Ratkaisut

Käräjäoikeuden ratkaisun viivästyminen

Diaarinumero: OKV/1092/10/2021
Antopäivä: 23.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 8 §:n 2 momentin noudattamiseen.

Kantelija arvosteli Etelä-Karjalan käräjäoikeuden menettelyä hänen asiansa käsittelyssä.

Asiassa esitetystä selvityksestä ilmeni, että asian ratkaisu ei ollut annettavissa ennen kantelijan avustajan ilmoitusta. Avustajan ilmoituksen jälkeen asiassa oli ollut kyse enää pääasian sillensä jäämisestä ja avustajien palkkiosta. Apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan kyseessä ei ollut laaja tai vaikea asia. Viraston sisäiset työjärjestelyihin liittyvät seikat kuten muiden juttujen aikataulutukset ja henkilöstön vuosilomat tulisi pyrkiä juttujen hallinnoinnissa etukäteisesti huomioimaan siten, että työjärjestelyt mahdollistavat oikeudenkäymiskaaren määräaikojen noudattamisen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei voi yhtyä asian puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin näkemykseen siitä, että asia olisi edellyttänyt erityistä syytä päätöksen antamiselle kiireellisesti sekä kumosi selvityksestä ja lausunnosta välittyvän käsityksen siitä, että asianosaisen tulisi erityisesti kiirehtiä käräjäoikeutta saadakseen asiansa laissa säädetyssä ajassa käsitellyksi.

Asiaa oli käsitelty pääkäsittelyssä syyskuussa 2020, jonka jälkeen tuomio olisi tullut antaa 14 päivän kuluessa. Koska tuomiota ei ollut voitu antaa seuraamusselvityksen laatimisesta johtuen sanotussa määräajassa, se olisi tullut antaa esteen poistuttua niin pian kuin mahdollista. Asianosaisilla on oikeus luottaa siihen, että tuomion antamisessa noudatetaan, mitä siitä laissa on säädetty. Avustajan ilmoituksen jälkeen ratkaisun antaminen oli kestänyt hieman alle neljä kuukautta, mitä ei voida pitää kohtuullisena aikana siitäkään huolimatta, että ratkaisun viivästyminen oli johtunut ainakin jossakin määrin ymmärrettävistä syistä eikä kantelijan oikeusturva ollut vaarantunut viivästymisen vuoksi.

ratkaisu_karajaoikeuden_ratkaisun_viivastyminen_OKV_1092_10_2021.pdf

« Takaisin

Valviran menettely terveydenhuollon ammattihenkilön valvonta-asian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2121/10/2020
Antopäivä: 23.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt asian käsittelyn kokonaiskestoaikaa kohtuuttomana eikä asian käsittely ollut aiheettomasti viivästynyt Valvirassa. Apulaisoikeuskansleri saattoi kuitenkin Valviran tietoon yleisesti asian viivytyksettömästä käsittelystä terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta-asioissa lausumansa.

Kantelussa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilön valvontaa koskeva asia oli otettu vireille Valvirassa syyskuun lopussa 2018 ja päätös oli annettu kesäkuun alussa 2020.

Asian käsittelyn kokonaiskesto vireille ottamisesta asian ratkaisuun oli ollut runsaat 1 vuosi 8 kuukautta. Valvira oli vedonnut selvityksessään muun muassa haasteelliseen työtilanteeseensa erityisesti vuoden 2020 alussa. Tuolloin kantelijan asian käsittelyä oli jouduttu lykkäämään ja suuntaamaan resurssit potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta kiireellisempiin valvonta-asioihin, jollaisena kantelijan asiaa ei ollut pidetty. Valviran mukaan kuulemisen jälkeen päätöksenteko oli kestänyt tavallista pidempään, mutta tähän oli olennaisesti vaikuttanut asiaa ensin valmistelleen lakimiesesittelijän ennakoimaton virkavapaus ja tästä johtunut esittelijän vaihdos sekä koronapandemia.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asian kokonaiskäsittelyaikaa oli pidettävä lähtökohtaisesti pitkänä. Sen arvioinnissa oli muun ohella otettava huomioon, että valvontatoimien kohteena oli terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittaminen, mutta myös potilaiden turvallisuus. Asialla oli siis yhtäältä ammatinharjoittajan ja toisaalta hänen potilaidensa näkökulmasta merkittäviä perusoikeusulottuvuuksia. Ensin mainitulla oli oikeus työhön ja elinkeinonvapauteen ja jälkimmäisillä oikeus riittäviin terveyspalveluihin ja viime kädessä hengen ja terveyden suojaan. Asian viivytyksetön käsittely oli siten näissä asioissa erityisen tähdellistä mutta myös itsessään perusoikeus.

