Ratkaisut

Asian käsittelyn viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/586/10/2020
Antopäivä: 26.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota asian viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija arvosteli tietosuojavaltuutetun toimistoa asiansa käsittelyn kohtuuttomasta viipymisestä. Kantelija oli tehnyt pyynnön lokakuussa 2018 tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuojavaltuutetun toimiston antaman selvityksen mukaan se oli lähettänyt 4.3.2020 asiaa koskevan selvityspyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oli vastannut selvityspyyntöön 19.3.2020, minkä jälkeen 20.3.2020 kantelijalle oli toimitettu jäljennös mainitusta selvityksestä ja varattu hänelle mahdollisuus antaa asiassa vastineensa. Kantelija oli antanut asiassa vastineensa 20.3.2020. Vastineessaan kantelija oli laajentanut asiaansa. Asian selvittämistä oli edelleen jatkettava.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan käsittelyajan pitkittymisen syynä oli ollut se, että toimistossa käsiteltävänä olevien asioiden määrä oli lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti toimiston työtehtäviä oli jouduttu uudelleen järjestämään muun muassa henkilömuutosten vuoksi. Edellä mainitut seikat olivat osaltaan vaikuttaneet asioiden käsittelyn ruuhkautumiseen. Ruuhkien syntyyn oli vaikuttanut myös viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei vetoaminen yleisiin resurssien niukkuuteen liittyviin syihin oikeuta poikkeamaan laissa säädetystä viivytyksetöntä käsittelyä koskevasta vaatimuksesta. Kantelijan asian käsittely kesti tietosuojavaltuutetun toimistossa lähes vuoden ja 8 kuukautta. Kantelijan asian käsittelyaika oli tietosuojavaltuutetun toimistossa kohtuuttoman pitkä erityisesti asian luonne huomioon ottaen. Kantelijan asiaan ei liittynyt mitään erityisiä pitkää käsittelyaikaa selittäviä olosuhteita.

OKV_586_10_2020.pdf

« Takaisin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston menettelyohje ei perustunut lakiin

Diaarinumero: OKV/3/10/2020
Antopäivä: 26.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta kieltää kuultavaa tai hänen asiamiestään tallentamasta asianosaisen kuulemista tai viranomaisessa tapahtuvaa neuvottelua. Apulaisoikeuskansleri saattoi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon käsityksensä siitä, että viraston antama menettelyohje loukkaa kuultavan sananvapautta ja puolustautumisoikeutta.

Ratkaisun mukaan hallintomenettelyssä on otettava huomioon julkisuutta ja sananvapautta koskevat säännökset, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä kontradiktorisuutta koskeva periaate. Nämä näkökulmat huomioon ottaen ei voitu pitää hyvän hallinnon mukaisena menettelynä sitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi äänittää kuulemistilanteen, mutta kuultavan ja hänen avustajansa olisi tehtävä muistiinpanoja vain manuaalisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli kantelun mukaan antanut menettelytapaohjeen, jonka perusteella se kielsi tapauskohtaisesti asianajajaa tallentamasta päämiestensä edustajien kuulemisia, joita virasto suoritti kilpailulain nojalla.

OKV_3_10_2020.pdf

« Takaisin

Viranomaisen käyttämän ilmaisun asianmukaisuus

Diaarinumero: OKV/7/10/2020
Antopäivä: 25.6.2020
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskanslerin mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista kieltä, vältettävä loukkaavia ilmaisuja ja varmistettava, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua asiasisältöä. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa pyydettiin kannanottoa muun muassa siihen, oliko kantelijoiden kunniaa loukattu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun siitä, oliko lehti noudattanut rokotehankintoja ja THL:n rokotetutkimusta koskevan artikkelin tekemisessä hyvää journalistista tapaa. Kanteluunsa tekemässään täydennysosassa THL oli nostanut esille lehtiartikkelissa käytettyjen asiantuntijoiden sidonnaisuuksista kertomisen artikkelissa. Täydennysosassa käytetystä ilmaisusta oli voinut saada käsityksen, että lehtiartikkelissa käytetyt asiantuntijat eli kantelijat toimisivat erään lääkeyhtiön lukuun ja saisivat siitä mahdollisesti etua. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kantelijat kokivat tämän ilmaisun sidonnaisuuksistaan loukkaavana ja heidän asiantuntemustaan kyseenalaistavana.

