Ratkaisut

Verotuksen oikaisuvaatimuksen käsittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/33/10/2021
Antopäivä: 30.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Verohallinnon huomiota velvollisuuteen käsitellä verotuksen oikaisuvaatimukset ilman aiheetonta viivytystä. Hän oli jo vuonna 2020 kiinnittänyt Verohallinnon huomiota samaan velvollisuuteen. Kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt Verohallinnossa vähän yli kaksi vuotta. Käsittelyaikaa ei apulaisoikeuskanslerin sijaisen mielestä voitu pitää verovelvollisen kannalta kohtuullisena.

Verohallinnon selvityksestä ilmeni, että henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten käsittely oli ruuhkautunut ja käsittelyaikaennuste oli nyt 16-18 kuukautta. Käsittelyaikaennusteet olivat pitkiä useissa muissakin asiaryhmissä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tilanne oli verovelvollisen oikeusturvan kannalta epätyydyttävä. Hän pyysi Verohallintoa toimittamaan syyskuussa 2022 tiedot verotuksen oikaisuvaatimusten käsittelyaikojen kehittymisestä sekä ilmoittamaan toimenpiteistään niiden käsittelyn joutuisuuden edistämiseksi.

ratkaisu_verotuksen_oikaisuvaatimuksen_kasittely_OKV_33_10_2021.pdf

« Takaisin

Poliisin ja syyttäjien menettely sekä ihmiskaupan tutkinta

Diaarinumero: OKV/1233/70/2021 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/1956/90/2021
Antopäivä: 28.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin mukaan poliisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö esitutkinnassa. Hänen mukaansa Poliisihallituksen on ryhdyttävä moniin toimiin, jossa se luo esitutkinnan suorittamiselle sellaiset edellytykset, että ne eivät viivästy aiheettomasti.

Keväällä 2021 mediassa kerrottiin poliisin ihmiskauppatutkinnoista ja niissä ilmenneistä vakavista puutteista. Apulaisoikeuskansleri otti näiden tietojen perusteella oman aloitteenaan arvioitavaksi muun muassa sen, onko poliisi menetellyt kyseisissä tapauksissa viivytyksettömästi ja lain ja velvollisuuksien mukaisesti. Hän tarkastelee ratkaisussaan myös ihmiskaupparikosten ja sen lähirikosten kuten kiskonnantapaisen työsyrjinnän tutkintaa, Poliisihallituksen ohjeistusta, poliisin koulutusta ja tulkkauksen riittävyyttä sekä viranomaisyhteistyötä.

Apulaisoikeuskansleri kävi läpi kaikkiaan 50 polisiin esitutkintaa. Useat näistä olivat vielä kesken, kun apulaisoikeuskansleri antoi ratkaisunsa. Useimmat apulaisoikeuskanslerin tutkimista esitutkinnoista olivat viivästyneet. Pisimmillään esitutkinta oli kestänyt yli neljä vuotta. Aiheettomia viivytyksiä oli ollut melkein jokaisessa poliisilaitoksessa.

Selvityksissä esitutkintojen viivästymisen syinä tuotiin esiin vähäiset tutkintaresurssit, tutkijoiden kokemattomuus ihmiskaupparikoksista, ongelmat tulkkauksessa ja viranomaisten välisessä yhteistyössä. Merkittävää viivästymistä on kuitenkin aiheuttanut myös se, että poliisi ei ole tunnistanut ihmiskaupparikosten ja siihen liittyvien rikosten tunnusmerkistöjä. Tämän vuoksi joissakin tapauksissa poliisi on tutkinut epäiltyä rikosta ensin muilla nimikkeillä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ongelma on vakava ja Poliisihallituksen tähänastiset toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, koska selvityksistä käy ilmi, että puutteet poliisin osaamisessa ihmiskauppa-asioissa ovat ilmeisiä. Vaikka Poliisihallitus kertoo lisänneensä ihmiskauppa-asioiden koulutusta, niin apulaisoikeuskanslerin tutkinta osoitti, ettei se ei vielä riittävää. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallituksen ja Poliisiammattikorkeakoulun on selvitettävä toimenpiteitä ihmiskaupan ja sen lähirikosten torjumiseksi annettavan koulutuksen vahvistamiseksi. 