Valviran selvityksessä mainitut tekijät olivat saattaneet vaikuttaa asian käsittelyaikaan. Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomainen ei voi pätevästi vedota kiireelliseen työtilanteeseen, resursseihin ja henkilöstömuutoksiin asian käsittelyn viipyessä vaan sen on huolehdittava siitä, että sillä on tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen tarvittavat resurssit kulloisessakin tilanteessa. Apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, että kokonaisuudessaan asiaa oli selvitetty eri vaiheissa ilman aiheettomia viivytyksiä. Asian käsittelyssä oli ollut useita eri vaiheita, joista osa oli ollut sidoksissa ulkopuolisiin tahoihin, ja aineisto oli ollut verraten laajaa. Vaikka esille tuotu koronapandemia ei ollut voinut vaikuttaa kantelijaa koskevan valvonta-asian käsittelyyn kuin aikaisintaan vuoden 2020 alun jälkeen eli vain muutaman kuukauden ajan asian käsittelyn loppuajasta, oli se yhdessä samaan aikaan tapahtuneen esittelijän vaihtumisen kanssa voinut viivästyttää päätöksentekoa asian käsittelyn viime vaiheessa.

ratkaisu_valviran_menettely_OKV_2121_10_2020.pdf

« Takaisin

Asian käsittelyn viivästyminen vakuutusoikeudessa

Diaarinumero: OKV/121/10/2021
Antopäivä: 23.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vakuutusoikeuden huomiota perustuslain säännökseen jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kantelijan valitus oli ollut vakuutusoikeudessa käsiteltävänä ajalla 5.2.2019 – 2.3.2021 eri vaiheissaan yhteensä 2 vuoden ja yhden kuukauden ajan. Käsittelyajasta huomattava osa eli ajanjakso 5.2.2019 – 3.11.2020 oli kulunut asian esivalmisteluun. Tällä ajanjaksolla kantelija oli myös toimittanut vakuutusoikeudelle useaan otteeseen lisäkirjelmiä ja –selvityksiä, joiden perusteella asiassa oli myös suoritettu kuulemiset ja saatu lausuntoja Kevalta. Vakuutusoikeudella ei ollut tuolloin sovelletun hallintolainkäyttölain nojalla ollut keinoja rajoittaa muutoksenhakijan toimittamien kirjelmien ja lisäselvitysten vastaanottamista.

Apulaisoikeuskansleri piti kuitenkin asian esivalmisteluun kulunutta noin 1 vuoden 9 kuukauden aikaa huomattavan pitkänä. Käytettävissä olleista tiedoista ja selvityksistä ei ilmennyt, oliko kantelija toimittamiensa lisäkirjelmien ja -selvitysten yhteydessä ilmoittanut vakuutusoikeudelle lähettävänsä asiaan lisäselvitystä vielä myöhemminkin vai olivatko selvitykset olleet sen sisältöisiä, että vakuutusoikeus olisi niiden perusteella voinut jo tietyssä, aiemmassa käsittelyvaiheessa katsoa kyseessä olleen sellainen lopullinen selvitys, jonka jälkeen asia olisi voitu siirtää esittelijälle ja tämän jälkeen ratkaistavaksi.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että viivästys oli loukannut kantelijan perus- ja ihmisoikeutena turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta viivytystä. Vakuutusoikeus oli siten laiminlyönyt velvollisuutensa asian käsittelyssä.