Hallintolain mukaan viranomaisen ei tule käyttää muun muassa loukkaavia ilmauksia ja viranomaisen on varmistettava, että kielellinen esitys vastaa tarkoitettua sisältöä. Oikeuskansleri totesi, että THL:n käyttämä ilmaisu kantelun täydennysosassa oli kritiikille altis, kun otetaan huomioon viranomaisen kielenkäyttöä koskeva hallintolain säännös. Hänen näkemyksensä mukaan asiantuntijoiden mahdollisia sidonnaisuuksia käsitellyt kohta olisi ollut mahdollista tehdä tavalla mikä olisi täyttänyt paremmin hallintolain vaatimukset asiallisesta ja huolellisesta kielenkäytöstä. Tämä olisi ollut myös hallintolaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen kannalta asianmukainen menettely.

Oikeuskansleri totesi, että viranomaisen ei tule sisällyttää tosiasialliseen toimintaansa sellaista viranomaisen ulkopuolisten arvostelua tai sellaiseksi objektiivisesti miellettävissä olevaa, joka ei ole välttämätöntä viranomaisen toimenpiteen tarkoituksen kannalta. Oikeuskansleri saattoi kyseisen näkemyksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon.

OKV_7_10_2020.pdf

« Takaisin

Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden pitkät käsittelyajat aluehallintovirastossa

Diaarinumero: OKV/68/70/2020
Antopäivä: 23.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri muistutti ratkaisussaan aluehallintovirastoa viivytyksettömän käsittelyn tärkeydestä sosiaalihuollon valvonnassa. Sosiaalihuoltoa koskevien kanteluiden pitkät käsittelyajat aluehallintovirastossa tulivat esiin apulaisoikeuskanslerin tekemällä laillisuusvalvontakäynnillä.

Vuonna 2017 aluehallintovirastoon tehtyjen kanteluiden määrä kasvoi huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, ja tämä johti käsittelyaikojen pidentymiseen. Aluehallintoviraston selvityksen mukaan virastolla oli kesäkuussa 2019 käsiteltävänään 50 yli 18 kuukautta vanhaa sosiaalihuollon kantelua. Näistä kanteluista 8 asian käsittely oli kestänyt yli kaksi vuotta. Kyseisten kanteluiden käsittelyaika on ylittänyt selvästi keskimääräiseksi enimmäiskäsittelyajaksi asetetun tavoitteen ja käsittelyajat olivat kantelijoiden näkökulmasta olleet kohtuuttoman pitkät. Apulaisoikeuskanslerin mukaan sosiaalihuollossa on kysymys heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perimmäisistä ja ihmisarvoisen elämän kannalta perustavanlaatuisista oikeuksista.

Aluehallintovirasto oli vuodesta 2017 alkaen ryhtynyt toimenpiteisiin käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Selvityksen mukaan se oli muun muassa rekrytoimassa lisää henkilökuntaa sosiaalihuollon yksikköön. Lisäksi vireillä oli esitys lisähenkilöstön saamiseksi. Lähtökohtaisesti laillisuusvalvonnassa ei ole pidetty asioiden viipymiselle hyväksyttävänä syynä resurssien vähäisyyttä, vaan on katsottu, että viranomaisen tulee tehokkaalla työnjohdolla, töiden organisoinnilla ja toimintatapojen kehittämisellä sekä muilla käytettävissä olevilla työnkulkua parantavilla keinoilla vaikuttaa käsittelyaikojen pitämiseen kohtuullisena.

Apulaisoikeuskansleri päätti jatkaa asian seuraamista ja pyysi aluehallintovirastoa toimittamaan 13.11.2020 mennessä tiedot sosiaalihuollon kanteluiden keskimääräisistä käsittelyajoista ajalta 1.1.-31.10.2020 sekä 1.11.2020 vireillä olevista yli 18 kuukautta vanhoista sosiaalihuollon kanteluista. Lisäksi hän pyysi antamaan selvityksen mahdollisten yli 18 kuukautta vireillä olleiden kanteluasioiden käsittelystä ja niiden viipymisen syistä samoin kuin selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista käsittelyaikoihin ja mahdollisista muista toimenpiteistä käsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina.