Poliisin vaikeudet tunnistaa ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö esitutkinnassa vaikuttaa myös uhrin oikeuksien toteutumiseen.

Kansainvälisessä ja kotimaisessa ihmiskaupan vastaisessa toiminnassa on kiinnitetty huomiota siihen, miten vähän ihmiskaupparikoksia päätyy Suomessa tuomioistuinten käsiteltäväksi. Vähäinen juttujen ja tuomioiden määrä ehkäisee myös ihmiskaupan tulemista näkyväksi ja tunnetuksi oikeudelliseksi ilmiöksi. Tämä myös estää tietoisuuden leviämistä ihmiskaupasta ilmiönä. Nykyisessä tilanteessa rikoslain tunnusmerkistöt eivät konkretisoidu ja kyky tunnistaa ihmiskauppaa ammattitoiminnassa ei toteudu. Näin ei myöskään synny riittävästi tulkintakäytäntöä poliisin ja syyttäjien käyttöön, tai alempia tuomioistuimia ohjaavia ennakkopäätöksiä.

Apulaisoikeuskansleri antoi ratkaisussaan poliisille 12 huomautusta esitutkinnan aiheettomista ja lainvastaisista viivästyksistä. 15 asiassa hän kiinnitti poliisin huomiota esitutkinnan toimittamiseen liittyvään lainsäädäntöön ja menettelyihin esitutkinnassa. Apulaisoikeuskansleri pyysi Poliisihallitusta toimittamaan viimeistään 15.7.2022 tiedon ihmiskauppa- ja sen lähirikosten esitutkintojen toimittamisajoista 1.1.-30.6.2022 ja 1.7.2022 vireillä olevista yli 12 kuukautta kestäneistä esitutkinnoista jokaisen poliisilaitoksen osalta. Lisäksi hän pyysi selvityksen yli 18 kuukautta vireillä olleista esitutkinnoista ja niiden viipymisen syistä.

Poliisihallituksen ohjeet ohjaavat merkittävästi poliisin käytännön työtä ja yhdenmukaistavat sitä. Apulaisoikeuskansleri pyysikin Poliisihallitusta arvioimaan sisäisen laillisuusvalvonnan toimenpiteitään esitutkintalainsäädännön ja antamansa ihmiskaupan torjuntaan liittyvän ohjeistuksen noudattamiseksi sekä ilmoittamaan Poliisihallitusta myös toimenpiteistään yhteistyön kohentamiseksi poliisiyksiköiden kesken sekä poliisiyksiköiden ja poliisihallinnon ulkopuolisten tahojen välillä.

ratkaisu_poliisin_ja_syyttajien_menettely_seka_ihmiskaupan_tutkinta_OKV_1233_70_2021.pdf

« Takaisin

Pyydettyjen asiakirjojen toimittaminen

Diaarinumero: OKV/615/10/2021
Antopäivä: 28.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Kantelija oli pyytänyt käräjäoikeutta toimittamaan pääkäsittelyn istuntopöytäkirjan sekä tallenteen istunnosta. Käräjäoikeus oli toimittanut hänelle oikeaksi todistetun tuomion sekä DVD –levyn, joka kantelijan mukaan oli ollut tyhjä. Apulaisoikeuskansleri arvioi, että asiakirjan toimittamisessa tapahtunut virhe oli johtunut tulkintaerehdyksestä, sen sijaan DVD –tallenteen tilanteesta ei ollut enää saatavissa selvyyttä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota huolellisuuteen asiakirjatilausten toimittamisessa.

