Ratkaisut

Paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilyttämisestä tulisi säätää laissa

Diaarinumero: OKV/5/50/2017
Antopäivä: 24.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön vakavaa huomioita julkisen vallan velvollisuuteen turvata potilaiden ja asiakkaiden yksityisyyden suoja ja heidän tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksien toteutuminen kaikissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytyksestä ei ole ollut olemassa säännöksiä niissä tilanteissa, joissa yksityisen palveluntuottajan toiminta päättyy. Asiantila on saatujen tietojen mukaan nyttemmin korjaantumassa. Tilanne on kuitenkin ollut pitkään säätelemätön, ja se on ollut sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa.

OKV_5_50_2017.pdf

« Takaisin

Markkinavalvonta-asia olisi tullut käsitellä joutuisammin

Diaarinumero: OKV/2172/1/2017
Antopäivä: 19.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskanslerin sijainen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi sosiaali- ja terveysministeriön yksikön tietoon näkemyksensä, että ministeriössä käsiteltävänä olleen markkinavalvonta-asian käsittelyn eräät vaiheet olivat kestäneet pitkähkön ajan. Markkinavalvonta-asia koski laitteen markkinoille- ja käyttöönluovuttamiskieltoa. Käsittelyn viipymisen vuoksi toiminta asian käsittelyssä ei täysin täyttänyt työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa säädettyä kiireellisyysvaatimusta.

OKV_2172_1_2017.pdf

« Takaisin

Kantelu pääministerin Twitterin käytöstä ei antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin

Diaarinumero: OKV/1045/1/2018
Antopäivä: 16.10.2018
Ratkaisija: Oikeuskansleri

Oikeuskansleri arvioi pääministeri Juha Sipilän menettelyä Twitter-palvelun käytössä. Kantelussa arvosteltiin sitä, että Sipilä on estänyt joitakin henkilöitä pääsemästä lukemaan Twitter-kanavansa päivityksiä, ja kysyttiin, voiko ylimpään johtoon kuuluvan henkilön virallisen tiedonsaantikanavan tiedonsaantioikeutta rajoittaa.

Sipilän Twitter-tililtä https://twitter.com/juhasipila ilmenee, että Juha Sipilä on pääministeri ja Keskustan puheenjohtaja. Sipilän twiitit koskevat muun muassa hänen pääministerinä tekemiään valtiovierailuja ja tapaamisia muiden valtioiden päämiesten kanssa sekä hänen vierailujaan kotimaassa. Oikeuskansleri katsoi, että puolueen puheenjohtajan ja toisaalta pääministerin asemaan liittyvien twiittien erottaminen on vaikeaa ja että roolit ovat osin päällekkäisiä.

Pääministerinä Sipilän käytettävissä ovat muun muassa valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian verkkosivut pääministerin virkatoimista viestimiseen sekä valtioneuvoston Twitter-tili. Tiedottaminen pääministerin virkatoimien hoitamiseen liittyvistä asioista, kuten valtiovierailuista, valmisteltavina olevista asioista sekä tehdyistä päätöksistä, tapahtuu näiden kautta. Sipilän henkilökohtaisella Twitter-tilillä ei todeta kantelussa esitetyllä tavalla, että kyseessä olisi virallinen tiedotuskanava.

Oikeuskansleri totesi, että pääministerin ja toisaalta puolueen puheenjohtajan ja kansanedustajan roolia ei voida selkeästi erottaa Twitter-kanavan tyyppisessä tiedonvälityksessä. Silloin kun Sipilän henkilökohtaisella Twitter-tilillään julkaisemat twiitit sisältävät tietoa meneillään olevista, pääministerin tehtäviin liittyvistä asioista, twiittejä ei voida selvästi erottaa pääministerin muusta tiedottamisesta. Sipilän Twitter-tili on kuitenkin avoin, ja tilin päivitykset ovat ilman kirjautumista kaikkien luettavissa. Esto Twitter-tilillä vaikuttaa lähinnä sen kohteena olevan henkilön mahdollisuuteen kommentoida tai uudelleen twiitata kyseisen kanavan twiittejä. Se vaikuttaa näin ollen jossain määrin siihen, millä keinoilla eston kohteena oleva henkilö voi osallistua yhteiskunnallisista asioista käytävään keskusteluun Twitterissä. Mahdollinen esto ei kuitenkaan kantelussa esitetyllä tavalla rajoita avoimella Twitter-tilillä olevien tietojen saamista. Kantelu ei näin ollen antanut aihetta oikeuskanslerin toimenpiteisiin.