 

ratkaisu_asian_kasittely_vakuutusoikeudessa_OKV_121_10_2021.pdf

« Takaisin

Hallintopakkoa koskevan vaatimuksen käsittely rakennusvalvonnassa

Diaarinumero: OKV/646/10/2020
Antopäivä: 20.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan huomiota velvollisuuteen käsitellä sille saapuneet valvontavaatimukset perustuslain ja hallintolain mukaisesti. Lisäksi rakennusvalvonnan tuli vastata sen toimivaltaan kuuluviin asiallisiin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä.

Kaupungin rakennusvalvonta ei ollut käsitellyt kantelijoiden kirjallisesti vireille saattamaa valvontavaatimusta lain eikä hyvää hallintokäytäntöä kuvaavan tarkentavan ohjeistuksen mukaisesti. Vaatimus olisi tullut kirjata ja asia olisi pitänyt valmistella rakennusvalvontaviranomaisena toimivan asianomaisen lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi siten, että asiasta tehdään muutoksenhakukelpoinen päätös. Rakennusvalvonnasta ei myöskään ollut vastattu kantelijoiden ja heidän asiamiehensä yhteydenottoihin ja yhteydenottopyyntöihin asianmukaisesti.

Kun viiveet ja puutteet yhteydenottoihin vastaamisessa saattoivat ainakin osittain johtua rakennusvalvonnan ilmoituksen mukaan sen suuresta työmäärästä, päätös lähetettiin tiedoksi ja huomioon otettavaksi myös Vantaan kaupunginhallitukselle.

ratkaisu_valvontavelvollisuus_rakennushankkeessa_OKV_646_10_2020.pdf

« Takaisin

Rikostuomion purkamisen saattaminen täytäntöönpanoviranomaisen tietoon

Diaarinumero: OKV/171/10/2020
Antopäivä: 10.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen kolmelle hovioikeudenneuvokselle, jotka olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, että Rikosseuraamuslaitos sai tiedon heidän antamastaan päätöksestä, jolla vankeusvangin rangaistustuomio oli osittain purettu ja asia palautettu käräjäoikeuteen rangaistuksen mittaamista varten. Asia tuli tietoon oikeuskanslerinvirastoon saapuneella nimettömällä kirjoituksella.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyse on ollut hyvin vakavasta laiminlyönnistä. Se, ettei ehdottoman vankeusrangaistuksen sisältävän tuomion purkamisesta välity tietoa täytäntöönpanoviranomaiselle, aiheuttaa vastaajalle vaaran aiheettomasta vapaudenmenetyksestä ja vaarantaa siten hyvin olennaisella tavalla vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaaja ei ollut joutunut suorittamaan ylimääräistä vankeusrangaistusta hovioikeuden virheellisen menettelyn seurauksena.  

ratkaisu_ilmoittaminen_tuomion_purkamisesta_OKV_171_10_2020.pdf

« Takaisin

Kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antaminen

Diaarinumero: OKV/2549/10/2020
Antopäivä: 9.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön huomiota kirjallisen muutoksenhakukelpoisen päätöksen antamiseen perusopetuslain ja hallintolain edellyttämällä tavalla.

Vaatimus hallintolain edellyttämällä tavalla perustellun kirjallisen päätöksen antamisesta toteuttaa perustuslaissa säädettyä hyvää hallintoa ja asiakkaan oikeusturvaa. Ratkaisun saaminen kirjallisesti edistää sitä, että päätökseen tyytymättömällä on tosiasialliset edellytykset saada tietoonsa päätöksen perusteet ja että hän voi harkintansa mukaan hakea päätökseen muutosta.