ratkaisu_asiakirjojen_toimittaminen_OKV_615_10_2021.pdf

« Takaisin

Tietosuojavaltuutetun toimiston menettelytavat

Diaarinumero: OKV/123/70/2020
Antopäivä: 27.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan tutkittavaksi tietosuojavaltuutetun toimiston menettelytavat asioiden käsittelyssä. Tietosuojavaltuutetun toimiston käsittelyajat ovat olleet pitkiä ja kirjaamo on ollut ruuhkautunut. Apulaisoikeuskansleri totesi, että laillisuusvalvonnassa on melko vakiintuneesti katsottu, että voimavaroihin ja työmäärään liittyvillä syillä ei voida hyväksyttävästi perustella poikkeamista siitä, mitä perusoikeutena turvattu oikeusturva asian käsittelyltä edellyttää. Rajallisten resurssien ei voida katsoa olevan riittävä tai hyväksyttävä selitys kohtuullisen käsittelyajan ylittämiselle. Apulaisoikeuskanslerin mukaan toimistossa tehdyt kehittämistoimet ja ruuhkanpurkutoimet vaikuttavat kuitenkin lupaavilta.

Tietosuojavaltuutetulla on Suomen ainoana kansallisena tietosuojalainsäädännön noudattamista valvovana viranomaisena keskeinen merkitys tietosuojaperusoikeuden toteutumisessa. Tietosuojavaltuutetun resurssien turvaaminen riittävinä on tietosuojaperusoikeuden turvaamiseksi siten olennaista. Apulaisoikeuskansleri pyysi oikeusministeriötä viimeistään 31.5.2022 vastaamaan, miten tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit asioiden lainmukaisen käsittelyn varmistamiseksi aiotaan turvata.

Tietosuojavaltuutetun antamien palveluiden ja tehtävien asianmukainen järjestäminen perustuu apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan riittävien resurssien ohella niiden tehokkaaseen käyttöön ja toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Tämän laillisuusvalvonnalliseksi seuraamiseksi hän pyysi tietosuojavaltuutetun toimistoa lähettämään sen toimintaa koskevat päivitetyt seurantatilastot sekä arviot kehittämistoimien etenemisestä viimeistään 30.9.2022.

ratkaisu_tietosuojavaltuutetun_toimiston_menettelytavat_ OKV_123_70_2020.PDF

« Takaisin

Virheellisen tiedon antaminen sukunimen valintamahdollisuudesta avioliittoon vihkimisen yhteydessä

Diaarinumero: OKV/337/10/2020
Antopäivä: 22.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käräjänotaarin tietoon käsityksensä, että tämä oli antanut kantelijalle virheellisen tiedon sukunimen valintamahdollisuudesta avioliittoon vihkimisen yhteydessä sekä täyttänyt virheellisesti vihkimisilmoituksen sisältävää lomaketta.

Kantelija ja hänen tuleva puolisonsa olivat pyytäessään avioliiton esteiden tutkintaa ilmoittaneet säilyttävänsä vihkimisen jälkeen omat sukunimensä. Kantelija oli kuitenkin ennen vihkimistä tiedustellut parin vihkineeltä käräjänotaarilta, oliko hänen vielä mahdollista muuttaa sukunimeään. Nimilainsäädäntöön perehtymätön käräjänotaari oli ilmoittanut tämän olevan mahdollista, jolloin kantelija oli ilmoittanut ottavansa puolisonsa sukunimen.

Lain mukaan avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä tehty nimivalinta on sitova sillä poikkeuksella, että ilmoittamalla asiasta vihkijälle saa kumpikin puoliso vihittäessä kuitenkin säilyttää oman sukunimensä. Käräjänotaarin vastaus kantelijan tiedustelemaan nimivalintamahdollisuuteen oli siten virheellinen. 

Käräjänotaari oli lisäksi kerrotun jälkeen menetellyt virheellisesti täyttäessään lomaketta, jolla tieto avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä tehdystä nimivalinnasta ja vihkimisen yhteydessä ilmoitetusta oman sukunimen säilyttämisestä välittyy Digi- ja väestötietovirastolle. Hän oli muun ohella muuttanut kantelijan ilmoituksen tämän sukunimivalinnasta samalla lomakkeella olleeseen avioliiton esteiden tutkintaa koskevaan osaan.