OKV_1045_1_2018.pdf

« Takaisin

Kotisairaanhoito tulee toteuttaa lääkärin määräysten mukaisesti

Diaarinumero: OKV/2064/1/2017
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin kotihoitoyksikön huomiota säännöksiin potilaan oikeuksista. Lisäksi hän esitti huolensa hoitajien suuresta vaihtuvuudesta ja sen vaikutuksista hoidon kokonaisuuden seurantaan ja sen vaikuttavuuden arviointiin ja ennen kaikkea kotisairaanhoidon asiakkaan kokemukseen hoidon laadusta. Hänen näkemyksensä mukaan kaupungin tulisi pyrkiä etsimään ratkaisuja vaihtuvuuden vähentämiseksi.

Kantelijan isän kotisairaanhoito ei ollut toteutunut kaikilta osin lääkärin määräämällä tavalla. Kotisairaanhoidon asiakasasiakirjoihin tekemät kirjaukset olivat myös epätäsmällisiä ja puutteellisia. Kantelijan isän kotona oli kahden kuukauden aikana käynyt 25 eri hoitajaa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että potilaslain mukaan potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan lääkäri päättää potilaan hoidosta. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään.

OKV_2064_1_2017.pdf

« Takaisin

TE-toimisto antoi virheellistä tietoa

Diaarinumero: OKV/615/1/2018
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle TE-toimiston huomiota velvollisuuteen noudattaa toiminnassaan perustuslain takaamaa hyvää hallintoa.

TE-toimisto myönsi antaneensa kantelijalle virheellistä tietoa rekrytointikokeilun aikaisesta ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta ja kulukorvauksesta.

Perustuslain takaaman hyvän hallinnon mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti. Viranomaisten palveluiden asianmukaisuus edellyttää, että asiakkaille annettu informaatio on ajantasaista ja oikeansisältöistä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimisto oli laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen asiakkaalle.

OKV_615_1_2018.pdf

« Takaisin

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/710/1/2018
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen vakavaa huomiota oikaisuvaatimusten viivytyksettömään ja kiireelliseen käsittelyyn.

Kantelijan Kansaneläkelaitoksen perustoimeentulotukipäätöksistä tekemä oikaisuvaatimus oli käsitelty noin 3 kuukauden (96 päivän) kuluttua sen saapumisesta. Käsittelyaika ei täyttänyt vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä erityisesti huomioon ottaen perustoimeentulotuen luonne. Toimeentulotuki on viimekätisin toimeentulon muoto, jonka myöntämisessä ja myös sitä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä joutuisan käsittelyn vaatimus korostuu. Oikaisuvaatimuksen pitkä käsittelyaika vaarantaa oikeusturvaa viivästyttäessään valitusoikeuden käyttämistä hallinto-oikeudessa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei puuttuvilla henkilöstöresursseilla ei voida perustella pitkää käsittelyaikaa. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta asiassa ei ole tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä.

OKV_710_1_2018.pdf

« Takaisin

Viranomaisen antaman neuvonnan on oltava ristiriidatonta

Diaarinumero: OKV/2069/1/2017
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinotoimiston huomiota hallintolain säännöksiin sähköisessä asioinnissa. Kantelijalle oli työvoimahallinnon sähköisessä Oma asiointi -palvelussa annettu ristiriitaista tietoa siitä, tuleeko hänen olla määräpäivänä yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon vai onko toimisto yhteydessä häneen. Menettely oli vastoin hallintolaissa säädettyjä asioinnin järjestämistä, neuvontaa ja viranomaisen kielenkäyttöön liittyvää sisällöllistä ymmärrettävyyttä koskevia vaatimuksia.

OKV_2069_1_2017.pdf

« Takaisin

Hakemus olisi tullut käsitellä viivytyksettä ja käsittelyaikatiedusteluihin vastata

Diaarinumero: OKV/1973/1/2017
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri arvosteli Maahanmuuttovirastoa oleskeluluvan käsittelyn viivästymisestä ja käsittelyaikatiedusteluihin vastaamatta jättämisestä.

"Muulla perusteella" haetun oleskeluluvan käsittely oli kestänyt Maahanmuuttovirastossa noin 16,5 kuukautta. Tästä ajasta hakemus oli odottanut käsittelyvuoroaan ns. yleisessä jonossa noin 14 kuukautta. Kantelija oli tiedustellut hakemuksen käsittelyvaihetta useita kertoja, kiirehtinyt asian käsittelyä ja pyytänyt arvioita päätöksen antamisen ajankohdasta. Hänelle oli annettu arvio päätöksen antamisajankohdasta vain yhden kerran, hakemuksen oltua vireillä jo yli vuoden. Muilla kerroilla vastausta ei selvityksen mukaan ollut annettu, vaikka aiemmin arvioitu päätöksen antamisajankohta oli jo mennyt ohi.