Päätösten asianmukainen perusteleminen on paitsi asianosaisen oikeusturvan myös viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen kannalta olennaista, sillä se mahdollistaa viranomaisten toiminnan ulkoista kontrollia. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi perustelemisella olevan välillisesti merkitystä myös ratkaisutoiminnan laadun kannalta, sillä perusteluja kirjoittaessaan päätöksentekijä joutuu kontrolloimaan oman ratkaisunsa oikeellisuutta, jolloin riski sen perustumisesta virheelliseen tai lakiin perustumattomaan näkemykseen vähenee.

Kantelija oli pyytänyt lapsensa perusopetuksen opiskelun järjestämistä etäopiskeluna lapsen ja oman terveydentilansa vuoksi, mutta pyyntöön ei ollut suostuttu. Kaupungin sivistystoimialan selvityksen mukaan opetusyksikössä ei ollut tehty kirjallista päätöstä oppilaan tai huoltajan covid-19 –riskiryhmään kuulumiseen perustuvasta etäopetuksesta, vaan kantelijalle oli ainoastaan suullisesti selostettu asiassa tehty ratkaisu.

ratkaisu_kirjallisen_paatoksen_antaminen_OKV_2549_10_2020.pdf

« Takaisin

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Diaarinumero: OKV/1332/31/2021
Antopäivä: 6.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjäsihteerille, joka oli laiminlyönyt toimittaa vangitun kantelun sisältäneet valitusasiakirjat hovioikeudelle laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.  

Asiassa käräjäoikeudelle toimitettu valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen vasta kolme kuukautta käräjäoikeuteen saapumisen jälkeen. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä vapaaksi päästämisestä. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut vastaajan perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti käräjäsihteerin laiminlyöntiä hyvin vakavana ja vastaajan oikeusturvaa merkittävästi vaarantavana.

ratkaisu_valitusasiakirjojen_toimittaminen_OKV_1332_31_2021.pdf

« Takaisin

Viivästys haasteen antamisessa, rangaistukseen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta ym.

Diaarinumero: OKV/2954/31/2020
Antopäivä: 3.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille huomautuksen virheellisestä menettelystä haasteen antamisessa ja rangaistukseen tuomitsemisessa. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Syyttäjä oli vaatinut vastaajalle rangaistusta kahdesta rikoksesta, joista toisen syyteoikeus oli ennättänyt vanhentua ennen haasteen antamista vastaajalle tiedoksi. Aikaa käräjäoikeudessa asian vireille tulosta rikoksen syyteoikeuden vanhentumiseen oli ollut yli neljä kuukautta. Haasteen antamiselle ajoissa ei ollut ollut mitään estettä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan käräjätuomari oli asiassa laiminlyönyt antaa haasteen lain edellyttämällä tavalla viipymättä.

Käräjätuomari ei ollut havainnut syytekohdassa tarkoitetun rikoksen vanhentumista, vaan oli käsitellyt sitä pääkäsittelyssä ja tuominnut siitä vastaajan rangaistukseen.  Lisäksi hän vielä oli asiassa virheellisesti ottanut rangaistusta alentavina seikkoina huomioon vastaajalle tuomitut kaksi aiempaa ehdollista vankeusrangaistusta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarin tehtävien ydinalueella ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan enää voi seurata, on luonteeltaan vakava virhe, joka vaarantaa vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa vastaajalle ei kuitenkaan ollut aiheutunut siitä haitallisia täytäntöönpanoseurauksia tai muutakaan vahinkoa asian asianosaisille.