Käräjänotaarin menettelyä arvioidessaan apulaisoikeuskanslerin sijainen otti huomioon muun muassa sen, että kyseessä oli tuomioistuinharjoitteluaan suorittaneen käräjänotaarin ensimmäinen avioliittoon vihkiminen. Vihkimisen järjestäminen viikonloppuna muualla kuin käräjäoikeuden tiloissa oli lisäksi saadun selvityksen mukaan rajoittanut käräjänotaarin mahdollisuuksia selvittää sukunimen määräytymistä koskevan sääntelyn sisältöä ennen hänelle yllättäen esiin tulleeseen kysymykseen vastaamista. 

ratkaisu_virheellisen_tiedon_antaminen_OKV_337_10_2020.pdf

« Takaisin

Koronavirusepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuus

Diaarinumero: OKV/461/70/2020 (näytä lisää...)
Lisädiaarinumerot: OKV/458/70/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri arvioi ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä koronavirusepidemian hoitoa koskevien päätösten perusteena olevien tietojen julkisuuden ja avoimuuden toteuttamisessa.

Oikeuskansleri otti ministeriön menettelyn tutkittavaksi omana aloitteenaan, kun keväällä 2020 mediassa arvosteltiin koronavirusepidemian hoitoa koskevien päätösten perusteena olleiden taustatietojen salassapitoa. Päätöksillä, joilla pyrittiin rajoittamaan epidemian leviämistä, puututtiin voimakkaasti perus- ja ihmisoikeuksiin. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että ministeriön linja epidemian kulkua kuvaavissa mallinnuksissa käytettyjen taustatietojen julkisuudesta ja niiden antamisesta julkisuuteen ei vaikuttanut olleen täysin selkeä kevätalvella ja keväällä 2020 eikä se siten parhaalla tavalla edistänyt avoimuutta. Mallinnukset ja niissä käytetyt taustatiedot tulevat julkisuuslain mukaan julkisiksi, kun ne ovat valmiita käyttötarkoitukseensa edellyttäen, ettei tiedon julkisuutta ole rajoitettu. Kyseiset tiedot alettiin julkistaa toukokuussa 2020.

Avoimeen ja osallisuutta edistävään demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu julkisen vallankäytön valvonta ja julkinen keskustelu päätöksistä ja niiden perusteista. Oikeuskansleri totesi, että koronavirusepidemian hoitoa koskevien päätösten merkittävyys edellyttää, että päätöksenteko koetaan legitiimiksi. Näin päätökset koetaan hyväksyttäviksi ja päätösten tarkoitus voi toteutua ihmisten ja muiden toimijoiden sitoutuessa niihin.

Päätöksentekoon oli varsinkin epidemian alkuvaiheessa vaikuttanut tiedon puutteellisuuteen ja epävarmuuteen liittyvät seikat ja niistä johtuvat päätösten valmistelun vaikeudet, samoin kuin työmäärään ja valtioneuvoston päätöksenteon aikatauluihin liittyvät näkökohdat. Eduskunnan perustuslakivaliokunta oli kiinnittänyt huomiota epidemian hoitoon liittyvien hallituksen esitysten perusteluiden ja vaikutusarviointien sekä eduskunnan tiedonsaannin ongelmiin vuosina 2020-2021. Asiaan oli jouduttu puuttumaan myös oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa.

Asian merkittävyyden vuoksi oikeuskansleri otti päätöksessään kantaa päätöksenteon avoimuuden kehittämiseen jatkossa. Hän piti tärkeänä, että tiedonsaantioikeus ja julkisuusperiaate toteutuvat laajasti koronavirusepidemian hoitoa koskevassa päätöksenteossa. Hänen mukaansa siten varmistetaan eri toimijoiden oikeus ja tosiasialliset mahdollisuudet osallistua epidemian hallintaa koskevaan yhteiskunnallisesti merkittävään päätöksentekoon ja arvioida sitä. Hän katsoi, että laajan avoimuuden ja osallisuuden turvaamiseksi tulee kehittää mallinnusten ja niihin pohjaavien päätösten perusteiden avoimuutta. Tiedon tuottamista ja jakamista sekä tiedonantovelvollisuutta koskevia julkisuuslain säännöksiä on oikeuskanslerin mukaan perusteltua tulkita muun muassa EU:n avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä antaman direktiivin suuntaisesti.

