi kuntayhtymän yhtymähallinnon hallintoylilääkärin sekä hallintopäällikön ja hallintolakimiehen tietoon päätöksessä sairaalahallinnon virkamiesten asemasta ja tehtävistä asiakkaaseen nähden lausumansa.

Korvausasian käsittelyaika Potilasvakuutuskeskuksessa

Diaarinumero: OKV/401/1/2014
Antopäivä: 9.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Potilasvakuutuskeskus oli tehnyt päätöksen kantelijalle potilasvahingon johdosta maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta yli vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua siitä kun potilasvahinkolautakunta oli antanut asiaa koskevan ratkaisusuosituksen. Potilasvakuutuskeskuksen selvityksen mukaan viive asian käsittelyssä oli johtunut asian käsittelijän ruuhkautuneesta työtilanteesta. Asian ratkaisemiseen kulunut aika oli ylittänyt selvästi eläkeasioiden keskimääräisen käsittelyajan keskuksessa. Asian laatu ja sen merkitys kantelijalle huomioon ottaen korvausasian käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä, eikä korvausten viivästymiselle ollut esitetty hyväksyttävää syytä. Potilasvakuutuskeskus oli jo ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin viivästysten välttämiseksi jatkossa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Potilasvakuutuskeskuksen huomiota korvausasioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Patenttihakemusasian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/682/1/2013
Antopäivä: 8.9.2014
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelijan patenttihakemuksen käsittely kesti Patentti- ja rekisterihallituksessa yli 5 vuotta. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Patentti- ja rekisterihallituksen menettely ei täyttänyt perustus- ja hallintolain vaatimuksia asioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja hallinnon palveluiden asianmukaisuudesta. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä Patentti- ja rekisterihallituksen tietoon ja kiinnitti samalla huomiota asioiden joutuisaan käsittelyyn.

okv_682_1_2013.pdf