Apulaisoikeuskansleri viittasi perustuslain, ulkomaalaislain ja hallintolain säännöksiin hyvästä hallinnosta, neuvonnasta ja käsittelyaika-arvion antamisesta ja totesi, ettei Maahanmuuttovirasto ollut niiden edellyttämällä tavalla vastannut kantelijan esittämiin kaikkiin pyyntöihin käsittelyaika-arvion antamisesta. Lisäksi hän katsoi, että kantelussa tarkoitetun hakemuksen käsittely oli aiheettomasti viivästynyt. Maahanmuuttovirasto oli itsekin katsonut selvityksessään hakemuksen käsittelyn kestäneen liian pitkään ja todennut, ettei virastosta ollut annettu arvioita päätöksen antamisen ajankohdasta siten kuin laissa ja viraston sisäisessä ohjeistuksessa edellytetään. Virasto oli pahoitellut menettelyään, ilmoittanut kiinnittävänsä huomiota käsittelyaika-arvion antamiseen ja varmistavansa sisäisellä koulutuksella ja ohjeistuksella, että vastaisuudessa käsittelyaika-arvio annetaan jokaiselle pyydettäessä. Siksi apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi saattaa ratkaisussa esittämänsä näkökohdat Maahanmuuttoviraston tietoon ja huomioon otettaviksi vastaisuudessa.

OKV_1973_1_2017.pdf

« Takaisin

Kansaneläkelaitos menetteli virheellisesti perustoimeentulotukiasiassa

Diaarinumero: OKV/2168/1/2017
Antopäivä: 10.10.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hyvän hallinnon perusteiden edellyttämään perustoimeentulotukihakemusten asianmukaiseen ja huolelliseen käsittelyyn. Lisäksi hän kiinnitti Kelan huomiota velvollisuuteen noudattaa toimeentulotuesta annetun lain säännöksiä hakemuksen täydentämisestä sekä hallintolain säännöksiä asiakirjan täydentämisestä ja täydentämiselle asetettavasta määräajasta, asian selvittämisestä ja päätöksen sisällöstä.

Kela oli tehnyt kantelijalle kolme eri kertaa hylkäävän perustoimeentulotukipäätöksen, vaikka annettua määräaikaa hakemusta täydentävien liitteiden toimittamiseksi oli vielä jäljellä. Kantelijan toimitettua pyydetyt liitteet Kelassa oli tehty tarkistuspäätöksiä, mistä oli aiheutunut ylimääräistä työtä ja kantelijalle epätietoisuutta ja vaivaa. Kantelijan jo aiemmin toimittamia hakemuksen liitteitä ei myöskään ollut tarkistettu huolellisesti, ja kantelijaa oli pyydetty tarpeettomasti toimittamaan uudelleen jo lähettämiään apteekin kuitteja. Lisäksi, kun kantelija oli hakenut samalla hakemuksella perustoimeentulotukea kahdelle kuukaudelle, hänelle annetuissa päätöksissä hakemusta ei ollut käsitelty toisen kuukauden osalta eikä perusteltu käsittelemättä jättämistä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan päätöksiä ei ollut perusteltu eikä niistä ilmennyt tieto asian ratkaisusta hallintolaissa säädetyllä tavalla. Hallintolain mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi muun muassa sen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu. Asian käsittelyssä ei myöskään ollut noudatettu toimeentulotuesta annetun lain hakemuksen täydentämistä koskevaa säännöstä.

OKV_2168_1_2017.pdf

« Takaisin

Oikaisuvaatimus olisi tullut käsitellä joutuisammin

Diaarinumero: OKV/1957/1/2017
Antopäivä: 20.9.2018
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen vakavaa huomiota velvollisuuteen käsitellä perustoimeentulotukipäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset viivytyksettä.

Kantelijan perustoimeentulotukipäätöksistä tekemä oikaisuvaatimus oli käsitelty Kelassa vasta lähes neljän kuukauden (113 päivän) kuluttua sen saapumisesta.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on myös oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotuesta annetun lain mukaan toimeentulotukiasia on käsiteltävä siten, ettei hakijan tai perheen oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu. Hallintolain mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. Myös hallintolain hyvän hallinnon perusteet edellyttävät asioiden joutuisaa ja asianmukaista käsittelyä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kantelijan oikaisuvaatimuksen käsittelyaika ei täyttänyt edellä mainittujen säännösten vaatimusta hyvän hallinnon mukaisesta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä erityisesti huomioon ottaen perustoimeentulotuen luonne. Toimeentulotuki on viimekätisin toimeentulon muoto, jonka myöntämisessä ja myös sitä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä joutuisan käsittelyn vaatimus korostuu. Oikaisuvaatimuksen pitkä käsittelyaika vaarantaa oikeusturvaa viivästyttäessään valitusoikeuden käyttämistä hallinto-oikeudessa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan pitkää käsittelyaikaa ei voida perustella puuttuvilla henkilöstöresursseilla. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta asiassa ei tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkää käsittelyaikaa olisi voitu pitää hyväksyttävänä.

OKV_1957_1_2017.pdf

« Takaisin