Ratkaisu koski myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksia, jotka liittyivät sen asiantuntijatehtävissään tuottamien edellä mainittujen päätösten perusteena käytettyjen tietojen ja selvitysten julkisuuteen.

Oikeuskansleri saattoi päätöksessä esittämänsä näkemykset mallinnuksissa käytettyjen tietojen julkisuuden arvioimisesta ja viranomaistoiminnan avoimuudesta sekä avoimuuden aktiivisesta edistämisestä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja kiinnitti ministeriön huomiota kyseisiin seikkoihin. 

Hän pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan, miten se on ryhtynyt päätöksessä esitettyjen näkemysten perusteella kehittämään oman ja hallinnonalansa avoimuutta epidemian hoitoa koskevissa asioissa. Oikeuskansleri pyysi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt hänen päätöksessään esittämiensä näkemysten johdosta. Lisäksi oikeuskansleri pyysi laitosta ilmoittamaan, kuinka se osana julkisuuslain mukaista velvollisuuttaan tuottaa ja jakaa tietoa toteuttaa avoimen datan, tiedon ja tieteen periaatteita.

ratkaisu_koronavirusepidemian_hoitoa_koskevan_paatoksenteon_avoimuus_ OKV_461_70_2020.pdf

« Takaisin

Poliisin menettely median kulkukortin haltuun ottamisessa

Diaarinumero: OKV/2864/10/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi Poliisihallituksen ja Helsingin poliisilaitoksen tietoon käsityksensä, jonka mukaan poliisilla ei esittämillään perusteilla ollut oikeutta ottaa henkilöltä pois media-akkreditoinnin osoituksena ollutta kulkukorttia.

Kantelun mukaan henkilölle myönnetty lehdistökortti oli peruttu, mutta hän oli siitä huolimatta pyrkinyt Finlandia-talolla elokuussa 2019 järjestettyyn EU:n jäsenmaiden puolustus- ja ulkoministerikokoukseen. Kokouspaikan vartiointipisteellä poliisi oli ottanut henkilöltä pois kulkukortin ja luovuttanut sen kokousjärjestäjälle. Poliisi perusteli toimenpidettä poliisilain säännöksillä.

Poliisilla ei ollut esittämillään poliisilain perusteilla oikeutta toimenpiteiseen, vaan toimivaltaperuste kyseiselle menettelylle olisi tullut löytyä muualta laista. Apulaisoikeuskansleri totesi muun ohella, että poliisilain tehtävämäärittely ei ole toimivaltasäännös, joka antaisi poliisille toimivaltaa ryhtyä minkä tyyppisiin toimiin tahansa tehtävien suorittamiseksi.

Menettelyn moitittavuutta arvioitaessa otettiin kuitenkin huomioon, että poliisilain 2 luvun 10 § mukainen toimivaltasäännös on tulkinnanvarainen. Ratkaisu saatettiin myös sisäministeriön tiedoksi ja harkittavaksi, tulisiko säännöksiä täsmentää.

ratkaisu_poliisin_menettely_OKV_2864_10_2020.pdf

« Takaisin

Turvapaikka-asian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/2456/10/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota turvapaikka- ja oleskelulupa-asioiden käsittelyaikojen jatkuvan seurannan tärkeyteen. Maahanmuuttovirasto ei ollut käsitellyt kantelijan turvapaikka-asiaa ilman aiheetonta viivytystä. Käsittely oli kestänyt kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun hallinto-oikeus oli palauttanut asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Kantelijan työntekijän jatko-oleskelulupa-asiaa ei ollut käsitelty laissa säädetyssä neljän kuukauden enimmäiskäsittelyajassa, vaan hakemuksen käsittely oli kestänyt noin 10 kuukautta. Oleskelulupa-asian käsittely oli siten viivästynyt.