Tämän lisäksi apulaisoikeuskansleri pyysi aluehallintovirastoa kertomaan selvityksessään covid-19-epidemian vaikutuksista sosiaalihuollon kantelutilanteeseen ja valvontatoimintaan.

OKV_68_70_2020.pdf

« Takaisin

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn viipyminen Verohallinnossa

Diaarinumero: OKV/40/10/2020
Antopäivä: 17.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Verohallinnon huomiota velvollisuuteen käsitellä verotuksen oikaisuvaatimukset ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan yhtiön oikaisuvaatimuksen käsittely Verohallinnossa oli kestänyt noin vuoden ja 11 kuukautta. Kantelijalta oli pyydetty oikaisuvaatimuksen täydennystä, kun asia oli ollut käsiteltävänä jo noin puolitoista vuotta. Verohallinnon ilmoittaman mukaan asian käsittelyn viipyminen oli aiheutunut siitä, että oikaisuvaatimuksella oli ollut useampi käsittelijä ja käsittelijät olivat siirtyneet toisiin tehtäviin. Verohallinto pahoitteli pitkää käsittelyaikaa ja kertoi selvityksessään toimenpiteistään oikaisuvaatimusten käsittelyn jouduttamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti katsotun, että viranomaisen tulee huolehtia tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta myös niissä tilanteissa, kun resurssit ovat niukat tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai henkilöstövaihdoksia. Hänen mukaansa lähes kahden vuoden käsittelyaikaa ei voitu asiassa pitää kohtuullisena, eikä oikaisuvaatimusta ollut käsitelty laissa edellytetyin tavoin ilman aiheetonta viivytystä.

OKV_40_10_2020.pdf

« Takaisin

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/85/10/2020
Antopäivä: 11.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston huomiota julkisuuslain 14 §:n soveltamiseen asiakirja- ja tietopyyntöjen käsittelyssä. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ei ollut antanut kantelijoiden pyytämää asiakirjaa/tietoa, koska sillä ei ilmoituksensa mukaan sitä ollut. Apulaisoikeuskansleri viittasi ylimpien laillisuusvalvojien vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön ja totesi, että asiakirja- ja tietopyyntöjen käsittelyssä on meneteltävä julkisuuslain mukaisesti niissäkin tapauksissa, kun viranomaisella ei ole pyydettyä asiakirjaa tai tietoa. Viranomaisen on siten aina kieltäytyessään asiakirjan tai tiedon antamisesta muun muassa tiedusteltava, haluaako pyytäjä saattaa asian viranomaisen ratkaistavaksi. Asiakirjan tai tiedon pyytäjälle on hänen niin halutessaan annettava muutoksenhakukelpoinen päätös.

Virasto ei ollut antanut kantelijoille julkisuuslain mukaisesti tietoa mahdollisuudesta saattaa asia viranomaisen ratkaistavaksi eikä tiedustellut haluavatko kantelijat asiassa ratkaisun tai antanut asiakirja-/tietopyyntöön ratkaisua, joten menettely ei tältä osin ole ollut julkisuuslain mukaista.

OKV_85_10_2020.pdf

« Takaisin

Vankeusrangaistuksen rikoslaissa säädetyn vähimmäiskeston alittaminen

Diaarinumero: OKV/77/31/2020
Antopäivä: 11.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarien huomiota vastaisen varalle rikoslain rangaistuksen määrää koskevien säännösten noudattamiseen. Kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa ratkaistussa asiassa vastaaja oli tuomittu 10 päivän vankeusrangaistukseen, vaikka rikoslain mukaan määräaikaista vankeutta tuomitaan vähintään 14 päivää.

Kyseisenlaisesta virheestä on tavallisesti oikeuskanslerin ratkaisukäytännössä annettu huomautus. Käräjäoikeuden laamanni oli lausunnossaan tuonut esiin käräjäoikeuden työtilanteen. Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että käräjäoikeuden yleiselle työtilanteelle voidaan laillisuusvalvonnallisen ratkaisukäytännön linjakkuuden kärsimättä antaa verraten rajallinen merkitys, kun harkitaan tuomarille annettavaa seuraamusta lainvastaisesta menettelystä. Työtilanteen ohella apulaisoikeuskansleri otti ratkaisussaan kuitenkin huomioon sen, että kyseessä oli yksittäinen virhe rikosasiassa, joka oli laaja ja sisälsi lukuisia käräjäoikeuden ratkaisua edellyttäneitä kysymyksiä.