ratkaisu_karajatuomarin_menettely_OKV_2954_31_2020.pdf

« Takaisin

Poissa olevalle vastaajalle tuomittu rangaistus

Diaarinumero: OKV/1670/31/2021
Antopäivä: 2.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli tuominnut vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin vastaaja asiassa olisi poissa olevana voitu tuomita ja mitä hänelle oli haasteessa ilmoitettu. Asia tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Käräjäoikeus oli kutsunut vastaajan asian pääkäsittelyyn sillä uhalla, että asia voidaan hänen poissaolostaan huolimatta ratkaista ja rangaistukseksi tällöin tuomita enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Vastaaja oli tuomittu seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus oli palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Käräjätuomari oli menetellyt huolimattomasti tuomitessaan rikosasian pääkäsittelystä poissa olleen vastaajan ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet lain mukaan olisi voitu tuomita ja mihin hänet haasteessa oli ilmoitettu poissa olevana voitavan tuomita. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että kyseisenlainen virhe kohdistuu tuomarin tehtävien ydinalueelle ja vaarantaa olennaisesti vastaajan oikeusturvaa. Rikosasian vastaajan tulee hänen mukaansa pääkäsittelyyn osallistumista harkitessaan voida luottaa siihen, ettei häntä poissaolevana tuomita ankarampaan rangaistukseen kuin millä uhalla hänet on asian istuntokäsittelyyn haastettu.

ratkaisu_poissa_olevan_vastaajan_rangaistus_OKV_1670_31_2021.pdf

« Takaisin

Kansaneläkelaitoksen menettely asiakkaan yhteydenottoihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1857/10/2020
Antopäivä: 1.9.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota asiakkaan tiedusteluihin ja yhteydenottoihin vastaamiseen viivytyksettä hallintolain ja hyvän hallinnon perusteiden edellyttämällä tavalla.

Kantelijalla oli ollut Kelan käsiteltävänä perustoimeentulotukihakemus. Kela oli yrittänyt asiassa puhelimitse tavoittaa kantelijaa ja lähettänyt sitten tekstiviestin, jossa oli ilmoitettu hänelle soitettavan uudestaan. Kun luvattua puhelua ei kuitenkaan ollut tullut, oli yhteydenoton tarkoitus jäänyt kantelijalle epäselväksi.

Kantelija oli kerrotun jälkeen lähettänyt Kelalle hakemuksen käsittelyaikana kolme viestiä, jotka olivat koskeneet apteekkiin annettavaa maksusitoumusta. Lisäksi kantelija oli ollut puhelimitse yhteydessä Kelaan ja ilmoittanut tarvitsevansa mainitun maksusitoumuksen kiireellisesti. Kantelijan mukaan hänelle oli luvattu, että käsittelijä soittaisi hänelle pian, mutta soittoa ei ollut tullut. Kantelija oli seuraavana päivänä lähettänyt Kelaan viestin, jossa hän oli tiedustellut maksusitoumusta ja kertonut, että hänelle ei ollut lupauksesta huolimatta soitettu. Kun Kelasta ei ollut otettu yhteyttä, kantelija oli soittanut vielä seuraavana päivänä. Hän oli tuolloin saanut tiedon perustoimeentulotukipäätöksen ja lääkemaksusitoumuksen antamisesta sekä siitä, että päätös näkyisi asiointipalvelussa seuraavana päivänä.

Viranomaisen on vastattava toimivaltaansa kuuluviin, riittävästi yksilöityihin ja asiallisiin tiedusteluihin ja muihin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä. Kantelija oli asiassa jäänyt epätietoiseksi perustoimeentulotukihakemuksensa ja lääkkeitään koskevan maksusitoumuksen käsittelystä ja käsittelyvaiheista sekä siitä, oliko lääkkeitä koskeva maksusitoumus hänen pyytämällään tavalla arvioitu kiireellisenä käsiteltäväksi. Kantelija oli joutunut tiedustelemaan asiaansa useaan kertaan, kun hänelle luvattuja yhteydenottoja ei ollut tullut eikä hän ollut saanut vastauksia kysymyksiinsä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan Kela ei ollut asiassa vastannut kantelijan yhteydenottoihin hyvän hallinnon periaatteiden ja hallintolain neuvontaa koskevan säännöksen mukaisesti.

ratkaisu_kela_yhteydenottoihin_vastaaminen_OKV_1857_10_2020.pdf

« Takaisin