Seuraamusta arvioidessaan apulaisoikeuskansleri otti huomioon Maahanmuuttovirastossa jo tehdyt toimenpiteet sen varmistamiseksi, että myös ns. priorisoimattomat turvapaikkahakemukset nyttemmin tulevat nopeammin käsitellyiksi ja kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden oleskelulupahakemukset on erotettu käsiteltäviksi erikseen. Oleskelulupa-asian viipyminen johtui sen päätymisestä inhimillisen virheen vuoksi väärään työjonoon.

Päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.

ratkaisu_turvapaikka_asian_kasittelyn_viipyminen_OKV_2456_10_2020.pdf

« Takaisin

Ansiovertailu virkanimitysmuistiossa

Diaarinumero: OKV/977/10/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri saattoi johtavan aluesyyttäjän tietoon päätöksessään esittämänsä näkökohdat hakijoiden ansioiden vertailusta virkanimitysmuistiossa.

Kantelussa arvosteltiin nimitysmuistiota, jonka johtava aluesyyttäjä oli laatinut erikoissyyttäjän määräaikaisen virkasuhteen täyttämistä koskeneessa asiassa. Ansiovertailussa korostettiin muun ohella tiettyä nimitettäväksi ehdotetun hakijan kokemusta. Tällaisesta vastaavasta kokemuksesta, jota myös nimitysmuistiossa toiseksi kärkihakijaksi arvioidulla kantelijalla selvityksen mukaan oli, ei ansiovertailussa sen sijaan ollut minkäänlaista mainintaa. Ansiovertailuosio oli apulaisoikeuskanslerin mukaan muutoinkin varsin suppea yleisten nimitysperusteiden, kelpoisuusvaatimusten ja virkaan kuuluvien tehtävien asettamien muiden vaatimusten perusteella tehtävältä hakijoiden ansioiden vertailultaan. Nimitysmuistion ansiovertailu oli siten puutteellinen.

Apulaisoikeuskansleri toi esille, että nimitysmuistiota laadittaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota hakijoiden ansioiden tasapuoliseen selostamiseen ja niiden objektiiviseen vertailuun, ja että hakijoiden saman tyyppiset ansiot tulisi selostaa samassa laajuudessa, jotta vertailu olisi muistion perusteella mahdollista.

ratkaisu_ansiovertailu_virkanimitysmuistiossa_OKV_977_10_2020.pdf

« Takaisin

Aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen huomioiminen rangaistusta alentavana seikkana

Diaarinumero: OKV/2777/31/2020
Antopäivä: 21.12.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille. Tuomari oli todennut rikostuomiossa vastaajalle aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi vastaajan syyksi luetusta uudesta rikoksesta. Tämä on lain mukaan mahdollista vain silloin, kun aikaisempi rangaistus on ehdoton vankeusrangaistus tai yhdistelmärangaistus. Tuomarin virhe tuli tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksella.

Käräjätuomarin menettelyn seurauksena vastaaja oli välttynyt rangaistukselta. Apulaisoikeuskansleri mukaan tapahtunut virhe on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen.

Asiassa syyttäjänä toiminut aluesyyttäjä oli hakenut käräjäoikeuden lainvastaiseen seuraamusratkaisuun muutosta vasta tekemällä vastavalituksen asian vastaajan valitettua tuomiosta. Vastavalitus raukesi, kun hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Apulaisoikeuskansleri saattoi syyttäjän tietoon näkemyksensä, että syyttäjälle säädetty velvollisuus huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta olisi asiassa edellyttänyt muutoksenhaun tarpeellisuuden arvioimista heti käräjäoikeuden ratkaisun tultua syyttäjän tietoon.

ratkaisu_karajatuomarin_menettely_OKV_2777_31_2020.pdf

« Takaisin

« Edellinen 1 / 15