OKV_77_31_2020.pdf

« Takaisin

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Diaarinumero: OKV/86/31/2020
Antopäivä: 11.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle käräjäoikeuden vakavaa huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa valitusasiakirjat hovioikeudelle viipymättä ja asian merkitykseen etenkin vangittuna olevan vastaajan oikeusturvan kannalta.

Hovioikeuden presidentti oli ilmoittanut oikeuskanslerille, että vangitun kantelun sisältäneiden valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen oli viivästynyt. Valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen yli kaksi kuukautta sen jälkeen, kun se oli toimitettu käräjäoikeudelle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeus oli laiminlyönyt lähettää valitusasiakirjat laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä vapaaksi päästämisestä. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut vastaajan perustuslain turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Apulaisoikeuskansleri piti laiminlyöntiä hyvin vakavana ja vastaajan oikeusturvaa merkittävästi vaarantavana. Oikeuskanslerin ratkaisukäytännön mukainen seuraamus asiassa olisi näin ollen lähtökohtaisesti ollut huomautus. Seuraamusta harkitessaan apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin huomioon asiasta käytettävissä olleesta selvityksestä ilmenneen käräjäoikeuksien yhdistymisestä aiheutuneen erittäin poikkeuksellisen työtilanteen ja sen vaikutuksen asiaa hoitaneen käräjäsihteerin edellytyksiin suoriutua työtehtävistään sekä käräjäoikeuden ilmoittamat toimet vastaavanlaisten laiminlyöntien välttämiseksi.

OKV_86_31_2020.pdf

« Takaisin

Digi- ja väestötietoviraston menettely

Diaarinumero: OKV/20/10/2020
Antopäivä: 10.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Digi- ja väestötietoviraston huomiota hallintolain 7 §:n asioiden asianmukaista käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen.

Kantelija arvosteli maistraattia (nyttemmin Digi- ja väestötietovirasto) muun ohella huonosta asiakaspalvelusta. Kantelijan virkatodistuspyyntöön oli vastattu toimittamalla virheellinen virkatodistus ja kantelijan äidin asiakirjapyyntöön oli vastattu toimittamalla väärä asiakirja. Digi- ja väestötietoviraston mukaan otetilauksen käsittelijä oli ymmärtänyt asian väärin, jonka vuoksi kantelijalle oli toimitettu virheellinen virkatodistus. Kantelijan äidin tekemään asiakirjapyyntöön oli ensin vastattu väärinkäsityksen vuoksi toimittamalla kantelijan avioeron rekisteröintihakemus.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on käsiteltävä toimivaltaansa kuuluvat asiat asianmukaisesti, johon kuuluu olennaisena osana velvollisuus käsitellä asioita huolellisesti. Kantelijan asiassa ei ollut maistraatissa toimittu riittävän huolellisesti, vaan kantelijalle oli toimitettu virheellinen virkatodistus ja kantelijan äidin asiakirjapyyntöön oli vastattu toimittamalla väärä asiakirja.

OKV_20_10_2020.pdf

« Takaisin

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/62/10/2020
Antopäivä: 9.6.2020
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että julkisuuslaissa ei ole säädetty määrättyä muotoa asiakirjapyynnön tekemiselle eikä sen tekemistä voi siten edellyttää esimerkiksi kirjallisesti.

Sairaanhoitopiirin tulosalue oli käsitellyt kantelijan asiakirjapyynnön julkisuuslain mukaisesti, mutta vedonnut asiassa antamassaan selvityksessä henkilötietojen tarkastamista koskevaan jo kumottuun lainsäädäntöön. Selvityksensä mukaan tulosalue käytti yleisesti sairaanhoitopiirissä käytössä olevaa potilaskertomuskopioiden luovuttamiseen tarkoitettua lomaketta, mutta selvityksestä ei ilmennyt, että tulosalue olisi edellyttänyt sen käyttämistä asiakirjapyynnön tekemisessä.

« Takaisin

« Edellinen 1 / 9